Searched for: contributor%3A%22Verspuy%2C+C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Heukelom, S.A. (author)
This thesis is divided into 7 chapters. Each chapter deals with one of the main subjects mentioned in the previous paragraph. Chapter 1 gives an introduction on the Musi river and the problems encountered in the entrance channel of the Port of Palembang. The present-day situation of the Musi river, as well as the available data, will be...
master thesis 1997
document
Méndez Lorenzo, A.B. (author)
Seiches zijn opslingerende staande golven die in afgesloten havenbekkens kunnen ontstaan, wanneer vanaf zee golven met specifieke golflengtes de haven binnen dringen. In het Europoortgebied ontstaat een afgesloten bekken wanneer de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering worden gesloten. Seiches veroorzaken een extra verval...
master thesis 1997
document
Viersma, R.H. (author)
Tijdens de verdieping van de Westerschelde komen grote hoeveelheden baggerspecie vrij. Met deze baggerspecie zou een eiland gemaakt kunnen worden, geschikt voor verschillende eindbestemmingen. Deze studie onderzoekt de technische haalbaarheid van een luchthaven als eindbestemming van een eiland in de Rijn-Scheldedelta. Dit gezien de actualiteit...
master thesis 1996
document
Eikema, B.J.O. (author)
In dit rapport is een onderzoek uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van het gebied rond de Slufter. De Slufter is een depot voor de berging van verontreinigde baggerspecie uit het benedenrivierengebied en is gesitueerd voor de kust van de Maasvlakte. In de Projectnota/MER (1985) van het Slufterproject zijn voorspellingen gedaan over de...
master thesis 1996
document
Boon, A.O. (author)
De haven van Shanghai is voor zeeschepen bereikbaar via de Yangtze delta. Omdat de Yangtze rivier veel sediment afvoert is de haven van Shanghai aileen toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 10 meter. Een oplossing voor dit probleem is om een kanaal langs de kust aan te leggen als een soort by-pass door de Yangtze Delta. De bedoeling is...
master thesis 1996
document
Kooij, A.F. (author)
South Korea suffers from a high population density and stands therefore in need of agricultural and industrial land. The Koreans are seeking for solutions to solve this problem. One of the possibilities is to reclaim land from the sea. Several land-reclamation projects have already been carried out and one of the projects that is at the moment...
master thesis 1993
document
Van de Woude, G. (author)
Tijdens de voorjaarsstormen van 1990, is de duinvoet van de Noordzeekust van Ameland op enkele plaatsen tot 25 meter landwaarts verplaatst. Als gevolg van deze kustachteruitgang voldeed de kust in het gebied tussen de rijksstrandpalen 10 t/m 17 niet meer aan de gewenste veiligheidseisen. Daarom is er in de laatste maanden van 1990 een grote...
master thesis 1992
document
Van den Berg, Y. (author)
At the Cao Jing district in Shanghai, China, a landreclamation project is planned. The object of this project is to stimulate the natural process of sedimentation. This report comprises the results of a study concerning the optimum lay-out of dikes in the reclamation-area (see Fig. 0.1 and 0.2). In this report particularly the influence of the...
master thesis 1988
document
Van de Kreeke, P.W. (author)
Within the project "Analysis of the inland navigation network in South and Central Kalimantan" a research study has been carried out with the purpose to find a solution for the problems which present themselves in the anjirs Serapat and Kelampan. These canals form the main connection between the rivers Barito, Kapuas and Kahayan on the route...
master thesis 1987
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Kleine, E.W. (author)
In deze studie zijn sedimenttransportberekeningen voor het Hartelkanaal uitgevoerd. Hiertoe zijn de resultaten van een eerder uitgevoerde getijberekening gebruikt (zie 2.2). Er is getracht de invloed van de scheepvaart op de sedimenttransporten te kwantificeren (2.3 en 3). Daarna is een model ontwikkeld om de invloed van getij en scheepvaart te...
master thesis 1985
document
Van Luijtelaar, H. (author)
Deel A: Rioleringsaspecten Deel B: Numerieke berekeningen Een gemengd rioolstelsel is een afvoersysteem, waarin zowel regen als afvalwater samen worden afgevoerd naar een rioolgemaal of zuiveringsinstallatie. Ondèr extreme weersomstandigheden, wanneer het stelsel de hoeveelheid regen niet meer kan verwerken, wordt de overtollige neerslag geloosd...
master thesis 1985
document
Bosselaar, G.J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het betreffende zeegebied en met name naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op deze getijbeweging. Om het probleem nader aan te duiden, zijn de volgende vragen geformuleerd: 1. Wat is het karakter van de dubbeldaagse getijbeweging in dit zeegebied? 2. Wat zijn...
master thesis 1982
document
Van Bladeren, C. (author)
In dit rapport wordt verslag gegeven van het onderzoek naar het gedrag van het grondwater in de alternatieve waterkering de kistdijk. Dit ontwerp behelst een waterkering ten behoeve van een (energie) spaarbekken en moet in staat zijn een waterstandsverschil van 23.30 m te keren. Het oppervlak van het bekken is 55 km2. Het project wordt...
master thesis 1982
document
Rijsberman, F.R. (author)
In river engineering practice it is often required to set up a mathematical model for (part of) a river. A standard computer programme for one-dimensional unsteady flow is of ten available. The input data for the model are obtained through measurements in the prototype. The aim of this study is to provide information on this subject which could...
master thesis 1981
document
Stevens, T.A.A.C. (author)
Deel 1 & 2 ontbreken. De Dinkel ontspringt in Duitsland ten westen van Koesfeld en komt ten noorden van Gronau ons land binnen. Zij stroomt vervolgens noordwaarts door de gemeenten Losser en Denekamp totdat zij het Nederlands grondgebied weer verlaat bij Lage. Zij stroomt verder noordwaarts en valt beneden Neuenhaus in Duitsland in de...
master thesis 1980
document
Bakker, B. (author)
Een riool-inspektieput vormt de toegang tot een rioolstelsel. De put die een diameter van tenminste 80 cm heeft, is voorzien van een schacht, die tot aan het straatniveau reikt. Via deze schacht zijn inspektie en onderhoud van het stelsel mogelijk. Kenmerkend voor de inspektieput zijn de grote afmetingen. Het water dat door de put stroomt wordt...
master thesis 1980
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Schaap, D.M.A. (author)
In juni 1977 heeft de NV. Nederlandse Gasunie na vijf jaar onderhandelen een contract afgesloten voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG) door de Algerijnse staatsmaatschappij Sonatrach. Dit contract is in combinatie met de Duitse firmás Ruhrgas AG en Salzgitter Ferngas GmbH gesloten. Te beginnen omstreeks 1984 zal gedurende twintig jaar...
master thesis 1980
document
Cornelisse, A.C. (author)
De stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde zal na voltooïng passeerbaar dienen te zijn voor de scheepvaart. Dit is op vele manieren te realiseren. Twee ervan zullen in het hoofdonderzoek nader worden onderzocht n.l. een schutsluis en één of enkele scheepvaartopeningen. Passeren van de kering door de schutsluis is, in normale...
master thesis 1980
Searched for: contributor%3A%22Verspuy%2C+C.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 29)

Pages