Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 19 of 19)
document
Van Woudenberg, C.C. (author)
In het kader van onderzoek naar processen die zich langs de Nederlandse kust afspelen, is in 1981 en 1982 een onderwater zanddam aangelegd bij Loswal Noord ter hoogte van Hoek van Holland. Deze onderwater zanddam is nagenoeg loodrecht op de overheersende getij stroomrichting gepositioneerd. Het doel van de aanleg van deze onderwater zanddam was...
master thesis 1995
document
Ras, S.L. (author), Amesz, J.A. (author)
Voor het begrijpen en voorspellen van morfologische processen aan zandige kusten, zoals kustlijnontwikkeling in de tijd of erosie tijdens een storm, is inzicht nodig in het zandtransport, de motor van deze processen. Zand- of sedimenttransport kan beschreven worden als het produkt van een snelheid en een sedimentconcentratie; een...
master thesis 1989
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
Moens, M.R. (author)
De Nederlandse kustlijn heeft in het verleden voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook nu is de kustlijn nog in beweging, op verschillende plaatsen is erosie dan wel aanwas waar te nemen. Erosie treedt vaak op ondanks uitgebreide verdedigingswerken. Welke grootschalige processen precies de oorzaak zijn van de voortdurende verandering van de...
master thesis 1987
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Yu, Z.H. (author)
In het kader van de afstudeerstudie aan de vakgroep Waterbouwkunde (studierichting Kustwaterbouwkunde) wordt er onderzoek gedaan naar een bodemtransportmeter onder sheet flow conditie voor gebruik in het veld. In Hoofdstuk 2 zal de rol van veldmetingen van zandtransport bij de behandeling van kustproblematiek aangestipt worden. Een kort...
master thesis 1987
document
Jorissen, R.E. (author)
Benedenstrooms van een constructie is er sprake van een stroomvertragingsgebied. Tengevolge van de versterking van de turbulentie-intensiteit in dit gebied neemt de zandtransportcapaciteit van de stroom plaatselijk toe. Als gevolg van deze toename treedt voorbij het beschermde deel van de bodem een lokale ontgronding op. Wanneer een bepaalde...
master thesis 1987
document
Schropp, M. (author)
Van een rivier die te maken heeft met waterverlies door inzijging, worden bijna alle aspecten beïnvloed door dit verschijnsel. De afvoer neemt af, in het meest extreme geval tot de waarde nul. Dit betekent dat ook de diepte en de stroomsnelheid zullen veranderen. Omdat het zandtransport een functie is van onder andere de snelheid, zal een...
master thesis 1987
document
Reeskamp, B. (author)
Het doel van dit afstudeerprojekt is de gevolgen te bepalen van de bouw van het havencomplex op de kustlijn van de baai, door middel van numerieke modellen. Verder zullen tijdens dit afstudeerprojekt de toe te passen ontgravingswerktuigen, werkmethoden en de geschatte kosten van het ontgravings- en ophoogwerk voor de bouw van het havencomplex...
master thesis 1986
document
Steijn, R.C. (author)
Dit verslag heeft tot doel enig inzicht te verschaffen in de relatie tussen de diffusiecoefficient voor water Ef en die voor sediment Es. In figuur 1.1 staat een schematisch overzicht van de gevolgde aanpak bij de verslaggeving. Hoofdstuk 2 is algemeen van karakter en werkt de doelstellingen van het onderzoek nader uit. Tevens wordt het belang...
master thesis 1986
document
Ridderinkhof, H. (author)
De controle of een zandlaag van 4 m boven het slib voldoende is om het slib te beschermen tegen eventuele ontgrondingen is het doel van de in dit rapport behandelde berekeningen. De zandtransportberekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. de in een deelontwerp Vloeistofmechanica bepaalde getijstroomsnelheden (lit. 9), en zijn, evenals bij de...
master thesis 1984
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Van der Hooning, G.C. (author)
Voor de nieuw te bouwen haven in Kelantan, West Maleisië, moet een golfbreker ontworpen worden. Daarvoor is allereerst gekeken naar het golfklimaat. Na een vergelijking van verschillende.bronnen is gekozen voor het gebruik van de K.N.M.I. gegevens. Vervolgens is met de CERC-formule een schatting gemaakt van het zandtransport, waaruit blijkt dat...
master thesis 1982
document
Vermaas, H. (author)
In het kader van het afstudeerwerk voor, het ingenieursexamen van de Technische Hogeschool te Delft, is bij de vakgroep, Vloeistofmechanica een onderzoek verricht betreffende beddingvormen bij zandtransport. Het onderzoek kan globaal worden omschreven als (i) Onderzoek naar de invloed van de gootbreedte op de beddingvormen die op een alluviale...
master thesis 1980
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Van Hijum, E. (author)
Het gedrag van zand onder korte lopende golven bli,jkt te worden bepaald door de golfdimensies, golfvorm en het opgewekte ribbelpatroon. Het resulterende zandtransport kan zowel positief als negatief van teken zijn. In deze studie wordt een methode beschreven, die het mogelijk maakt de grootte en richting van het zandtransport in plaats en tijd...
master thesis 1975
document
Baints, D.W. (author), Noppen, J.P. (author)
Het in Noord-Nederland gelegen Waddengebied is de laatste jaren onderwerp van talrijke discussies. Vooral op het gebied van de milieubiologie, het wel of niet afsluiten van dit Waddengebied door middel van dammen tussen de eilanden of het leggen van dammen naar deze eilanden vanaf het vasteland ten behoeve van o.a. recreatieve doeleinden. Een...
master thesis 1973
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 19 of 19)