Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Kustwaterbouwkunde%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Heijboer, D. (author)
Er is onderzoek verricht naar zandconcentratie- en stroomsnelheids-verdelingen onder golven en stroming. De opbouw van een concentratie-verdeling en het suspensiemechanisme worden hierbij beschreven door een diffusievergelijking, waarin de diffusiecoëfficiënt een mengingsfactor is. Dit onderzoek richt zich met name op: - de opbouw van de...
master thesis 1988
document
Moens, M.R. (author)
De Nederlandse kustlijn heeft in het verleden voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook nu is de kustlijn nog in beweging, op verschillende plaatsen is erosie dan wel aanwas waar te nemen. Erosie treedt vaak op ondanks uitgebreide verdedigingswerken. Welke grootschalige processen precies de oorzaak zijn van de voortdurende verandering van de...
master thesis 1987
document
De Looff, A.P. (author)
Centraal in de hier gepresenteerde studie staat de voorgestelde vaarwegverdieping van de vaargeul "Wielingen". Na een uiteenzetting van het in dit rapport behandelde probleem in §3, wordt in §4 het studiegebied en de voorgestelde vaarwegverdieping behandeld. In §5 wordt het sedimentatiegedrag van de geul uitgewerkt met methoden, die loKaal op de...
master thesis 1987
document
Meijer, E.V. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek verricht naar watersprongen in hooggeconcentreerde zandwatermengselstromingen, ook mengselsprongen genoemd. Deze mengselsprongen treden op tijdens een horizontale zandsluiting op het bovenwaterstort. Een beschrijving van een bovenwaterstort, d.w.z. wat zijn de relevante stortparameters en hun...
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Deel I: Morfologie van getijdebekkens. Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop. Deel II. Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's. In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een...
master thesis 1987
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Steijn, R.C. (author)
Dit verslag heeft tot doel enig inzicht te verschaffen in de relatie tussen de diffusiecoefficient voor water Ef en die voor sediment Es. In figuur 1.1 staat een schematisch overzicht van de gevolgde aanpak bij de verslaggeving. Hoofdstuk 2 is algemeen van karakter en werkt de doelstellingen van het onderzoek nader uit. Tevens wordt het belang...
master thesis 1986
document
Schinagl, R.A.M. (author)
In het voorliggende rapport zal in het eerste deel onderzocht worden wat de effecten van het schematiseren van de kustvergelijking zelf zijn op de resultaten van een kustlijnberekening. In het tweede deel wordt onderzocht hoe een gegeven golfklimaat geschematiseerd kan worden zodanig dat de rekentijd van de kustlijnlijnberekening zoveel mogelijk...
master thesis 1986
document
Mastbergen, D. (author), Leeuwenstein, W. (author)
Dit rapport is het resultaat van een studie aan de vakgroep Kustwaterbouwkunde, afdeling Civiele Techniek van de Technische Hogeschool Delft, verricht in het kader van MODVLO, het door de Deltadienst van de Rijkswaterstaat gelnitieerde onderzoeksplan naar hooggeconcentreerde zandwatermengselstromen. De studie sluit nauw aan op het onderzoek bij...
master thesis 1986
document
Laboyrie, H.P. (author)
Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de invloed van een "convectief mechanisme" op een concentratieverticaal is. Hiertoe werd de invloed van de plaatselijke momentane snelheid op de concentratie onderzocht. Het is uiteindelijk de bedoeling om via terugkoppeling naar de hydraulische en geometrische randvoorwaarden een voorspelling te...
master thesis 1986
document
Ruig, R.H. (author)
Het in Viana do Castelo uitgevoerde project voldoet niet op een aantal punten. In dit afstudeerwerk wordt geprobeerd tot een zo goed mogelijk ontwerp van de havenuitbreiding te komen door het bestaande ontwerp te verbeteren en/of te veranderen. Om tot een optimaal ontwerp te komen worden de volgende stappen uitgevoerd: -Beoordeling van de...
master thesis 1986
document
Van der Stel, J.A. (author)
De vorm van een kust is over het algemeen niet stabiel, maar vertegenwoordigt een momentaan evenwicht in het krachtenspel der elementen. Ze is onderhevig aan een kontinu proces van erosie en/of sedimentatie. Voor een effektieve kustverdediging is het derhalve van groot belang de processen te kennen die bij het transport van sediment een rol...
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
De primaire waterkeringen van de Nederlandse kust bestaan uit duinen en dijken. De duinen vormen hierin een belangrijke schakel. In verband met de veiligheid mag het niet uitmaken of een stuk land nu door een dijk of door een duin verdedigd wordt en is het dus zaak ervoor te zorgen dat de duinen even sterk zijn als de dijken. In probabilistische...
master thesis 1985
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Roelvink, J.A. (author)
Er is een onderzoek gedaan naar zandconcentratieverdelingen onder regelmatige, lopende golven. De aandacht is hierbij gericht op een beschrijving van het suspensiemechanisme door middel van de diffusievergelijking. Een aantal aspecten is onderzocht: - de invloed van de niet-uniformiteit van het bodemmateriaal op de diffusiecoëfficiënt voor het...
master thesis 1985
document
Schuhmacher, T. (author)
Viana do Castelo is een havenstad in het noorden van Portugal, en telt 15.000 inwoners. De haven was oorspronkelijk een kleine vissershaven, maar door een toename van de activiteiten in de stad, was het gewenst de havenfaciliteiten uit te breiden. Daartoe is kort geleden het volgende tot stand gekomen: - Een toegangsgeul met een diepte van 6.5 m...
master thesis 1985
document
Rohde, A.A.J. (author), Durian, M.J. (author)
In dit deelontwerp kunnen vier blokken onderscheiden worden. Het eerste blok bevat alle van belang zijnde randvoorwaarden, die wat uitgebreider in het vooronderzoek zijn weergegeven. Verder zijn in dit blok relevante conclusies uit het vooronderzoek en het hoofdontwerp met betrekking tot de plaatsbepaling opgenomen. Een algemene beschouwing van...
master thesis 1985
document
Swart, P.F. (author)
Aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika worden verschillende baggerwerken uitgevoerd, waarvan er een bestaat uit het op diepte houden van de vaargeul in de monding van de Berbice rivier in Guyana. De vaargeul die door slib- en modderbanken naar diep water loopt, verondiept regelmatig door aanslibbing. Het vermoeden bestaat dat de...
master thesis 1985
document
Baardolf, P.E. (author)
Freeport, Texas, is een kustplaats aan de Golf van Mexico, waar de laatste tijd steeds meer aktiviteiten worden ontplooid op het gebied van oliewinning en -verwerking. De huidige haven van Freeport is te klein om tankers groter dan 40.000 DWT te kunnen ontvangen, waardoor de noodzaak is ontstaan aldaar een nieuwe oliehaven aan te leggen. Als...
master thesis 1984
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Kustwaterbouwkunde%22
(1 - 20 of 44)

Pages