Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Hoogland, J.R. (author)
Het hoofdontwerp in de afstudeerrichting irrigatie omvat het ontwerpen van een reservoirdam met bijkomende werken ten behoeve van bevloeiing van landbouwgronden. Een van de voorzieningen, die bij een stuwmeer nodig zijn, is een overlaat om het waterpeil in het reservoir beneden de kruin van de dam te houden. De overlaat kan op verschillende...
master thesis 1968
document
Winter, A.G.N.M. (author)
In dit onderzoek worden enige mogelijke oplossingsmethoden voor twee dimensionale getijproblemen onderzocht.
master thesis 1969
document
Klijn, N.G. (author)
Een onderzoek uitvoeren naar de stroombestendigheid van betonkuben op ein horizontale bodem. Het onderlinge verband vaststellen tussen de grootheden die het verschijnsel bepalen.
master thesis 1968
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
document
Fontijn, H.L. (author)
Het doel van dit onderzoek is de bestudering van enkele eigenschappen van een stromingswijze, welke gewoonlijk wordt aangeduid met de naam "rolgolven". De rolgolven behoren tot de grote familie van de z.g. zwaartekrachtgolven; alhoewel binnen deze groep de rolgolven geen plaats van overwegende betekenis innemen, zijn zij toch indirect belangrijk...
master thesis 1960
document
Rust, W.N.J. (author)
Indien oliewinning in zee plaats vindt, kan het voordelig zijn een in diepwater geplaatst oliereservoir bij de winplaats te gebruiken. In dit afstudeerwerk wordt een betonnen oliereservoir ontworpen met een inhoud van 50.000 kubieke meter. het reservoir dient als buffer opslag, van waaruit de voorgeraffineerde olie in een tanker wordt...
master thesis 1969
document
Van Ginkel, N. (author)
Aangezien de stroming in de kom wordt veroorzaakt door het getij buiten de kom, zal om deze stroming te kunnen voorspellen allereerst het getij buiten de kom bekend zijn. In dit deelonderwrp "getijden" wordt het getij buiten de kom bepaald.
master thesis 1964
document
Zuidervaart, J.C. (author)
In dit verslag worden methoden beschouwd voor het oplossen van het veldprobleem grondwater in een dijkmassief. Het onderzoek, dat aan het probleem wordt besteed, moet gezien worden als de beginfase van het onderzoek dat een oplossingsmethode zal geven voor de berekening van de grondverschuivingen en waterdruk in de gehele dijkdoorsnede. Hier...
master thesis 1968
document
Huisman, P. (author)
Bij het ontwerpen van projecten moet de ingenieur beslissingen maken. Beslissingen ten aanzien van situering, type en afmetingen, niet slechts van het geheel, maar ook van onderdelen en details. Vroeger werden deze beslissingen op het gevoel genomen, maar dit moet vervangen worden door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit moet gedaan...
master thesis 1966
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
Rodenhuis, G.S. (author)
From the theory composed of the method of characteristics and the set of all possible continuous ancillary conditions a closed theory is formed by introducing step functions together with overall mass and momentum conservation equations. However, this representation cannot be called realistic when the jump has the form of the undular hydraulic...
master thesis 1968
document
Ligteringen, H. (author)
Mathematisch model van de kruising van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, met model voor de neervorming in de "Eieren van Thijsse" en het effect van de dwarsstroming op de scheepsbeweging
master thesis 1969
document
Van Goor, P.C. (author)
Een verstoring van het golfpatroon voor een zandige kust zal een verandering van het langstransport en later een andere evenwichtsstand Van de kust veroorzaken. Dit onderzoek heeft betrekking op het golfpatroon achter een golfbreker loodrecht op de kust. In het schaduwgebied vlak bij de kop zal diffractie ontstaan, terwijl in het hele gebied...
master thesis 1968
document
Verspuy, C. (author)
In dit ontwerp worden nieuwe mogelijkheden besproken die bestaan op het gebied van de elektrische modelmethode voor de oplossing van grondwaterproblemen. Na een aantal algemene beschouwingen over de problemen die bestaan en de oplossingsmogelijkheden, wordt nader ingegaan op de modelmethode m.b.v. een elektrische plaatgeleider. Naast de...
master thesis 1965
document
Van den Hazel, N.W. (author)
Afleiding van golfvergelijkingen voor doordringing in een poreus medium (bijv. een breuksteen golfbreker).
master thesis 1967
document
Geleedst, M. (author), De Geeter, P.J. (author)
Bestuudeerd wordt in het hydraulisch deel: Wijziging in hoogte, freqentie van stormvloeden in het betreffende waddengebied en de afleiding voor dit onderzoek noodzakelijke formules. Uitvoering van de gedtijberekeningen. In the technisch deel: het tracee en profiel van de dam in het Eijerlandse gat, en de scheidingsdam, de sluitgatern en een...
master thesis 1961
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
document
Kranenburg, C. (author)
Ten behoeve van de berekeningen van troskrachten van schepen in en bij sluizen is het van belang de scheepsbewegingen te kennen, zoals dompen en stampen. Een belangrijke aandrijvende kracht daarbij is een translatiegolf die ontstaat door het schutproces. In dit verslag zijn de hydrodynamische vergelijkingen voor genoemde krachten fysisch afgeleid.
master thesis 1967
document
Behrens, H.W.A. (author)
Het doen van een literatuuronderzoek naar spiraal stromen in een bocht. Daar dit onderzoek het uitgangspunt moet vormen voor een studie naar het sedimenttransport in natuurlijke omstandigheden, zijn de volgende grootheden speciaal van belang: snelheidsverdelingen bodemschuifkracht concentratie van vaste stof
master thesis 1968
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 32)

Pages