Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 19 of 19)
document
Heemskerk, P.W.M. (author), Horsten, B.P.M. (author), Kramer, R. (author), Korevaar, T.J.A. (author), Van der Valk, R.E.A. (author)
Cartagena is one of the main touristic attractions of Colombia with its good conserved colonial city centre. The city also has an important contribution to the economic growth of Colombia, because of its big port and its beneficial location towards the Panama Channel. However, Cartagena is suffering from problems with the accessibility of...
student report 2014
document
Bergsma, J.G. (author)
The thesis aims to find the changes in design and execution to immersed tunnels in subarctic regions. The Orlovsky Tunnel in St. Petersburg serves as a case study. The Orlovsky tunnel is a 1600 m tunnel in a rapid flowing river. the ice regime of the Neva River is characterized by frazil ice, which causes hanging ice jams and anchor ice....
master thesis 2013
document
Kruizenga, H.A. (author)
Uit het 'Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer' blijkt de aanleg van een hoogwaardig vervoerssysteem voor de middellange afstanden in de Zuidvleugel van de randstad noodzakelijk. De oplossing wordt gezocht in het invoeren van een lightrailsysteem, genaamd de RandstadRail, op het traject tussen Den Haag en Rotterdam. De ontwikkeling van de...
master thesis 1999
document
Everaars, M.J.C. (author)
Het aanleggen van een station, inclusief toegangen, in aansluiting op geboorde tunnels in stedelijk gebied, levert, met de open bouwwijze en de bouwwijze vanaf het maaiveld, veel hinder op voor de bestaande bovengrondse infrastructuur en de omwonenden. Om de bovengrondse hinder te minimaliseren, is een ondergrondse uitbouwmethode onderzocht. Het...
master thesis 1999
document
Van der Eijk, R.W. (author)
De snef groeiende luchtvaartsector in Nederland krijgt te maken met ruimtegebrek. Elk jaar stijgt het aantal vliegbewegingen en alle prognoses geven dezelfde explosieve groei voor de komende 15 tot 20 jaar. Het ruimtegebrek manifesteert zich in eerste instantie in de vorm van geluidshinder. Het grootste deel van alle vliegbewegingen in Nederland...
master thesis 1999
document
Oude Elberink, M.B. (author)
TOMAS is een bouwmethode voor de geïndustrialiseerde aanleg van een tunnelbak voor spoor- en wegverbindingen onder maaiveld. Dit rapport is globaal onder te verdelen in drie onderwerpen: 1) Beschrijving van de technologie; In dit gedeelte van het rapport wordt kort ingegaan op het technische idee achter TOMAS. De knelpunten worden behandeld en...
master thesis 1997
document
Laan, P.W. (author)
In Amsterdam worden de voormalige havengebieden langs de zuidelijke U-oever herontwikkeld tot moderne woon- en werklocaties. De ontsluiting van deze zone zal gebeuren door de zogenaamde U-boulevard. Deze U-boulevard sluit aan de westkant van Amsterdam op de Ringweg (AIO) West aan, bij Sloterdijk. Aan de oostkant van Amsterdam sluit de U...
master thesis 1995
document
Heijbroek, M.R. (author)
Om in Nederland aan de toenemende vraag naar goederenvervoer per spoor te kunnen voldoen is in 1990 door de NS het plan Rail 21 Cargo gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is de aanleg van een hoogwaardige verbinding van Rotterdam naar Zevenaar die exclusief gebruikt wordt voor het goederenvervoer. Deze verbinding wordt de Betuwelijn genoemd....
master thesis 1994
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Bos, F.A. (author)
Dit project betreft het zoeken naar, en in detail uitwerken van, een constructie-methode voor het bouwen van de afritten van de Blankenburgtunnel. Het gebruik van een bemalen bouwput is niet toegestaan in verband met de omgevingsschade. In dit voorstudierapport Zijn alle bekende methoden voor een bouwkuip-constructie beschreven en met elkaar...
master thesis 1991
document
van Aart, A.J.C. (author)
In het algemeen worden tunnelelementen afgezonken met negatief drijfvermogen ( In het rapport genoemd 11 Negative Buoyancy Methode 11 ). Een alternatief voor de Negative Buoyancy Methode is de Positive Buoyancy Methode. Hierbij heeft een tunnelelement tijdens het afzinken een positief drijfvermogen. Het moet dan worden neergetrokken in plaats...
master thesis 1990
document
Guijt, W. (author), Mol, M.A.P. (author), Witjens, M.L. (author)
A fixed road link between Dover and Calais can be realized by a tunnel, a bridge or The tunnel can be bored which are submerged into a combination of bridge and tunnel or constructed of concrete elements place.
master thesis 1987
document
Oomens, A.J. (author), Sas, P.C. (author)
Het onderwerp van de studie is de provinciale weg, S21, door Uithoorn. De weg heeft een te geringe capaciteit, veroorzaakt overlast in de vorm van geluidshinder en vormt tevens een barrière tussen de Oude Dorpskern van Uithoorn en de nieuwbouwwijk Meerwijk. Twee alternatieven ter oplossing van deze problemen zijn nader onderzocht, namelijk een...
master thesis 1986
document
Schillemans, A.J.J.M. (author)
In dit hoofdontwerp worden een aantal constructieve aspecten van het afstudeerproject" Tunnel onder de Noord " beschreven. In het vooronderzoek is reeds een eerste ronde in het ontwerpproces gemaakt. Zodoende zijn een aantal aspecten in dat vooronderzoek al ruwweg aan de orde geweest. In dit hoofdontwerp wordt de volgende ronde van het...
master thesis 1985
document
Ham, P.V.M. (author)
De snelle groei van de Japanse economie sinds 1950 heeft geleid tot een grote vraag naar nieuwe vervoersfaciliteiten en naar verbetering van de oude. Een enorme en explosieve uitbreiding van het bestaande Japanse wegennet is hiervan het gevolg. De Tokyo Bay Ring Road vormt hiervan een klein onderdeel. Het is echter een bijzonder interessant...
master thesis 1985
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 19 of 19)