Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Sandee, A.P. (author)
Voor de voorbereiding van toekomstige projecten is het gewenst dat er een ontwerphandboek voor start- en ontvangstschachten is. Dit vormt het onderwerp van dit rapport. In het handboek zijn de eisen opgenomen waaraan een grote diameter boortunnel in West-Nederlandse omstandigheden, slappe bodem en hoge grondwaterstand, dient te voldoen. Er wordt...
master thesis 2000
document
Van der Meer, T. (author)
Vanuit de veiligheidsfilosofie worden de nieuwe boortunnels in Nederland (zowel spoor- als autotunnels) doorgaans uitgevoerd met dubbele tunnelbuizen, waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn. lo zijn frontale botsingen niet mogelijk en wordt voorkomen dat een opgetreden incident gevolgen heeft voor de andere rijrichting. Vanuit de...
master thesis 1999
document
Vreeken, P.A.A. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Van Baardwijk, J. (author)
Boortunnels en het ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land, waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidnorm zichtbaar is, wordt bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om infrastructuur ondergronds...
master thesis 1998
document
Veenma, M.F.H. (author)
Dit eerste deelrapport is toegespitst op de analyse van het boor- en bouwproces van een DOT-tunnel onder Nederlandse omstandigheden. Het afstudeeronderzoek heeft als titel "DOT-tunnel onder Het Groene Hart haalbaarheidsstudie van een Double-a-Tube tunnel onder Nederlandse omstandigheden" en heeft, namens DHV Milieu en Infrastructuur,...
master thesis 1998
document
Bogaards, P.J. (author)
Dit afstudeeronderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de oorzaak en het gevolg van de krachtswerking, in de lengterichting van de boortunnel, die veroorzaakt wordt door de liggerwerking van de boortunnel gedurende de bouwfase. Het onderzoek richt zich met name op de invloed van de gefaseerde bouwwijze van de boortunnel op de...
master thesis 1998
document
Piet, I.G.H. (author)
De fascinatie voor de ondergrondse ruimte heeft reeds menigeen geïnspireerd tot het verrichten van onderzoeken of praktijkproeven en het schrijven van artikelen of boekwerken. Deze scriptie haakt in op een eerder uitgevoerd onderzoek door A.E.A. de Groot, getiteld "Afweging voor het gebruik van het slurry- of EPB-schild". In dat onderzoek heeft...
master thesis 1998
document
Smolders, B.P. (author)
Het doel van dit afstudeeronderzoek is het optimaal integreren van een onderbouwde veiligheidsfilosofie in het ontwerp van de tunnel onder het Groene Hart ten behoeve van de HSL-Zuid. In dit eerste deelrapport is de veiligheidsfilosofie voor de HSL-Zuid vergeleken met de veiligheid bij andere infrastructurele projecten. Het resultaat van deze...
master thesis 1998
document
Mendez Lorenzo, M.G. (author)
At the moment, there are no Dutch regulations giving criteria for the design of bored tunnels. These regulations are necessary to prove that the required safety and serviceability are guaranteed by the proposed design. The scope of the study presented in this report consists of a reliability analysis of a SFRC tunnel lining. This consists of the...
master thesis 1998
document
Faassen, T.F. (author)
Het uitgangspunt voor dit afstudeeronderzoek is de aanleg van een ondergronds goederenvervoersysteem onder een stedelijk gebied geweest. Een bepaalde uitvoeringstechniek die hiervoor gebruikt zou kunnen worden, microtunneling, is vervolgens nader bekeken. Er is een overzicht opgesteld van de mogelijke probleemgebieden die er zijn bij het gebruik...
master thesis 1998
document
Van Beek, J.S. (author)
In dit afstudeerverslag wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen : • Welke interactie vindt plaats tussen ondergrondse stations en boortunnels ? • Welke alternatieve bouwmethoden zijn mogelijk voor een ondergronds station? • Welke bouwmethoden zijn toepasbaar voor het ondergrondse station op de Vijzelgracht te Amsterdam? •...
master thesis 1997
document
Kwant, M. (author)
Vanwege vertrouwelijke informatie of andere redenen is slechts een deel van de publicatie opgenomen in de repository.
master thesis 1997
document
Lengkeek, H.J. (author)
Het boren van tunnels is een 'oude bekende' bouwmethodiek. In het buitenland is hier al veel ervaring mee opgedaan. Het grote voordeel van het boren is de geringe verstoring tijdens de bouwfase. Tot op heden is deze bouwmethodiek alleen toegepast in stevige grondsoorten, zoals rots en harde klei en is er geen ervaring opgedaan met het boren in...
master thesis 1997
document
Hilbrandie, G.K. (author)
Een continu proces, waarbij geextrudeerd staalvezelbeton wordt toegepast, kan een kostenbesparing opleveren, omdat de productiekosten van ter plaatse geextrudeerd beton lager zijn dan prefab betonnen segmenten. Een extra kostenbesparing wordt verkregen, doordat grouting niet nodig is. Een hogere bouwsnelheid levert ook een grote kostenbesparing...
master thesis 1997
document
Postma, B. (author)
In Nederland wint sinds kort het boren van tunnels steeds meer aan terrein. Er is echter nog weinig bekend omtrent het boorproces van het gronddrukbalansschild in zandige formaties en het gebruik van schuim als konditioneringsmiddel. Inzicht in de invloed van de konditionering op de besturingsparameters van het gronddrukbalansschild is derhalve...
master thesis 1996
document
De Nijs, R. (author)
Tijdens tunnelboringen onder de Nederlandse bodemomstandigheden wordt gevreesd voor het verschijnsel verweking. Verweking is een verschijnsel waarbij verzadigde losgepakte zandgronden ten gevolge van een belasting overgaan van een stabiele naar een vloeibare toestand, dit als gevolg van een toegenomen poriënwaterdruk welke de effectieve...
master thesis 1996
document
Boeve, D. (author)
Dit afstudeerverslag is het resultaat van een vier maanden durend verblijf in Tokyo, bij de Japanse aannemer Obayashi Corporation. Tijdens dit verblijf is op de technische afdeling die zich met tunnels bezighoudt, onderzoek uitgevoerd naar de linings van tunnels. Op deze afdeling worden jaarlijks ongeveer 50 tunnels ontworpen. In dit...
master thesis 1996
document
Kwak, L. (author)
Boortunnels en ondergronds bouwen in het algemeen, mogen zich in Nederland de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling. In ons land dat steeds voller wordt, en waarin naast groeiende personen- en goederenstromen een verschuiving in de leefbaarheidsnorm zichtbaar is, wordt er bij het oplossen van knelpunten steeds vaker overwogen om...
master thesis 1996
document
Van der Stoel, A.E.C. (author)
Bij de aanleg van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam moet in de binnenstad een deel van het tracé worden gerealiseerd met behulp van de tunnelboormethode. Gezien de grondverplaatsingen en grondontspanning veroorzaakt door volumeverlies in en consolidatie van de grond tijdens het tunnelboorproces, worden problemen verwacht met betrekking tot ...
master thesis 1996
document
Wilschut, M. (author)
In dit afstudeerproject is gezocht naar bouwmethoden met een kleinere wederzijdse afhankelijkheid. Verschillende varianten zijn gegenereerd en tegen elkaar afgewogen. Twee varianten lijken het meest geschikt voor een minder afhankelijke bouwmethode. Bij beide varianten wordt eerst de tunnel geboord, waarna een bouwput, gemaakt met diepwanden, in...
master thesis 1996
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages