Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Constructieve%255C+Waterbouwkunde%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Laboyrie, H.P. (author)
Met de overstromingen van 1953 en 1976 is bewezen dat het Zeeschelde-bekken onvoldoende beveiligd is. Er moet een oplossing gevonden worden voor deze onveiligheid. Er zijn een tweetal factoren die aan deze oplossing een beperking geven: Deze factoren zijn de scheepvaart (zee- en binnenvaart) en de dichtbevolkte en industrieele gebieden langs de...
master thesis 1987
document
Oud, E.L.C.M. (author)
Uit de voorstudie is naar voren gekomen, dat een LPG terminal met een gekoelde opslag van 70.000 m.3 in het Westelijk Havengebied van Amsterdam mogelijk moet zijn. Voor de aanvoer van LPG vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan men gebruik maken van LPG tankers met een inhoud van 75.000 m? Dat komt overeen met 50.000 DWT. Vanwege de vele...
master thesis 1986
document
Meijer, E. (author)
Deel 1 Vooronderzoek - funktionele maatvqering - beroepsvaart - pleziervaart Deel 2a: Schutsluis - lay-out - funktionele onderdelen - vul- en ledigsysteem - afsluitmiddelen Deel 2b: Schutsluis - schutkolk Deel 2c: Schutsluis - sluishoofden - diversen - kostenvergelijking Bijlagen
master thesis 1986
document
Witte, R.F. (author)
Dit rapport behandelt het ontwerp van een kademuur-constructie aan de 8- Petroleumhaven op de Maasvlakte. Het betreft een kademuur t.b.v. containeroverslag. De grote toename van het containervervoer is de aanleiding geweest om de faciliteiten betreffende containeroverslag uit te breiden. De uitbreiding van het containeroverslagbedrijf Europe...
master thesis 1985
document
Verwaal, R.C. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat een deelstudie. Deze heeft als opzet een aanlegconstructie ten behoeve van LNG-tankers te ontwerpen. Dit is een constructie die de energie van de aanleggende LNG-tanker kan opnemen en die de gemeerde LNG-tanker op z'n plaats kan houden. Dit gedeelte van de studie bevat het dimensioneren van de...
master thesis 1985
document
Honingh, H.J. (author)
In de voorafgaande studie (verkeerskunde; railbouwtechniek) is gebleken dat de beste oplossing van de spoorweg-scheepvaart problematiek bij Dordrecht is te krijgen door de bouw van een 2-sporige tunnel naast de bestaande spoorbrug. De tunnel wordt overdag door de personentreinen gebruikt. De goederentreinen gaan dan over de spoorbrug. In de...
master thesis 1985
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
Verbeek, G. (author)
In diverse waterbouwkundige kunstwerken komen één of meerdere beweegbare afsluitmiddelen voor. Deze elementen vertonen een grote variatie in vorm, grootte en bewegingsrichting. Doel van de studie is om een opzet te maken voor een algemene en voor eerst globale ontwerpstrategie t.b.v. de keuzebepaling van deze afsluitmiddelen. Bij de...
master thesis 1983
document
Mutsaers, A.J. (author)
De probleemstelling kan tot het volgende worden teruggebracht: Ontwerp een dusdanige konstruktie of konstruktie-onderdeel, dat onder alle omstandigheden de afmeer-energie kan worden opgenomen; de optredende krachten moeten zoveel mogelijk naar boven worden begrensd. Wordt in vergelijking met de gebruikelijke konstruktie van fenders en palen een...
master thesis 1983
document
Kok, A.L. (author)
In dit hoofdontwerp is gepoogd om uitgaande van de funktionele eisen en de randvoorwaarden te komen tot het ontwerp van de turbine-eenheid. Allereerst wordt de getijdencentrale gesplitst in een aantal komponenten, elk met een specifieke funktie, en wordt het trace bepaald. Vervolgens wordt de komponent met de genererénde funktie nader uitgewerkt...
master thesis 1983
document
De Weijs, P.R. (author)
De precieze studieopdracht. kon als volgt worden omschreven: "onderzoek in constructief opzicht welk oplossingsprincipe het meest in aanmerking komt bij variatie van de kolkdoorsnede in breedte en diepten. De onderzochte varianten worden in een deelontwerp op kostengebied onderling vergeleken. Deze studie wordt door de vakgroep Civiele...
master thesis 1983
document
Everaers, M.J.C. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het conflict tussen optimaal zout/zoet beheer en optimaal scheepvaartbeheer in sluizen. Op deze problematiek worden enkele variantoplossingen gegeven.
master thesis 1982
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author)
Aan de westkust van Zuid Korea, 60 km. ten zuiden van Incheon, ligt rond de Asan Baai een gebied, dat door de Koreaanse regering is bestemd voor grootschalige industriele ontwikkeling, zie fig. 1.1. Centraal in deze plannen staat de afsluiting van de Asan Baai. Achter de geplande afsluiting, die voorzien zal worden van een schutsluis, is een...
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author), Bijlsma, A.C. (author)
Dit rapport richt zich op het systematisch tot stand brengen van een schetsontwerp voor de werken in de monding van de Asan Baai. Na een algemene verkenning van Korea in hoofdstuk 2, bevat hoofdstuk 3 meer op de Asan Baai toegespitste gegevens en randvoorwaarden. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de gevolgde ontwerpmethodieken en de eisen en...
master thesis 1982
document
Aarten, T. (author), Kruijsen, A.A.T.J.J.M. (author)
De doelstellingen van dit afstudeerwerk kunnen als volgt worden omschreven: - 1. het beoordelen van al diè aspekten, welke hebben meegewogen in de beslissing van de Regering en de Tweede Kamer der staten Generaal om de Eemshaven als aanlandingsplaats voor het LNG aan te wijzen; - 2. het vinden van een geschikte plaats om het LNG te verschepen,...
master thesis 1980
document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Van der Burg, H.W. (author)
In dit verslag wordt het dempen van een gedeelte van de Waalhaven in Rotterdam behandeld. Het gaat met name om het gedeelte tussen pier 5 en pier 6 (zie het kaartje achterin). Aanleiding tot deze deelstudie is een vooronderzoek, waarin o.a. de evt. extra terreinbehoeftein de toekomst in het oude havengebied van Rotterdam aan de orde is gekomen....
master thesis 1977
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Constructieve%255C+Waterbouwkunde%22
(1 - 20 of 21)

Pages