Searched for: department:"Hydraulic"
(2,121 - 2,140 of 3,536)

Pages

document
De Boer, C.J.H. (author)
Because of recent measurements and the first results of new calculations on the sea dike of Petten, Noord-Holland, the question has risen whether or not the sea dikes along the Dutch coast are high enough. A criterion which indicates whether or not a dike is high enough is the level above NAP which is exceeded by 2 % of the uprunning waves under...
master thesis 1997
document
Zwang, L.W.A. (author)
In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib...
master thesis 1997
document
Israël, C.G. (author)
Het bepalen van het sedimenttransport over de Plaat van Ossenisse is van belang om inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij de aanzanding van de Drempel van Hansweert. Deze drempelligt in de vaargeul ten oosten van de Plaat van Ossenisse. Er is reeds een studie verricht naar drempelvormende mechanismen, maar deze hebben...
master thesis 1997
document
Rebel, P.J. (author)
De Noord/Zuidlijn is een metroverbinding tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid welke deels bovengronds en deels ondergronds zal worden aangelegd. Indien alles volgens plan verloopt zal de Iijn in 2005 operationeel zijn. Het ondergrondse deel van de lijn zal worden geboord. De tunnelbuis dient hierbij zo ver mogelijk verwijderd te blijven van...
master thesis 1997
document
Van Broekhoven, A.C. (author)
In dit onderzoek wordt een gedeelte van de Hollandse kust beschouwd, namelijk het kustvak nabij Egmond aan Zee. In dit kustvak doet zich een vreemd verschijnsel voor; wanneer de mate van kustvooruitgang en kustachteruitgang langs de kust wordt uitgezet blijkt een golfachtig patroon op te treden met een kenmerkende golflengte van 2 km. Verder...
master thesis 1997
document
Van Beek, B.A.W.J. (author)
When large steep waves interact with a dynamically sensitive structure, the extreme responses sometimes include a burst of significant structural dynamics: 'Ringing', which is like the vibration of a bell struck by a hammer. This behaviour indicates that the excitation is nonlinear. To explain this behaviour a third order fluid loading model has...
master thesis 1997
document
Verweij, A.P. (author)
Vertical breakwaters are used in the design of harbours to create a protective area. This protective area can be an approach channel or the harbour itself. Because of large new projects, such as Maasvlakte 11 in the Netherlands and the increasing sizes of ships, many harbours have to be placed in deep water. Deep water requires higher...
master thesis 1997
document
Schuurman, K.A.D. (author)
Een eenvoudige en relatief goedkope baggertechniek voor het verwijderen van met name sliblagen (slappe menggronden van klei/zand en slib) is het waterinjectiebaggeren. Door middel van lage drukjets (0.1 MPa) wordt water met hoge snelheid (15 m/s) in de bodem gespoten waardoor de grond loskomt en opwoelt om vervolgens als een dichtheidsstroom weg...
master thesis 1997
document
Méndez Lorenzo, A.B. (author)
Seiches zijn opslingerende staande golven die in afgesloten havenbekkens kunnen ontstaan, wanneer vanaf zee golven met specifieke golflengtes de haven binnen dringen. In het Europoortgebied ontstaat een afgesloten bekken wanneer de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering worden gesloten. Seiches veroorzaken een extra verval...
master thesis 1997
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
document
Ter Wengel, M. (author)
Al eeuwenlang wordt er in Nederland gestreden met de zee. Erosie van de kust zorgt voor een grote bedreiging van het achterland van overstromingen met vaak grote schade tot gevolg. Om de steeds waardevollere infrastructuur in het achterland te beschermen, worden er steeds verdergaande maatregelen getroffen om de kust tegen overstromingen te...
master thesis 1997
document
Brans, R.P. (author)
In this report a prediction has been made for the influence of water depth in the Musi river on the shipping costs for vessels that call the harbour of Palembang. To this day shallow parts remain in the navigation channel. Due to these shallow parts vessels often have to postpone their entry of the Musi river until the tide provides enough depth...
master thesis 1997
document
Siers, J. (author)
In een rivierbocht treedt een zogenaamde spiraalstroming op, waardoor het typische dwarsprofiel van een rivierbocht ontstaat: diep in de buitenbocht en ondiep in de binnenbocht. Hierdoor is slechts over een kleine breedte voldoende vaardiepte aanwezig en vormen bochten in de Waal een knelpunt in de rivier voor de scheepvaart. In het Waalproject...
master thesis 1997
document
Perquin, M.J. (author)
In deze simulatie-studie is onderzocht in welke mate het schutwaterverlies beperkt kan worden door een aanpassing in de bediening van de sluis. Op kanalen en gekanaliseerde rivieren spelen steeds meer belangen een rol, met elk hun eigen waterbehoefte. Peilhandhaving, behoud van natte natuurwaarden, drinkwatervoorziening, water ten behoeve van de...
master thesis 1997
document
Stive, M.J.F. (author), Nauta, T. (author)
Projections are that Rotterdam, one of the worlds' largest harbours, will be in need of 1250 hectares of additional harbour area within the next 15 years. To meet this demand a substantial land reclamation ("Maasvlakte-2") is considered, which could provide 1000 hectares of new harbour areas and 750 hectares for nature and recreation. In...
conference paper 1997
document
Vink, H.A.T. (author)
The need for coastal structures, such as breakwaters, at great water depths is rapidly increasing as a result ofthe increasing draught of large vessels and off-shore land reclamations which can, for instance, be used for the benefit of the expansion of harbours and related industrial activities. In water depths greater than approximately 10 m...
master thesis 1997
document
Dorreman, J. (author)
Balgstuwen worden over de gehele wereld toegepast. Het principe van de balgstuw is eenvoudig. Het bestaat uit een met vezels versterk, rubber doek, dat langs twee stroken aan de fundering is bevestigd. Door lucht of water in de balg te pompen, komt deze overeind en kan hij zijn functie vervullen. Deze functie kan zijn een stuw, waterkering of...
master thesis 1997
document
Onderwater, M. (author)
People always want to live near water and all over the world the areas near the sea get more and more built with houses, hotels and infrastructure. For this reason there is a trend to reclaim land by making an artificial island near or against the existing coast. Examples are the airport 'Chek Lap Kok' in Hong Kong and the 'Plan Waterman', a...
master thesis 1997
document
Rikkers, M. (author)
In dit afstudeerwerk is een globaal ontwerp opgesteld voor een PAC met laag reservoirpeil (zie de bijlagen 2, 11 en 12, uitvoering in bijlagen 20 en 22), Deze variant van pompaccumulatie biedt een oplossing voor twee belangrijke problemen van 'normale' PAC's: bij bezwijken van de dijk is er geen direct gevaar voor de omgeving en problemen met...
master thesis 1997
document
Kwant, M. (author)
Vanwege vertrouwelijke informatie of andere redenen is slechts een deel van de publicatie opgenomen in de repository.
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(2,121 - 2,140 of 3,536)

Pages