Searched for: contributor%3A%22Van+der+Kleij%2C+W.%22
(1 - 7 of 7)
document
Flikweerd, J.J. (author)
Is de opvolger van het in 1992 door CUR/TAW uitgegeven "Handboek voor dimensionering van gezette taludbekledingen". Naast actualisatie wordt nu ook aandacht besteed aan: - de nieuwe constructievariant "blokken op kant"; - toetsing van bekledingen van grote ronde stenen (Noorse steen); - detaillering van de hydraulische belasting ter plaatse van...
report 2003
document
Den Heijer, F. (author)
De Leidraad Zandige Kust wil een praktisch hulpmiddel zijn bij de uitvoering van beheer en beleid van de zandige kust als waterkering. De Leidraad is derhalve primair bedoeld voor beheerders van (duin)waterkeringen en secundair voor anderen met beheerstaken aan de zandige kust. Ook beleidsmakers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en...
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
De TAW heeft een methode ontwikkeld voor het bepalen van overstromingskansen en met succes de bruikbaarheid getoetst op vier dijkringgebieden. Op basis hiervan adviseert de TAW u om in een periode van twee jaar de overstromingskans van alle 53 dijkringgebieden te laten berekenen en de meest urgente kunstwerken aan een nadere inspectie te laten...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
A chain is never stronger than its weakest link. This insight is the basis for the calculation method to determine the f lood probabilities of dike ring areas in the Netherlands. The TAW can already formulate first recommendations on research and policy making. This does not imply that the research on 'Flood risks: a study on probabilities and...
report 2000
document
Schiereck, G.J. (author)
Dit document van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), beschrijft (1) de systemen die leiden tot de noodzaak van waterkeren, (2) de systemen die de functie hebben om het water te keren of die daaraan gebonden zijn en waaraan ook een functie wordt toegekend, en (3) de besluitvormingssystemen.
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
In december 1993 zijn in Rijn en Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen. Bij Lobith steeg het water tot 16,39 meter boven NAP (25 december), bij Borgharen trad zelfs de hoogste afvoer van deze eeuw op met een bijbehorende waterstand van 45,90 meter boven NAP (22 december). Op de beide rivieren was tegelijkertijd sprake van een topafvoer. Dat...
report 1994
Searched for: contributor%3A%22Van+der+Kleij%2C+W.%22
(1 - 7 of 7)