Searched for: faculty:"Civil%5C%2BEngineering%5C%2Band%5C%2BGeosciences"
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Boekholt, B.J. (author), Botma, H. (author), Minderhoud, M.M. (author), Muller, T.H.J. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Dit onderzoek betreft een analyse van het capaciteitsbegrip en aanbevelingen voor het gebruik van capaciteitswaarden in het ontwerpproces. In deze studie wordt een aanzet gegeven tot een meer verfijnde en praktisch bruikbare definitie van het begrip capaciteit. Daarbij is...
report 1998
document
Vermijs, R.G.M.M. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het gebruik van de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) bij het ontwerp of de evaluatie van een weefvak leidt niet in alle gevallen tot resultaat. In het geval van weefvakken kan men met behulp van de richtlijnen niet direct een capaciteitswaarde bepalen. Bovendien...
report 1998
document
Van Goerverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op de...
report 1998
document
Van Goerverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, zijn onder meer enkele onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op...
report 1998
document
Minderhoud, M.M. (author), Papendrecht, J.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Doel van het literatuuronderzoek is het inventariseren van capaciteitswaarden van diverse vormgevingselementen van autosnelwegen. Na een analyse van de verzamelde literatuureenheden en abstracts zijn de waarden gerubriceerd. Literatuur met betrekking tot wegvakken is...
report 1998
document
Van Goeverden, C.D. (author), Botma, H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. In het kader van het CIA-1 project (Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen), dat het vervaardigen van een eerste versie van een Nederlands capaciteitshandboek tot doel heeft, is een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van openbare verlichting op de...
report 1998
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Egeter, B. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Vervoersystemen met zowel individuele als collectieve kenmerken spelen in lange-termijnstudies als het door de Rijksplanologische dienst opgezette 'Ruimpad'-project, dat probeert inzicht te geven in de wisselwerking tussen activiteiten, ruimtelijke ordening en vervoer op de lange termijn (2050), een belangrijke rol. In dit rapport vindt een...
report 1996
document
Van Bekkum, P.H.G. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. De bestaande en veelvuldig toegepaste statische of tweedimensionale verkeerstoedelingsmodellen kunnen de omvang en opbouw van congestie op een verkeersnetwerk niet goed beschrijven. Het in deze studie toegepaste verkeersmodel deelt het verkeer toe aan een twee-dimensionaal...
report 1996
document
Minderhoud, M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp en de toetsing van een op dynamisch verkeersmanagement gebaseerd parkeersysteem voor stadscentra. Dit parkeerplaats reserveringssysteem moet een aantal nadelen van het huidige parkeerbeleid tegengaan. Het het huidige sturende parkeerbeleid kan het autoverkeer in het centrumgebied niet voldoende worden beheerst....
report 1995
document
Van Mourik, H. (author), Hakkesteegt, P. (author), Kerkhof, M.A.G. (author)
Rapport in opdracht van de Commissie Verkeersinfrastructuur, Raad voor Verkeer en Waterstaat. Aanleiding: Bereikbaarheid van economische centra neemt in het huidige verkeers- en vervoerbeleid een centrale plaats in. Het rapport "De bereikbaarheid van de Kop van Zuid", d.d. januari 1995, is een eerste uitwerking van de methode 'Rekenen aan...
report 1995
document
Van Mourik, H. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde. In het centrum van Rotterdam bouwt men aan 15.000 arbeidsplaatsen in het "Manhattan aan de Maas", de Kop van Zuid. Is deze locatie voor voldoende personen bereikbaar? Zullen voldoende personen het collectief openbaar vervoer en het langzaam verkeer...
report 1995
document
Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft het Laboratorium voor Verkeerskunde van de Technische Universiteit Delft het mikroskopisch simulatiemodel FOSIM (verder) ontwikkeld. Dit rapport is een gebruikershandleiding bij FOSIM versie 2.0. Er wordt ondermeer ingegaan op de benodigde hardware, het maken van een...
report 1993
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Hakkesteegt, P. (author)
Samenwerkingsproject van de TU Delft en Peek Traffic BV. Bereikbaarheid hangt af van twee factoren: enerzijds van de mate waarin men zekere verplaatsingsweerstanden acceptabel acht en anderzijds van de aantallen personen/huishoudens, voor wie die weerstanden gelden. Die weerstanden zijn essentieel: kleine bieden meer mogelijkheden dat iets...
report 1993
document
Immers, L.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat DVK. In dit rapport wordt verslag gedaan van de door de TU Delft georganiseerde expert-bijeenkomst met als thema "Bereikbaarheid". Doel van deze bijeenkomst was het formuleren van een programma van Anticiperend Onderzoek voor het thema Bereikbaarheid. Omdat de indruk bestaat dat de aanbodzijde van...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, J.H. (author), Egeter, B. (author), Heringa, E. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau IVVS. Een weldoordachte onderlinge koppeling van het auto- en het openbaar vervoersysteem door middel van transferia is een goede mogelijkheid om een deel van het autogebruik door openbaar vervoergebruik te vervangen. Toepassing van transferia kan echter slechts een wezenlijke bijdrage aan de verkleining van...
report 1992
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, J.H. (author), Egeter, B. (author), Heringa, E. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau IVVS. Een weldoordachte onderlinge koppeling van het auto- en het openbaar vervoersysteem door middel van transferia is een goede mogelijkheid om een deel van het autogebruik door openbaar vervoergebruik te vervangen. Toepassing van transferia kan echter slechts een wezenlijke bijdrage aan de verkleining van...
report 1992
document
Hakkesteegt, P. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van onderzoekresultaten van de vakgroepen VERKEER en POO (Planning, Ontwerpen en Organisatie) van de Faculteit der Civiele Techniek en van de vakgroep TBB (Techniek, Bedrijf en Bestuur) van de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Het betreft het onderzoek...
report 1987
Searched for: faculty:"Civil%5C%2BEngineering%5C%2Band%5C%2BGeosciences"
(1 - 20 of 22)

Pages