Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)
document
Van Cuyck, T.A.P. (author)
De ecologische kwaliteit van het Markermeer is de laatste decennia sterk achteruit gegaan. De oorzaak hiervan is dat door de afsluiting van het Markermeer met de Houtribdijk een ondiep meer is ontstaan met een bodem van klei waarin een dynamische sliblaag aanwezig is. Al bij lage windsnelheden ontstaan golven die erosie van deze sliblaag...
master thesis 2013
document
Andorka Gal, J.H. (author)
In de kustzone komen naast de zichtbare oppervlakte watergolven ook golven met een veel lagere frequentie voor, die met het oog minder goed waarneembaar zijn. Dit komt omdat deze golven lager zijn, minder frequent voorkomen en niet breken. Deze laagfrequente golven blijken een relatie te hebben met de korte golven, en zijn belangrijk voor...
master thesis 1992
document
Van Gent, M.R.A. (author)
The purpose of the investigation which is described in this report, is to contribute to the study of the motion of water and sand in waves and currents. A one-dimensional (vertical) numerical model of oscillatory turbulent flow is used to determine velo city distributions. The so called k-€ model is applied to oscillatory flow over a flat bed,...
master thesis 1991
document
Pwa, S.T. (author)
Het ontwikkelen en testen van een ruimtelijk één-dimensionaal numeriek model ter bestudering van het gedrag van het tweedimensionale energiedichtheidspectrum van golven in ondiep water. In deze analyse staan centraal het ondiep-water golfbreken en de energieverschuiving binnen het frequentiespectrum.
master thesis 1988
document
Heijboer, D. (author)
Er is onderzoek verricht naar zandconcentratie- en stroomsnelheids-verdelingen onder golven en stroming. De opbouw van een concentratie-verdeling en het suspensiemechanisme worden hierbij beschreven door een diffusievergelijking, waarin de diffusiecoëfficiënt een mengingsfactor is. Dit onderzoek richt zich met name op: - de opbouw van de...
master thesis 1988
document
Klatter, H.E. (author)
Ontwikkeling van een model voor golfvoorspelling op basis van twee parameters voor gebruik op diep water.
master thesis 1983
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Bruins, M.A. (author)
Bij de bepaling van de ontwerphoogte van een waterkering is naast de ontwerpwaterstand de golfoploophoogte een belangrijk gegeven. Met betrekking tot de golfoploophoogte zijn in het verleden vele onderzoekingen gedaan aan de hand van modellen. Deze modelproeven werden uitgevoerd met regelmatige golven, bij gebrek aan geschikte golfopwekkers. Pas...
master thesis 1981
document
Van Kesteren, W.G.M. (author)
In de natuur komen veel golfverschijnselen voor, daar, waar twee verschillende media ten opzichte van elkaar en evenwijdig aan een grensvlak bewegen. Ook een systeem van een vloeistof bewegend in en boven een bed van onsamenhangend materiaal, zoals zand, kent in het grensvlak, of grensgebied, golfverschijnselen, veroorzaakt door het bewegen van...
master thesis 1981
document
Koster, M.J. (author), Stive, R.J.H. (author)
Deel I: Selectie en analyse van de te onderzoeken golfcondities Deel II: Het registeren van de oppervlakte-uitwijkingen, de drukken en de snelheden van regelmatige golven Deel III: Na het voorbereidende werk in de rapporten no.1 en no.2 is het moment aangebroken dat een definitieve beslissing genomen moet worden welke golfcondities, d.w.z. een...
master thesis 1980
document
Hamer, D.G. (author), Hamer, F.C. (author)
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in welke mate golven worden gegenereerd als gevolg van golfoverslag over een dichte damkonstruktie. Daarbij is zowel amplitude- als frekwentie-informatie van belang. Getracht wordt een relatie te vinden tussen de inkomende golven en het gegenereerde golfbeeld achter de dam.
master thesis 1979
document
Voogt, L. (author)
Doel van dit rapport is de lezer inzicht te verschaffen in het gebruik van de FFT-routine van R.C. Singleton zoals die in het rekencentrum van de T.H. - Delft in gebruik is. Voor een beschrijving van de werking van deze routine wordt verwezen naar het in de literatuurlijst vermelde artikel van Singleton (Lit. 1). Met nadruk wordt erop gewezen...
master thesis 1979
document
Van Heteren, J. (author)
Om meer inzicht te krijgen in het snelheidsveld in golven zijnde metingen aan een nader onderzoek onderworpen. Dit onderzoek valt uit één in de volgende deelonderzoeken: 1. het onderzoek naar de verdeling van de momentane horizontale componenten van de orbitaalsnelheid. 2. het onderzoek naar de verdeling van de maxima van de horizontale...
master thesis 1979
document
Van Heteren, J. (author)
De door Botma bepaalde richtingen (de richtingen van de snelheidsvectoren) komen met de golfcomponentrichtingen overeen indien er per frequentie slechts één richting voorkomt. In dat geval is het onderscheidend vermogen gelijk aan het gekozen richtingsinterval, afgezien van de meetfouten en de fouten t.g.v. de lengte van de meetlijnen. De door...
master thesis 1978
document
Onderdelinden, G. (author)
De civieltechnische werken hebben de laatste jaren een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om een technisch verantwoorde constructie te maken is een fundamentele kennis vereist omtrent de krachten op en het gedrag van een constructie. Bij het ontwerpen van maritieme construties spelen de oppervlaktegolven een belangrijke rol en het is van...
master thesis 1976
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Van Hijum, E. (author)
Het gedrag van zand onder korte lopende golven bli,jkt te worden bepaald door de golfdimensies, golfvorm en het opgewekte ribbelpatroon. Het resulterende zandtransport kan zowel positief als negatief van teken zijn. In deze studie wordt een methode beschreven, die het mogelijk maakt de grootte en richting van het zandtransport in plaats en tijd...
master thesis 1975
document
Hagemans, C.L. (author)
Afleiding van de formules.
master thesis 1974
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)