Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 15 of 15)
document
Eijnthoven, E.D.P. (author)
Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft een model ontwikkeld waarmee de te behalen producties bij het baggeren van slib berekend worden. Belangrijke grondspecifieke invoerparameters voor dit model zijn de dichtheid en de ongeroerde schuifsterkte van de te baggeren grond. De informatie over de schuifsterkte van slib is soms niet of slechts zeer...
master thesis 2004
document
Zwang, L.W.A. (author)
In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib...
master thesis 1997
document
Cordi, E. (author), Van Ophem, C. (author)
Om de stroom van slib in water te bestuderen, werden verschillende proeven In het Laboratorium voor Vloeistof mechanica van de TU Delft uitgevoerd. De gebruikte vloeistof (een mengsel van kaoliniet en water) gekenmerkt door een rheologische non-Newtoniaan gedrag, zoals een Binghams vloeistof, stroomt op een bodem die een kleine helling vertoont....
master thesis 1994
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Het transport en de erosie van mengsels van zand met 10 tot 30 % slib is onderzocht. Zowel het transport in de algemene zin als de erosie rond pijpleidingen is in beschouwing genomen. De transport karakteristieken van zand waar zich slib in bevindt verschillen van die van zuiver zand. De critische bodem schuifspanning neemt toe voor een...
master thesis 1993
document
Vermeer, E.A. (author)
Als gevolg van de gereduceerde getijbeweging op het Noordelijk Delta Bekken (NDB), veroorzaakt door het in werking treden van de Haringvlietsluizen in 1970, is onder andere op de Amer een aanzienlijke sedimentatie opgetreden. Uit bodemonderzoeken is afgeleid, dat de sedimentatie op de Amer voornamelijk uit slib bestaat. Er is een diepte...
master thesis 1989
document
Coens, J. (author), Torfs, H. (author)
Er wordt waargenomen dat pijpleidingen op de zeebodem zichzelf ingraven(self-burial). Indien pijpleidingen dit overal op gelijke wijze doen is er geen probleem. Men stelt echter vast dat het ingraven een plaatsafhànkelijk fenomeen is, met gevaar voor breuk als gevolg. Een onderzoek naar het erosiegedrag van de zeebodem is dan ook noodzakelijk....
master thesis 1989
document
De Haan, W.F. (author), Verwaart, J.W.A. (author)
In het rivierwater worden microverontreinigingen, zoals zware metalen en oragnische chloorverbindingen (PCB's en PAK's) geloosd. De microverontreinigingen hechten zich voor het grootste deel aan het slib, dat evenals het zand door de rivier wordt meegevoerd. Het verontreinigde slib zakt uit in gebieden met lage stroomsnelheden en in gebieden...
master thesis 1987
document
Swart, P.F. (author)
Aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika worden verschillende baggerwerken uitgevoerd, waarvan er een bestaat uit het op diepte houden van de vaargeul in de monding van de Berbice rivier in Guyana. De vaargeul die door slib- en modderbanken naar diep water loopt, verondiept regelmatig door aanslibbing. Het vermoeden bestaat dat de...
master thesis 1985
document
Lakenman, G.W. (author)
Rotterdam is de grootste havenstad ter wereld. Die positie als koploper heeft Rotterdam in belangrijke mate te danken aan de ideale ligging aan de mond van een grote rivier en aan zee. Toch brengt diezelfde ligging ook problemen met zich mee. De rivieren dijn en Maas voeren namelijk kontinu een lading zwevende stof met zich mee. In het...
master thesis 1984
document
Ridderinkhof, H. (author)
De controle of een zandlaag van 4 m boven het slib voldoende is om het slib te beschermen tegen eventuele ontgrondingen is het doel van de in dit rapport behandelde berekeningen. De zandtransportberekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. de in een deelontwerp Vloeistofmechanica bepaalde getijstroomsnelheden (lit. 9), en zijn, evenals bij de...
master thesis 1984
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Landman, A. (author)
Slibafzettingen blijken in het Eems - Dollard Estuarium een belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de bevaarbaarheid van het vaarwater naar Emden. In dit deelontwerp worden een tweetal getijberekeningen uitgevoerd welke de benodigde gegevens leveren voor de berekening van de aan de afzettingen ten grondslag liggende slibtransporten. Deze...
master thesis 1978
document
Bouma, W. (author)
Bepaling van meter-gemiddelden uit analoog geregistreerde lengteprofielen via ponsband. Suspensie-transport bij geleidelijk veranderende transport-capaciteit (Uitgaande van de twee-dimensionale diffusievergelijking is een ruimtelijk één-dimensionaal model ontwikkeld voor de naijlende aanpassing van suspensietransport aan een geleidelijke...
master thesis 1978
document
Schaart, J. (author)
In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In...
master thesis 1976
document
Hagemans, C.L. (author)
Afleiding van de formules.
master thesis 1974
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 15 of 15)