Searched for: contributor%3A%22Van+de+Velde%2C+P.A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
Stouten, P.J. (author)
Appendices bij het rapport: (1) Historie en ontwikkeling van het poldedisticts Veluwe en de Veluwse Bandijk, (2) De Gelderse IJssel.
master thesis 1981
document
Bol, J. (author)
Als vervolg op een hierbij behorend vooronderzoek wordt het ontwerp uitgewerkt voor een scheepslift bij Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert. De liftconstructie is te verdelen in enkele onderdelen die aanwezig moeten zijn. Deze delen worden afzonderlijk beschouwd. Als eerste komt de draagconstructie aan de orde. Met gegevens uit de literatuur...
master thesis 1981
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
document
Weijers, J.B.A. (author)
In dit rapport wordt een theorie gepresenteerd om de fenderindrukkingen te berekenen voor een schip dat afmeert tegen een gesloten constructie. Deze theorie is ontwikkeld op basis van notitie drie van ir. Kolkman (ref 1). Deze beschouwingen leverden een aantal vergelijkingen op waarmee de fenderindrukking voor centrisch en excentrisch botsende...
master thesis 1980
document
Leusink, J.H. (author), Lummen, A.F.M. (author)
Door toenemende uitbreiding van de Nederlandse recreatievloot wordt de vraag naar nieuwe vaargebieden steeds groter. De Overijsselse Vecht komt hiervoor in aanmerking. Deze rivier is in zijn huidige vorm slechts gedeeltelijk bevaarbaar. Door openstelling van de Vecht creëert men goede tourvaartmogelijkheden door Overijssel en Zuid-Drenthe....
master thesis 1980
document
Den Boer, K. (author)
Tijdens het schutproces van een sluis worden op de schepen in de kolk krachten uitgeoefend, welke in hoge mate bepaald worden door de waterbeweging in de sluiskolk. De krachten in langsrichting bestaan uit een aantal componenten tengevolge van translatiegolven en bovendien bij vullen via openingen in de deuren uit een aantal componenten,...
master thesis 1979
document
Van Bentum, W. (author), Van Luipen, A. (author)
Deze deelstudie omvat de bestudering en ontwerp van een open verbinding voor de scheepvaart tussen het Wold.erwijd en het Veluwemeer. De huidige verbinding bestaat uiteen dijk met een s.luis (de Hardersluis) bij Harderwijk. De sluis in de Knardijk is gebouwd als tijdelijke oplossing met het doel om tezamen met de Roggebotssluis het peil op het...
master thesis 1978
document
Maas, G.J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is het ontwerp voor de uitwateringssluis te Dintelsas, waar de rivier de "Mark en Dintel" in het Volkerak uitmondt. Door middel van de sluis moet de afvoer én het peil van de rivier worden beheerst. Tevens moet het mogelijk zijn dat bij gelijke binnen- en buitenwaterstand schepen de sluis passeren. In het...
master thesis 1977
document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Van der Burg, H.W. (author)
In dit verslag wordt het dempen van een gedeelte van de Waalhaven in Rotterdam behandeld. Het gaat met name om het gedeelte tussen pier 5 en pier 6 (zie het kaartje achterin). Aanleiding tot deze deelstudie is een vooronderzoek, waarin o.a. de evt. extra terreinbehoeftein de toekomst in het oude havengebied van Rotterdam aan de orde is gekomen....
master thesis 1977
document
Middendorp, P. (author)
Een schip, stilliggend in het water, wordt aangestoten door een lineaireveer bekeken.
master thesis 1977
document
Susanna, W.D. (author)
Deel I: ontbreekt. Deel II: Ontwerp van een aquaductconstructie t.b.v. de kruising van het kanaal met de Rotte. Deel III: Berekening van de aquaductconstructie t.b.v. de kruising van het kanaal met de Rotte.
master thesis 1977
document
Smit, H.R. (author)
De problemen van Venetië vallen in 3 groepen uiteen. Er moeten maatregelen genomen worden tegen een eventuele stormvloed, tegen de vervuiling en de gebouwen verkeren in een zeer slechte staat. In het hoofdonderzoek wordt een constructie gedimensioneerd tegen een eventuele stormvloed.
master thesis 1976
document
De Wit, J.M. (author)
Door de grote verkeersdrukte op rijksweg 12 (Den Haag- Utrecht). is het noodzakelijk geworden deze te herprofileren. Dit zal een aanzienlijke verbreding van deze weg tot gevolg hebben. Er zal een nieuwe kruising met de Gouwe nodig zijn. In dit verslag wordt gedacht aan vervanging van de huidige smalle brug door een tunnel in de vorm van een...
master thesis 1976
document
Van de Wal, F. (author)
Het aardolieoverlaadstation kunstwerk is in maart 1975 voltooid. De samensteller/afstudeerder van dit verslag heeft als fulltime functie als "project-engineer" alle fases van de bouw doorlopen. Daarna is er een verslag geschreven als afstudeerwerk. Aan bod komen: - de begroting en schetsmatig ontwerp van alternatieven - onderhandelingen over het...
master thesis 1976
document
Hospers, B. (author)
Deel I: Orientatie Deel II: Modelonderzoek naar de hydrodynamische massa van een schip tijdens het afmeren Deel III: Figuren en bijlagen behorende bij het modelonderzoek
master thesis 1976
document
Abbenhuis, H. (author)
In deze hoofdstudie zal getracht worden voor de bovenstaande sluisconstructies met conventionele inslag een ontwerp te vinden wat aan de volgende, belangrijkste, eisen voldoet: 1. het moet een "schut"-capaciteit hebben die gelijk is aan die, bepaald in de Verkeerswaterbouwkundige deelstudie 2. het "schut"-proces dient gepaard te gaan met een zo...
master thesis 1975
document
Vogelaar, J. (author)
Een onderzoek naar de mogelijkheden om het Severn Estuarium in zuid-west Engeland af te sluiten door middel van geledelijke afsluiting ter verkrijging van een bassin voor een getij-centrale.
master thesis 1973
document
Heukelom, D. (author), Huis in 't Veld, J.C. (author), Noordzij, K.J. (author)
Er wordt een zeesluis te Baalhoek ontworpen in dit afstudeeronderzoek.
master thesis 1972
document
Rust, W.N.J. (author)
Indien oliewinning in zee plaats vindt, kan het voordelig zijn een in diepwater geplaatst oliereservoir bij de winplaats te gebruiken. In dit afstudeerwerk wordt een betonnen oliereservoir ontworpen met een inhoud van 50.000 kubieke meter. het reservoir dient als buffer opslag, van waaruit de voorgeraffineerde olie in een tanker wordt...
master thesis 1969
Searched for: contributor%3A%22Van+de+Velde%2C+P.A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)