Searched for: contributor%3A%22Schippers%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
Haan, F.S. (author)
In het hoofdontwerp wordt de Zeeburgtunnel, de kruising van Rijksweg A10 met het Buiten-IJ, constructief uitgewerkt. Karakteristiek voor de locatie is de geringe waterdiepte (ca. 4 m in de vaargeul) en de slechte bodemgesteldheid. Afgezien van weinig draagkrachtige lagen bestaat de bodem plaatselijk uit een dichtgeslibte geul van het Oer-IJ, met...
master thesis 1986
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Schillemans, A.J.J.M. (author)
In dit hoofdontwerp worden een aantal constructieve aspecten van het afstudeerproject" Tunnel onder de Noord " beschreven. In het vooronderzoek is reeds een eerste ronde in het ontwerpproces gemaakt. Zodoende zijn een aantal aspecten in dat vooronderzoek al ruwweg aan de orde geweest. In dit hoofdontwerp wordt de volgende ronde van het...
master thesis 1985
document
Van Leeuwen, J.P.D. (author)
Amsterdam-Noord is een gedeelte van de agglomeratie Amsterdam waar circa 100.000 mensen wonen of nog gaan wonen. Het blijkt, dat mede door de barrièrewerking van het IJ de verkeersomvang vanuit Noord naar de rest van de agglomeratie klein is. Teneinde de vervoerssituatie in en naar Amsterdam-Noord te verbeteren, worden al enige tijd plannen...
master thesis 1985
document
Honingh, H.J. (author)
In de voorafgaande studie (verkeerskunde; railbouwtechniek) is gebleken dat de beste oplossing van de spoorweg-scheepvaart problematiek bij Dordrecht is te krijgen door de bouw van een 2-sporige tunnel naast de bestaande spoorbrug. De tunnel wordt overdag door de personentreinen gebruikt. De goederentreinen gaan dan over de spoorbrug. In de...
master thesis 1985
document
Kraaijeveld van Hemert, J.R. (author), Haverkamp Begemann, A.P. (author)
Aan de hand van de opgestelde voorwaarden en het programma van eisen in het eerste deel van dit afstudeerverslag is een ontwerp voor een arctische olie-produktie-constructie tot stand gekomen. In de literatuur is veel te vinden over reeds ontwikkelde concepten waarbij de faciliteiten ruim boven het wateroppervlak gesitueerd zijn. Over het...
master thesis 1985
document
Van der Veen, B. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwerp van een verkeerstunnel in een aan te leggen rondweg om het centrum van Leek. Het betreft hier een twee-strooks weg uitsluitend bestemd voor autoverkeer, welke een oplossing moet geven voor de hinder van het doorgaande verkeer in het centrum van deze forensengemeente vlakbij Groningen. Om de...
master thesis 1985
document
Ham, P.V.M. (author)
De snelle groei van de Japanse economie sinds 1950 heeft geleid tot een grote vraag naar nieuwe vervoersfaciliteiten en naar verbetering van de oude. Een enorme en explosieve uitbreiding van het bestaande Japanse wegennet is hiervan het gevolg. De Tokyo Bay Ring Road vormt hiervan een klein onderdeel. Het is echter een bijzonder interessant...
master thesis 1985
document
Dijkstra, T. (author)
Dit rapport is de weergave van een ontwerpproces van een overlaat. Stap voor stap is gekomen tot een goed ontwerp van die overlaat. De overlaat is opgenomen in een dam rond een reservoir en dient om de waterstanden in het reservoir te beheersen en om een teveel aan water in de regentijd te lozen op de rivier. Deze rivier is de Hadejia River in...
master thesis 1985
document
Rijkens, R.M. (author), Van den Wall Bake, A.P. (author)
Het in februari 1984 afgeronde vooronderzoek naar mogelijke verbeteringen in de oeververbinding van de Högsfjord in ZW-Noorwegen heeft onder meer geleid tot een aanbeveling voor nadere studie naar een zwevende tunnel. Naast een aantal andere realistisch lijkende alternatieven hebben wij aangegeven in welk verband een dergelijk bijzonder soort...
master thesis 1984
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Van Groesen, R.P.B.C. (author)
Het eiland Sicilië wordt van het vaste land van Italië gescheiden door de Straat van Messina. De afstand tussen de oevers is op het smalste punt van de Straat van Messina slechts 3 km. Hoewel de Italiaanse overheid meerdere malen interessen heeft getoond in een vaste oeververbinding ter plaatse wordt de verbinding tussen beide oevers nog steeds...
master thesis 1983
document
Van Terwisga, R.H. (author)
In het eerste deelonderzoek zijn de mogelijkheden nagegaan van energiewinning uit de Maas en Nederrijn. Dit is onder supervisie van Prof.dr.ir. Agema gebeurd. Vervolgens is in het hoofdonderzoek de waterkrachtcentrale in de Maas bij Lith uitgewerkt onder supervisie van Prof.dr.ir. Glerum. In het hoofdverslag is een ontwerp uitgewerkt voor een...
master thesis 1983
document
De Weijs, P.R. (author)
De precieze studieopdracht. kon als volgt worden omschreven: "onderzoek in constructief opzicht welk oplossingsprincipe het meest in aanmerking komt bij variatie van de kolkdoorsnede in breedte en diepten. De onderzochte varianten worden in een deelontwerp op kostengebied onderling vergeleken. Deze studie wordt door de vakgroep Civiele...
master thesis 1983
document
Everaers, M.J.C. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het conflict tussen optimaal zout/zoet beheer en optimaal scheepvaartbeheer in sluizen. Op deze problematiek worden enkele variantoplossingen gegeven.
master thesis 1982
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Querido, B.W. (author), Wildervanck, L.W. (author)
In het vooronderzoek is nagegaan welke mogelijkheden de beste en meest reële oplossing kan bieden om in een schutsluis het erover staande verval te nivelleren met behulp van bewegende zijwanden van de schutkolk. Hieruit is gebleken, dat een systeem met verticale horizontaal translerende zijwanden een goed alternatief biedt. Omdat bij een...
master thesis 1981
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
document
Leusink, J.H. (author), Lummen, A.F.M. (author)
Door toenemende uitbreiding van de Nederlandse recreatievloot wordt de vraag naar nieuwe vaargebieden steeds groter. De Overijsselse Vecht komt hiervoor in aanmerking. Deze rivier is in zijn huidige vorm slechts gedeeltelijk bevaarbaar. Door openstelling van de Vecht creëert men goede tourvaartmogelijkheden door Overijssel en Zuid-Drenthe....
master thesis 1980
Searched for: contributor%3A%22Schippers%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)