Searched for: department:"BioMechanical%5C%2BEngineering"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Stellingwerff Beintema, E. (author)
De handprothesen die op de markt zijn voldoen niet aan de eisen van de gebruikers, dit zijn: goede cosmetiek, draagcomfort en bedieningsgemak. Om tot een goede bedieningsgemak te komen is kracht en plaatsterugkoppeling belangrijk. Cosmetiek en terugkoppeling kunnen goed zijn bij lichaamsbekrachtigde actief sluitende prothesehanden, mits aan de...
master thesis 2002
document
Van den Berg, S.P. (author)
In dit rapport wordt het ontwerp van een open fitting voor onderarmprothesen beschreven. De fitting van de prothese is het deel van de prothese dat externe krachten overbrengt op de arm (en andersom). Als eerste wordt een overzicht gegeven van de externe krachten en momenten die de prothese moet kunnen opvangen. Vervolgens worden de...
master thesis 2000
document
Feijtel, J. (author)
The Wilmer Rotational Instant Seizing Tentacle (WRIST) is a Voluntary Closing (VC) hook prosthesis for transradial amputees, developed by the WILMER Group at the Delft University of Technology in the Netherlands. Dissatisfaction with the currently used bodypowered arm prostheses, expressed by patients and members of the WILMER group, led to a...
master thesis 1998
document
Jaspers, J. (author)
Actief sluitende handprothesen zijn prothesen waarbij de kunsthand wordt dichtgeknepen door de elleboog aan gehandicapte zijde te buigen. De knijpkracht wordt hierbij door spierkracht (biceps) verzorgd. Bij dit type prothese is de knijpkracht doseerbaar en kan de geleverde knijpkracht indirect gevoeld worden, de bedieningskracht is een maat voor...
master thesis 1996
document
Boersma, H.A. (author)
In de sectie instrumenten van de vakgroep Meet- en Regeltechniek is een hydraulisch W.E.N.-systeem ontworpen voor lichaamsbekrachtigde handprothesen. Berekeningen aan het ontwerp, dat is gebaseerd op een wrijvingsloos systeem met een incompressibele hydraulische vloeistof, wijzen uit dat een 'fictief rendement' van 5.6 haalbaar moet zijn. De...
master thesis 1990
document
Hekman, E.E.G. (author)
Er bestaat een technisch prototype van een myo-elektrisch bestuurde, pneumatisch bekrachtigde kinderhandprothese. Gewenst is dat een klinisch prototype wordt ontworpen, dat wil zeggen een prototype dat door een patient gedragen en getest kan worden. Dit rapport is een verslag van de werkzaamheden die hebben geleid tot een nieuw ontwerp. Na een...
master thesis 1987
document
Danz, M.H. (author)
Dit verslag handelt bijna geheel over de besturing van een bij de sektie Instrumenten ontwikkelde schuine-as-prothese voor de onderarm met inbegrip van de elleboog. Allereerst wordt de toepassing van het principe verklaard, vervolgens de werking. Aan de hand van het prototype en een laboratoriummodel wordt het probleem van de besturing gevonden:...
master thesis 1984
document
Zult, P.G. (author)
Er is een theoretisch model opgesteld van de omzetting van een pulsvormig elektrisch ingangssignaal in een pneumatisch duursignaal door een hittedraadklep gekoppeld aan een pneumatisch relais. Daarna is onderzocht hoe de parameters van het model dienen te worden gekozen voor een minimaal energieverbruik per schakeling, terwijl tevens is getracht...
master thesis 1981
document
Dekker, J. (author)
Een nieuw type bekrachtigde handprothese (driegreep) , die de mogelijkheid bezit om zowel een verticale als een horizontale greep te realiseren, ondergaat in dit onderzoek een taakevaluatie. In de taakevaluatie test men de prothese met behulp van gezonde proefpersonen enerzijds op zijn prestatie voor het uitvoeren van standaardtaakjes en...
master thesis 1981
document
Eijkemans, R. (author)
Bij de pneumatische bekrachtiging van pro/ortesen is een laag energieverbruik belangrijk. In dit rapport wordt aangetoond dat theoretisch een belangrijke energiewinst te verkrijgen is door het gas in de motor te laten expanderen. De ontwikkeling van het pneumatische logika-circuit dat nodig is voor een dergelijke expansie wordt besproken. De...
master thesis 1980
document
Zwart, O. (author)
Voor een experimentele driegreep met twee onafhankelijk werkende lineaire pneumatische motoren worden een aantal besturingen ontworpen en onderzocht. Deze besturingen worden met geminiaturiseerde pneumatische logikakomponenten opgebouwd. De drie meest eenvoudige besturingen ondergaan, tesamen met de hand een aantal testen, waaruit blijkt dat het...
master thesis 1979
document
Schaap, H.A. (author)
In dit verslag wordt een ontwerp gegeven van een piëzo-elektrisch aangedreven pneumatische voorstuurklep. Belangrijke eisen hierbij zijn: minimale stuurspanning, minimale stuurenergie, minimale afmetingen en een schakeltijd van minder dan 20 msek. Om te komen tot een gefundeerd ontwerp wordt achtereenvolgens het gedrag van de motor, klep en...
master thesis 1978
document
Tebeest, W.J. (author)
Als deelproject van de ontwikkeling van pro- en orthesen voor de bovenste extremiteiten, was het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek, on na te gaan of het mogelijk is om via een technische beschrijving en meting van de handfuncties tot een beoordeling van de functiewinst van een prothesehand te komen. Bij dit onderzoek is eerst...
master thesis 1977
document
Van Dijk, E.J. (author)
Na een vorig onderzoek, waarin gemeten werd in een vaste opstelling, bestond een gematigd optimisme t.a.v. de toepasbaarheid van een spierhardheidsopnemer voor het sturen van een pneumatiese protese. Deze opnemer wordt met een konstante kracht op de spier gedrukt en levert een mechanies signaal. In dit onderzoek is nagegaan of het ontstane...
master thesis 1976
document
Van Hooreweder, G.J.O.G. (author)
De verschillende stadia van het onderzoek on uiteindelijk tot een suksesvol ontwerp te konen van een elektro-pneumatische omzetter zijn weergegeven. Het toepassingsgebied, de elektrische sturing van pneumatisch bekrachtigde pro- en orthesen, stelt bijzondere eisen voorop zoals kleine responsiesnelheid, laag stuurvermogen, geringe afmetingen en...
master thesis 1975
document
Pimontel, R.A. (author)
Als deelprojekt in de ontwikkeling van een evaluatiemethode voor protesehanden voor unilateraal geamputeerden, was het doel van het in dit rapport besproken onderzoek het opstellen van beoordelingskriteria voor de prestaties van deze handen op het gebied van hun werktuigfunktie. Deze prestaties bij volledige benutting van alle technische en...
master thesis 1975
document
Roodbergen, S.P. (author)
Hoofddoel van dit onderzoek is: het omlaagbrengen van elektrische energieverbruik bij een elektro-pneumatische omzetting voor prothesebesturing. Eisen hierbij zijn: voldoende pneumatisch uitgangssignaal en voldoende snelle responsie. De omzetter is onderverdeeld in klep en klepmotor. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op vermindering...
master thesis 1974
document
Blaauw, G.J. (author)
De besturing van de grijpfunktie van de in het laboratorium voor werktuigkundige meet- en regeltechniek ontwikkelde handprothese is met verschillende ingangssignalen te realiseren. Zo is het mogelijk een druk of een volumestroom als ingangssignaal aan de prothese toe te voeren. Elk ingangssignaal kan echter bij de besturing, van de grijpfunktie...
master thesis 1971
document
Roeterdink, J.A. (author)
Dit verslag beschrijft de konstruktie en de ontwikkeling van een elektro-hydraulische aan/uit klep, te gebruiken in een hydraulisch-pneumatische armprothese. De klep is gekompenseerd tegen veranderende voedingsdruk en motordruk; hierdoor kan de afdichtkracht klein gehouden worden (0,85 N), De klep wordt gestuurd door een zgn. hittedraad. Voor de...
master thesis 1970
document
Pistecky, P.V. (author)
Een elektro-thermische klep is geoptimaliseerd naar minimaal elektrisch ingangsvermogen bij een maximale tijdkonstante van 100ms. Uit een opgesteld mathematisch model van deze klep volgen de belangrijke parameters voor zijn konstruktie. Een kleine sluitkracht werd zowel door het toepassen van een nieuwe uitvoering van de klepzitting kombinatie...
master thesis 1970
Searched for: department:"BioMechanical%5C%2BEngineering"
(1 - 20 of 23)

Pages