Searched for: contributor%3A%22Vos%2C+C.J.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)
document
Ravenstijn, P. (author)
Het United States Army Corps of Engineers (USACE) heeft in 1998 een openbare aanbesteding gehouden voor de sloop van de huidige en de bouw van de nieuwe stuw 2 in de Monongahela River (Pennsylvania, Verenigde Staten) op basis van een door henzelf vervaardigd ontwerp. De nieuwe stuw 2 bestaat in het ontwerp van het USACE uit een vaste drempel aan...
master thesis 2001
document
Reniers, M.G.C.E. (author)
Dit afstudeerwerk is een verkennend onderzoek naar de rol van communicatie op projecten bij een grote aannemer. Is het mogelijk de prestatie van een projectorganisatie te verbeteren door de communicatie te verbeteren? In het begin van het onderzoek is de filosofie geweest een directe koppeling te vinden tussen het optreden van een fout of...
master thesis 2001
document
Verhagen, B. (author)
In bouwdok Barendrecht worden sinds 1966 elementen gestort voor afzinktunnels. AI die tijd is voor het openen en sluiten van het dok een deel van het dijklichaam tussen Oude Maas en Bouwdok afgegraven en weer opgebouwd. Deze operatie kost elke keer 3,6 miljoen gulden. Het hier gepresenteerde onderzoek bekijkt de mogelijkheden voor een goedkoper...
master thesis 1999
document
Van der Meer, T. (author)
Vanuit de veiligheidsfilosofie worden de nieuwe boortunnels in Nederland (zowel spoor- als autotunnels) doorgaans uitgevoerd met dubbele tunnelbuizen, waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn. lo zijn frontale botsingen niet mogelijk en wordt voorkomen dat een opgetreden incident gevolgen heeft voor de andere rijrichting. Vanuit de...
master thesis 1999
document
Nguyen, N.Q. (author)
Begin 1997 keurde het parlement de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid goed, waarin een 7 km-Iange boortunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Het Atelier HSL-Zuid, dat werd opgericht om te kijken waar meer innovatie mogelijk was in het PKB, stelde in "Overstappen" voor om de tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode in plaats van de...
master thesis 1999
document
Van Rijs, T.B. (author)
De tankfarm met traditionele stalen tanks voor de opslag van olie besIaat een groot oppervlak. Het grote grondoppervlak is noodzakelijk om de veiligheid van de opslagtanks te kunnen garanderen. Brand in Mn opslagtank mag namelijk niet leiden tot brand of explosie in aangrenzende tanks. Bovenclien moet de inhoud van een in ongerede geraakte tank...
master thesis 1999
document
Fecken, F.A. (author)
De aanleiding van dit onderzoek komt van het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam die een antwoord wilde hebben op de vraag: is het mogelijk om een kadeconstructie te ontwerpen die verplaatsbaar is. Door de kadeconstructie te demonteren wordt er bespaard op grandstoffen wat ten goede komt aan het milieu. Bij de huidige kadebouw wordt de...
master thesis 1998
document
Van Osch, M.J.W. (author)
Bij de kademuren die de laatste jaren in de diepere havens van Nederland gemaakt zijn, wordt de grand gekeerd door combiwanden. Dit is voor de hier gerdende grondopbouw en belastingen de meest geschikte constructievorm, deze wordt hier als 'conventionele methode' gezien. Een alternatieve manier om de grand te keren is de diepwand. Deze techniek...
master thesis 1997
document
Hilbrandie, G.K. (author)
Een continu proces, waarbij geextrudeerd staalvezelbeton wordt toegepast, kan een kostenbesparing opleveren, omdat de productiekosten van ter plaatse geextrudeerd beton lager zijn dan prefab betonnen segmenten. Een extra kostenbesparing wordt verkregen, doordat grouting niet nodig is. Een hogere bouwsnelheid levert ook een grote kostenbesparing...
master thesis 1997
document
Den Boef, E.M. (author)
Bij de Hoogwaardig Openbaar Vervoer tunnel aan de zuidzijde van Schiphol (verder als HOV tunnel), zijn scheuren ontstaan in de constructievloeren. Deze scheuren veroorzaken lekkage van grondwater, die plassen vormen op de tunnelvloeren. Nadat de geconstateerde scheuren geinjecteerd waren, begonnen de scheuren weer te lekken. Tevens zijn er in de...
master thesis 1996
document
Wenneker, P.A. (author)
Dilatatievoegen worden tegenwoordig welhaast als vanzelfsprekend toegepast in afzinktunnelelementen. In de loop der geschiedenis is door het toepassen van dilatatievoegen, maar voor het belangrijkste deel door het koelen van het beton tijdens het hydratatieproces, de waterdichte bekleding om de tunnelhuid overbodig geworden. Een nieuwe...
master thesis 1996
document
Heijmans, R. (author), Verhoeven, H. (author)
Algemene literatuurstudie naar drijvende vliegvelden, een constructieve verkenning en het ontwerp van een drijvend vliegveld voor STOL-vliegtuigen voor de kust van New York.
master thesis 1990
document
Guijt, W. (author), Mol, M.A.P. (author), Witjens, M.L. (author)
A fixed road link between Dover and Calais can be realized by a tunnel, a bridge or The tunnel can be bored which are submerged into a combination of bridge and tunnel or constructed of concrete elements place.
master thesis 1987
document
Abbenhuis, A.H. (author), Van Royen, S.H. (author)
Sedert enige tijd wordt een gemeenschappelijke studie verricht door de TU-Delft, Rijkswaterstaat, en Delta Marine Consultants te Gouda naar een nieuw type oeververbinding, de zwevende tunnel. Een zwevende tunnel (zwunnel) bestaat uit een tunnelbuis met een resulterend opdrijvend vermogen. De tunnelbuis wordt m.b.v. kabels en ankers op een diepte...
master thesis 1987
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Rijkens, R.M. (author), Van den Wall Bake, A.P. (author)
Het in februari 1984 afgeronde vooronderzoek naar mogelijke verbeteringen in de oeververbinding van de Högsfjord in ZW-Noorwegen heeft onder meer geleid tot een aanbeveling voor nadere studie naar een zwevende tunnel. Naast een aantal andere realistisch lijkende alternatieven hebben wij aangegeven in welk verband een dergelijk bijzonder soort...
master thesis 1984
Searched for: contributor%3A%22Vos%2C+C.J.+%28mentor%29%22
(1 - 17 of 17)