Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Prins, A. (author)
In this report the present methods to determine the dominant discharge will be discussed. A method to determine the dominant discharge by means of a transient flow computation will be given. Measurements that have been carried out to test the methods will be described. The dominant discharge has been established for the river Waal. Any change...
master thesis 1969
document
Rust, W.N.J. (author)
Indien oliewinning in zee plaats vindt, kan het voordelig zijn een in diepwater geplaatst oliereservoir bij de winplaats te gebruiken. In dit afstudeerwerk wordt een betonnen oliereservoir ontworpen met een inhoud van 50.000 kubieke meter. het reservoir dient als buffer opslag, van waaruit de voorgeraffineerde olie in een tanker wordt...
master thesis 1969
document
Winter, A.G.N.M. (author)
In dit onderzoek worden enige mogelijke oplossingsmethoden voor twee dimensionale getijproblemen onderzocht.
master thesis 1969
document
Ligteringen, H. (author)
Mathematisch model van de kruising van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, met model voor de neervorming in de "Eieren van Thijsse" en het effect van de dwarsstroming op de scheepsbeweging
master thesis 1969
document
Van Loenen, G. (author)
Ondezoek naar de invloed van de bodemmorfologie van de voordelta van het Amelander zeegat op het golfbeeld. Er is een refractieberekening uitgevoerd voor de ongestoorde kust. Bij een eventueel gereedkomen van een binnenwaarts gelegen dam tussen Ameland en Terschelling zal deze berekening alleen de eerste tijd na de afsluiting nog gelden
master thesis 1969
document
Klijn, N.G. (author)
Een onderzoek uitvoeren naar de stroombestendigheid van betonkuben op ein horizontale bodem. Het onderlinge verband vaststellen tussen de grootheden die het verschijnsel bepalen.
master thesis 1968
document
Van Goor, P.C. (author)
Een verstoring van het golfpatroon voor een zandige kust zal een verandering van het langstransport en later een andere evenwichtsstand Van de kust veroorzaken. Dit onderzoek heeft betrekking op het golfpatroon achter een golfbreker loodrecht op de kust. In het schaduwgebied vlak bij de kop zal diffractie ontstaan, terwijl in het hele gebied...
master thesis 1968
document
Zuidervaart, J.C. (author)
In dit verslag worden methoden beschouwd voor het oplossen van het veldprobleem grondwater in een dijkmassief. Het onderzoek, dat aan het probleem wordt besteed, moet gezien worden als de beginfase van het onderzoek dat een oplossingsmethode zal geven voor de berekening van de grondverschuivingen en waterdruk in de gehele dijkdoorsnede. Hier...
master thesis 1968
document
Behrens, H.W.A. (author), Zwols, A. (author)
Er is onderzoek gedaan naar de sedimentbeweging ten gevolge van golven en getijstromen voor de mond van het Haringvliet. Het vooronderzoek is alleen gedaan door A Zwols; "Een onderzoek naar de invloed van golven op de mond van het Haringenvliet". Behrens heeft ook een eigen vooronderzoek gedaan over spiraalstromen, maar deze is los upgeload bij...
master thesis 1968
document
Behrens, H.W.A. (author)
Het doen van een literatuuronderzoek naar spiraal stromen in een bocht. Daar dit onderzoek het uitgangspunt moet vormen voor een studie naar het sedimenttransport in natuurlijke omstandigheden, zijn de volgende grootheden speciaal van belang: snelheidsverdelingen bodemschuifkracht concentratie van vaste stof
master thesis 1968
document
Hoogland, J.R. (author)
Het hoofdontwerp in de afstudeerrichting irrigatie omvat het ontwerpen van een reservoirdam met bijkomende werken ten behoeve van bevloeiing van landbouwgronden. Een van de voorzieningen, die bij een stuwmeer nodig zijn, is een overlaat om het waterpeil in het reservoir beneden de kruin van de dam te houden. De overlaat kan op verschillende...
master thesis 1968
document
Vlasblom, H.J. (author)
Uitwerking van de waarnemingen van Le Méhouté over het gedrag van golven in een doorlatende golfbreker.
master thesis 1968
document
Rodenhuis, G.S. (author)
From the theory composed of the method of characteristics and the set of all possible continuous ancillary conditions a closed theory is formed by introducing step functions together with overall mass and momentum conservation equations. However, this representation cannot be called realistic when the jump has the form of the undular hydraulic...
master thesis 1968
document
Soerdjoesing, G.D. (author)
Jaartal geschat. Resultaten van metingen naar golfdoordringing in een poreuze breakwater.
master thesis 1968
document
Walma van der Molen, G.J. (author)
Dit rapport omvat de invloed van de getijbeweging op de stroming in de havenmonding. Daarnaast verschaft dit rapport informatie over de invloed van Buioscillaties bij Hoek van Holland op de stroming in de havenmonding.
master thesis 1967
document
Kranenburg, C. (author)
Ten behoeve van de berekeningen van troskrachten van schepen in en bij sluizen is het van belang de scheepsbewegingen te kennen, zoals dompen en stampen. Een belangrijke aandrijvende kracht daarbij is een translatiegolf die ontstaat door het schutproces. In dit verslag zijn de hydrodynamische vergelijkingen voor genoemde krachten fysisch afgeleid.
master thesis 1967
document
Van den Hazel, N.W. (author)
Afleiding van golfvergelijkingen voor doordringing in een poreus medium (bijv. een breuksteen golfbreker).
master thesis 1967
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
document
Huisman, P. (author)
Bij het ontwerpen van projecten moet de ingenieur beslissingen maken. Beslissingen ten aanzien van situering, type en afmetingen, niet slechts van het geheel, maar ook van onderdelen en details. Vroeger werden deze beslissingen op het gevoel genomen, maar dit moet vervangen worden door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit moet gedaan...
master thesis 1966
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 32)

Pages