Searched for: contributor%3A%22Stuip%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Lubbert, M. (author)
In het kader van ontwikkelingshulp ondersteunt de Nederlandse regering een waterbouwkundig projekt dat de mogelijkheden moet onderzoeken voor de verbetering van de binnenlandse scheepvaart route door het zuidwestelijke kustgebied van Colombia, die de plaatsen Tumaco en Buenaventura met elkaar verbindt. Het projekt moet afgesloten worden met...
master thesis 1987
document
Waal, J.C.M. (author)
In this project it is attempted to find optimum values of distances between measurement locations on a tidal river. The study aims at estimating waterlevels along a tidal river as well as their confidence intervals when measured values at some fixed points are given. Several procedures to estimate the waterlevels are compared with each other. In...
master thesis 1986
document
Koskamp, H.J. (author)
De evenwichtssituatie voor de bodemligging op de Maas vanaf Lith tot aan de monding in het Hollands Diep is erg veranderd door de afsluiting van het Haringvliet/Volkerak. Er is en wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de bodem van de Maas. Een studie naar de nieuwe evenwichtssituatie en de snelheid waarmee deze bereikt zal worden is,...
master thesis 1986
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Liemburg, T. (author)
"Multi purpose project van kleinschalige waterkracht en irrigatie in het stroomgebied van de Moun Hou in Burkina Faso". De rapporten die hiervan onderdeel uitmaken zijn: - Deel I Vooronderzoek - Deel II Deelonderzoek fotogrammetrie - Deel III Deelonderzoek hydrologie - Deel IV Hoofdonderzoek Deel IV: Drie ontwerpvariabelen t.w. - damhoogte -...
master thesis 1986
document
De Kock, A.C.M. (author)
Als eis is gesteld dat men probeert zoveel mogelijk energie op te wekken met een zo'n klein mogelijk reservoir. Er wordt rekening mee gehouden dat de theeplantage in de toekomst meer vermogen nodig zal hebben. Het reservoir peil komt te liggen op NP+ 210,50 m, zodat een re servoirdiepte wordt bereikt van 9,50 m. De reservoirinhoud bedraagt nu...
master thesis 1986
document
Terwisga, H.B. (author)
Guyana is 's werelds derde leverancier van bauxiet. Volgens een prognose voor het jaar 1989 zal de produktie ca. 2,5 miljoen ton bedragen. Voor de export van deze hoeveelheid is Guyana afhankelijk van het gebruik van een overslagterminal op Trinidad. De ontwikkelingsmaatschappij BIDCO heeft opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken om een...
master thesis 1985
document
De Kock, A.C.M. (author)
In de Hoofdstukken 2,3,4,5 en 6 wordt iets verteld over waterkracht in het algemeen en het gebeuren er omheen. In Hoofdstuk 2 wordt uitgewijd over waterkracht in het algemeen in de paragrafen 1 en 2. In de paragrafen 3,4 en 5 wordt verteld over Klein Verval Waterkracht, iets algemeens, energieopbrengst, en iets over de problematiek die bij Klein...
master thesis 1985
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Haasnoot, N.M.J. (author), Schinkelshoek, W.G. (author)
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten-bepalende factoren van een zandsluiting, wordt in het voorliggende werk het baggerproces besproken, voorzover dat van invloed is op het afstudeerwerk. De productie en de weekkosten van een baggerschip, in samenhang met het aantal baggerschepen, zijn de, voor de zandsluiting, relevante gegevens, die...
master thesis 1985
document
Riksen, A.J.O.M. (author)
Na een onderzoek, waarin het ontstaan van de huidige vorm van het splitsingspunt Keteldiep - Kattendiep in de monding van de IJssel wordt uiteengezet, is ingegaan op de schaalmodelproeven, die uitgevoerd zijn om meer inzicht te krijgen in de sedimentbeweging in riviersplitsingspunten. Zo heeft Bulle in 1926 algemene modelproeven gedaan in een...
master thesis 1985
document
Fokkens, M. (author), Kuppers, P. (author)
In rapport M1834 wordt het belang van de stroombeeldontwikkeling voor de stabiliteit van de bestorting bevestigd. Omtrent het voorspellen van de stroombeeldontwikkeling (parametrische beschrijving) en in het bijzonder van snelheden en turbulentie-intensiteiten bij de bodem wordt opgemerkt dat nog veel systematisch onderzoek verricht zal moeten...
master thesis 1985
document
Vroon, J.H. (author)
Een rivier bestaat uit bochten, overgangsvakken en tegenbochten. In vergelijking tot een bocht is de bodemligging t.p.v. een overgangsvak meer gelijkmatig verdeeld over de breedte van de rivier, zodat bij lage afvoer de waterstand daar ter plaatse maatgevend zal zijn voor de scheepvaart. Om inzicht te krijgen in de bevaarbaarheid van een rivier...
master thesis 1984
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
De Boven-IJssel neemt een bijzondere plaats in bij de morfologische studie. In 1969 is in dit stuk IJssel namelijk de bochtafsnijding bij Rheden-De Steeg tot stand" gekomen". Met betrekking tot de morfologische gevolgen is dit een zeer interessant stuk IJssel. Aan de bochtafsnijding zijn reeds meerdere studies gewijd. Dit werd o.a. in 1970...
master thesis 1983
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Van Staverden, J.H. (author)
Detailed analysis of river groynes, extensive literature overview, additonal study on fiction and friction coefficients of several material interfaces (especially between rock and geotextile). Aanlysis of erosion downstream of a groyne with the method of Garde. Field tests.
master thesis 1983
document
Van Terwisga, R.H. (author)
In het eerste deelonderzoek zijn de mogelijkheden nagegaan van energiewinning uit de Maas en Nederrijn. Dit is onder supervisie van Prof.dr.ir. Agema gebeurd. Vervolgens is in het hoofdonderzoek de waterkrachtcentrale in de Maas bij Lith uitgewerkt onder supervisie van Prof.dr.ir. Glerum. In het hoofdverslag is een ontwerp uitgewerkt voor een...
master thesis 1983
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Bulters, L.J.M. (author)
In dit verslag is een studie gemaakt van de uitvoering van een kunstmatig eiland in de Beaufort Sea, in het noordwesten van Canada. Hoofdstuk 1 behelst een korte beschrijving van het ontwerp, zoals dit in het eerste deel van het afstudeerwerk is uitgewerkt, en in hoofdstuk 2 zijn de hoeveelheden uitgetrokken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitte...
master thesis 1981
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geëxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Groenveld, R. (author)
Literatuurstudie naar loskorrelige filters
master thesis 1977
Searched for: contributor%3A%22Stuip%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 21)

Pages