Searched for: contributor%3A%22Verruijt%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Dudok van Heel, D. (author)
Om een beter inzicht te krijgen naar de toepassingen van hogesterktebeton (HSB) bij de uitvoering van kademuren is er een haalbaarheidsstudie gestart. Deze bekijkt de mogelijkheden van het voegloos uitvoeren van de betonnen bovenbouw van kademuren in HSB. Als eerste is er gekeken naar de opbouw van kademuren. De verschillende onderdelen waaruit...
master thesis 2007
document
Keulen, B. (author)
Horizontal directional drilling (HOD) is a rather simple installation technique for pipes for public infrastructure and it has therefore become increasingly popular. When HOD is started, a pilot drilling is made first; a small borehole is made in the soil along the trajectory. After the pilot drilling the borehole is enlarged with a reamer until...
master thesis 2001
document
Buitenhuis, G. (author)
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het VINEX-project Nesselande. Deze VINEX-locatie ligt aan de rand van het Groene Hart, ten noordoosten van Rotterdam. Er zullen in de komende jaren meer dan 5.000 woningen verrijzen. Een onderdeel van dit project is de uitbreiding van de bestaande Zevenhuizerplas met ongeveer 100 ha. Het diepste gedeelte van...
master thesis 2001
document
Van der Vorm, J.P. (author)
Het onderzoek is erop gericht het bresgedrag van zand, wanneer dit in lange rechte sneden hydraulisch wordt ontgraven, te analyseren. De bresvorm rond de winkop bepaalt het profiel dat wordt ontgraven. De optredende mengselstroomgrootheden, de snelheid, de hoogte en de concentratie, zijn van belang voor de optredende bresmors. Deze bresmors...
master thesis 2000
document
Slager, S.E.M. (author)
De doorlatendheid van zand kunnen bepalen met één gegeven, de bepalende korreldiameter, is wegens het gemak in gebruik lange tijd een streven geweest, en is het nog steeds. De relatie tussen korreldiameter (d) en doorlatendheid (K-waarde) is door velen aangetoond, maar twijfel is er of deze relatie ook aanwezig is voor sterk gegradeerde...
master thesis 1998
document
Nuijten, G.A. (author)
For tunnels it is not only important, how the tunnel and the surrounding rock behave during the life time of the tunnel. It is also very meaningful to understand how the tunnel is behaving, while it is under construction. The basis for this thesis is to understand, how the tunnel behaviour, concerning deformation and stability, is for different...
master thesis 1997
document
Zwang, L.W.A. (author)
In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib...
master thesis 1997
document
Van Vaneveld, E.W. (author)
Bij het baggeren van stijve klei kunnen zogenaamde kleiballen ontstaan. De klei wordt door de cutterzuiger in brokken gesneden en vervolgens met een persleiding hydraulisch getransporteerd. In het geval van normale klei gaan de brokken tijdens dit transport gewoonlijk in suspensie over. Bij stijve kleien daarentegen is het mogelijk dat de...
master thesis 1997
document
Helbo, T. (author)
Unexpected failure of subaqueous excavated slopes in the form of flow slides is considered in this graduate study. Excavated slopes are not the same as slopes constructed by means of hydraulic fill. Several recent flow slide failures in sand borrow pits, together with qualms in engineering practice about not knowing exactly what fundamental...
master thesis 1996
document
Van Zanten, D.C. (author)
In dit rapport wordt een aanvaring van een waterbouwkundige constructie beschreven; met name de interactie tussen een schip en een waterbouwkundige constructie. In eerste instantie wordt uitgegaan van een oneindig stijve constructie, van waaruit een benaderingsmethode wordt gegeven om een scheve aanvaring om te zetten in een frontale aanvaring...
master thesis 1996
document
Kramer, G. (author)
The open-ended large diameter piles, used by Woodside Offshore Petroleum Ltd. as foundation for the offshore platform in Goodwyn-A, Australia, experienced deformations during their installation. The cause of this deformation was not clear as they were never observed before. Pile tips seemed to have obtained a sort of peanut shape deformation....
master thesis 1996
document
Couperus, B. (author)
In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op ondergronds bouwen. Terwijl steeds meer beperkingen worden gesteld aan het openbreken van het oppervlak. In opkomst zijn dan ook geboorde tunnels. In het buitenland kan gesproken worden van ruime ervaring in het boren van tunnels. In Nederland zijn nog geen verkeerstunnels...
master thesis 1996
document
Wilgers, J.A.J. (author)
De gemeente Amsterdam heeft het plan opgepakt om in het IJmeer een nieuwe woonwijk te stichten. De totale oppervlakte van het te winnen land bedraagt 465 hectaren. Gekozen is om het land te winnen door middel van het opbrengen van ophoogzand. Het holocene grondpakket onder de locatie van toekomstig IJburg bestaat uit sterk samendrukbare lagen....
master thesis 1995
document
Staatsen, M.A. (author)
Hoofstuk 6 is niet opgenomen in deze versie van de thesis. Voor de werkmethode op het stort waarbij het stortmaterieel over het zojuist hydraulisch opgebrachte zandpakket moet rijden is voldoende draagvermogen van het zandpakket noodzakelijk. De aanwezigheid van een silt/lutumfractie in het zandpakket kan onvoldoende draagvermogen tot gevolg...
master thesis 1995
document
Roesink, A.A.W. (author)
Het komt steeds vaker voor, dat landuitbreidingen plaats vinden in gebieden waar de bodem bestaat uit slappe grond. Twee eigenschappen van die grond, de slechte doorlatendheid en de lage schuifsterkte, zijn de oorzaak van grote problemen, die ondervonden worden tijdens en na de uitvoering van dergelijk projecten. De problemen hebben betrekking...
master thesis 1995
document
Grootenboer, M. (author)
In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek naar een model dat het gedrag van de grond tijdens het heien van een paal kan omschrijven. Allereerst is daartoe de probleemstelling en de probleem afbakening gegeven in hoofdstuk 1. Hoewel dit reeds in een eerdere fase aan de orde is geweest is deze op enkele punten aangepast....
master thesis 1994
document
Van Kleunen, P.J. (author), Groeneveld, P.N.A. (author)
Sinds de ontwikkeling en beschrijving van het gewapende grond principe door de Franse architect Henri Vidal is er veel onderzoek gedaan naar het gedrag van gewapende grond konstrukties. Dit onderzoek betrof zowel laboratorium onderzoek als metingen aan gewapende grondkonstrukties op ware grootte en op speciale proefmuren.
master thesis 1987
document
Beurze, R.S. (author)
master thesis 1987
document
Hofstede, W.J.T. (author)
Deze deelstudie "Numeriek grondwatermodel" is gedaan als onderdeel van een hoofdstudie naar de haalbaarheid van een alternatief waterhuishoudings-systeem voor Plan Waterman. Plan Waterman is een geplande kustuitbreiding door zandsuppletie tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de ontstane land-aanwinst ziet initiatiefnemer ir. R. Waterman...
master thesis 1986
document
Endtz, F.N. (author)
Het afstudeerwerk betreft het uitwerken van een patent van de Ballast Nedam Groep. Het patent heeft betrekking op een caisson gebruikt als kademuur. Het afstudeerwerk is geheel volbracht binnen de Ballast Nedam Groep, in een tijdsbestek van 9 maanden, 1 september 1985 tot 30 mei 1986. Het patent omvat een caisson als kadeconstructie. De Caisson...
master thesis 1986
Searched for: contributor%3A%22Verruijt%2C+A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 25)

Pages