Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Lamers, W.J.M. (author)
In Bangladesh moet de voedselproduktie worden vergroot. Met een bevolkingsdichtheid van rond de 760 inwoners per vierkante kilometer is Bangladesh een dichtbevolkt land. De bevolking is in de afgelopen decennia fors gegroeid en deze groei duurt voort. De voedselproduktie heeft de bevolkingsgroei niet bij kunnen houden. Om Bangladesh...
master thesis 1994
document
Kops, A.J.G. (author)
In deze studie is geprobeerd om een verklaring te vinden voor een opvallend erosiesedimentatie- patroon rond Egmond aan Zee, in het kustvak tussen raai 30.25 en raai 46.00. Wanneer de mate van kustvooruitgang en kustachteruitgang langs de kust wordt uitgezet blijkt een golfachtig patroon op te treden met een kenmerkende golflengte van ongeveer 2...
master thesis 1993
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
Vermeer, E.A. (author)
Als gevolg van de gereduceerde getijbeweging op het Noordelijk Delta Bekken (NDB), veroorzaakt door het in werking treden van de Haringvlietsluizen in 1970, is onder andere op de Amer een aanzienlijke sedimentatie opgetreden. Uit bodemonderzoeken is afgeleid, dat de sedimentatie op de Amer voornamelijk uit slib bestaat. Er is een diepte...
master thesis 1989
document
Riemers, E. (author)
De doelstelling van deze afstudeeropdracht is een analyse te maken of een eventuele stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg technisch en economisch haalbaar is. In de hoofdstudie is gekozen voor een opdrijvende dakstuw, welke is gelegen in een open betonnen drempel op de bodem van de Nieuwe Waterweg In deze deelstudie zal gekeken worden naar de...
master thesis 1988
document
Kraaijeveld, P.A. (author)
Dit is het verslag van het modelonderzoek naar de waterbeweging in de circulatiekommen ("eieren van Thijsse") bij de stuwen in de Neder Rijn. Het doel van het onderzoek was in de eerste plaats het bepalen van het stroombeeld in en rond de kommen. Kennis daarvan is onontbeerlijk ter bepaling van de uitwisseling van water en sediment tussen rivier...
master thesis 1988
document
Koskamp, H.J. (author)
De evenwichtssituatie voor de bodemligging op de Maas vanaf Lith tot aan de monding in het Hollands Diep is erg veranderd door de afsluiting van het Haringvliet/Volkerak. Er is en wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de bodem van de Maas. Een studie naar de nieuwe evenwichtssituatie en de snelheid waarmee deze bereikt zal worden is,...
master thesis 1986
document
Van der Stel, J.A. (author)
De vorm van een kust is over het algemeen niet stabiel, maar vertegenwoordigt een momentaan evenwicht in het krachtenspel der elementen. Ze is onderhevig aan een kontinu proces van erosie en/of sedimentatie. Voor een effektieve kustverdediging is het derhalve van groot belang de processen te kennen die bij het transport van sediment een rol...
master thesis 1985
document
Poel, S.J. (author)
Het in het kader van de MER-procedure te verrichten onderzoek behelst onder meer het aspect van het onderhoud aan de kuststrook van de dammen. Onder invloed van golven, stroming en wind kan zand worden getransporteerd. Als gevolg van plaatselijke verschillen in de fysische omstandigheden zullen verschillen in de grootte van de getransporteerde...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit verslag in formele zin aan de orde gesteld via de probleemstelling en wordt de schematisatie gegeven van de situatie die in dit verslag in beschouwing is genomen. Hoofdstuk 2 behandelt de voor het protleem relevante theorie. Uitgaande van de diffusievergelijking wordt de beschrijving gegeven van twee...
master thesis 1984
document
Schaart, J. (author)
In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In...
master thesis 1976
document
Van der Kolff, J. (author)
Dit afstudeerrapport kan gedacht worden in twee delen uiteen te vallen: 1. onderzoek naar de geldigheid van de rekenmethode van Vreugdenhil en De Vries voor een rivier met relatief geringe veranderlijke breedte, waarbij de oevers een willekeurige (eventueel variërende) helling hebben; 2. na een bevestigend antwoord op 1. te hebben gekregen: het...
master thesis 1975
document
Bongenaar, F.J.M. (author)
master thesis 1972
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)