Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)
document
Ris, R.C. (author)
In het kader van onderzoek naar het mechanisme van het opwoelen van sediment onder golven wordt in dit onderzoek een eerste aanzet gegeven voor een beschrijving van de waterbeweging ter plaatse van een bodemribbel met een deeltjesmodel. Het rapport bevat een overzicht van de theorie die de waterbeweging beschrijft, de Vortex methoden en in het...
master thesis 1992
document
Maas, J.F. (author), Roukema, D.C. (author)
Al vele jaren wordt in landen met een tamelijk streng winterklimaat onderzoek gedaan naar het fenomeen ijs op rivieren, met name naar de grootte en gevolgen van ice-jams. Een ice-jam bestaat uit schollen, die ineengeschoven zijn door de sleepkracht van stroming of wind. Een ice-jam moet in evenwicht zijn. Ten tijde van het ontstaan en de...
master thesis 1991
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
document
Broekens, R.D. (author)
Door Kobayashi [9J wordt een numeriek model beschreven waarmee de waterbeweging op stortsteen taluds kan worden berekend. Omdat dit programma niet in gebruikersvriendelijke vorm beschikbaar is, is getracht dit programma na te bootsen. Het model beschrijft de waterbeweging m.b.v. de langegolf vergelijkingen in een situatie waar golven op een...
master thesis 1988
document
Kraaijeveld, P.A. (author)
Dit is het verslag van het modelonderzoek naar de waterbeweging in de circulatiekommen ("eieren van Thijsse") bij de stuwen in de Neder Rijn. Het doel van het onderzoek was in de eerste plaats het bepalen van het stroombeeld in en rond de kommen. Kennis daarvan is onontbeerlijk ter bepaling van de uitwisseling van water en sediment tussen rivier...
master thesis 1988
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Henk Steetzel (1984) is begonnen aan een onderzoek naar de concentratieverdeling in de bodemlaag. Zijn doel was de bepaling van het concentratieverloop in de bodemlaag als functie van een zuiver sinusvormige, horizontale oscillerende waterbeweging zonder netto stroom. Hij gebruikte voor zijn onderzoek ongezeefd duinzand met een D50 van 218...
master thesis 1987
document
Urbanus, J.F.X. (author), Vreeburg, J.H.G. (author)
Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een computerprogramma dat de waterbeweging en de verspreiding van stof in het Noordelijk Delta Bekken kan beschrijven. Dit programma dient op een gewone PC te draaien~ het moet binnen een kort tijdsbestek bruikbare resultaten opleveren en iemand met weinig verstand van computers moet er mee...
master thesis 1987
document
Den Breker, R.C. (author), Vries, M. (author)
In een golfgoot is een golfbrekermodel met talud 1:4 onderworpen aan golfaanval. Van de waterbeweging die door de golfaanval op het talud ontstaat is de beweging van het golffront continu gemeten. Deze beweging wordt gebruikt als benadering voor de beweging van het water over het hele talud. De watersnelheden en versnellingen zijn door...
master thesis 1985
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit verslag geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de bewegingsvergelijking van vaste deeltjes in een nietstationaire waterbeweging. De nadruk ligt hierbij op de termen waarmee de vergelijking is opgebouwd. Via een overzicht van de historische ontwikkelingen op dit gebied en de van belang zijnde krachten wordt gekomen tot de...
master thesis 1984
document
De Boer, K. (author)
De oeverbeschermende werking van een rietkraag is eerder onderwerp van studie geweest. In 1981 zijn door de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst IJsselmeerpolders metingen in het Waard kanaal uitgevoerd. Deze metingen en de uitwerking hiervan kenden een aantal beperkingen. Bij de berekeningen van de golfdempende werking van het riet werd met een...
master thesis 1983
document
Weijers, J.B.A. (author)
In dit rapport wordt een theorie gepresenteerd om de fenderindrukkingen te berekenen voor een schip dat afmeert tegen een gesloten constructie. Deze theorie is ontwikkeld op basis van notitie drie van ir. Kolkman (ref 1). Deze beschouwingen leverden een aantal vergelijkingen op waarmee de fenderindrukking voor centrisch en excentrisch botsende...
master thesis 1980
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
Prakken, A. (author)
Het doel van deze studie is een nader onderzoek naar deze stromen achter een havendam. Een poging is gedaan om met behulp van een twee-dimensionaal getijprogramma de stroom achter een havendam te simuleren. Door de gradienten van de brekerhoogten, de zgn "radiation stress" effecten, als uitwendige krachten in de bwegingsvergelijking van het...
master thesis 1975
document
Baints, D.W. (author), Noppen, J.P. (author)
Het in Noord-Nederland gelegen Waddengebied is de laatste jaren onderwerp van talrijke discussies. Vooral op het gebied van de milieubiologie, het wel of niet afsluiten van dit Waddengebied door middel van dammen tussen de eilanden of het leggen van dammen naar deze eilanden vanaf het vasteland ten behoeve van o.a. recreatieve doeleinden. Een...
master thesis 1973
document
Werksma, P. (author)
In de natuur worden verschillende typen golven aangetroffen, die afhankelijk van hun golflengte worden onderscheiden in getijden, seiches, deining-golven, windgolven etc. Bij de berekening van de voortplanting van de golven wordt er vanuit gegaan dat de bodem ondoorlatend is, dat wil zeggen dat de verticale snelheid aan de bodem nul worden...
master thesis 1971
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)