Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Vloeistofmechanica%22
(1 - 20 of 56)

Pages

document
Andorka Gal, J.H. (author)
In de kustzone komen naast de zichtbare oppervlakte watergolven ook golven met een veel lagere frequentie voor, die met het oog minder goed waarneembaar zijn. Dit komt omdat deze golven lager zijn, minder frequent voorkomen en niet breken. Deze laagfrequente golven blijken een relatie te hebben met de korte golven, en zijn belangrijk voor...
master thesis 1992
document
Hoyinck, R.H.C. (author)
De invloed van een havendam op de water- en zandbeweging bij kusten is groot. Indien de havendam langer is dan de breedte van een brekerzone zal, afhankelijk van de overheersende stromingsrichting, achter de dam aanzanding of uitschuring optreden. In de situatie zoals weergegeven in figuur 1.1 zal, door de langs de kustlijn naar de dam toe...
master thesis 1989
document
Labeur, R.J. (author)
Door de binnendringing van zeewater is het water in estuaria voor een deel zout. Het zoutgehalte varieert dagelijks onder invloed van het getij. Variaties in het zoutgehalte op de langere termijn kunnen onstaan door wisselende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een veranderende bovenafvoer. Het zoutgehalte beïnvloedt de chemische en biologische...
master thesis 1989
document
Honig, H.J. (author)
Het Europlatform is een in 1982 door Rijkswaterstaat geïnstalleerde monopod op ongeveer 55 km voor de kust van Hoek van Holland. Na installatie bleek het platform ernstig te trillen. Rijkswaterstaat heeft vervolgens gedurende een half jaar de versnellingen van het platform gemeten en heeft de TU Delft verzocht bij te dragen aan de analyse van...
master thesis 1987
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Hofstede, W.J.T. (author)
Deze deelstudie "Numeriek grondwatermodel" is gedaan als onderdeel van een hoofdstudie naar de haalbaarheid van een alternatief waterhuishoudings-systeem voor Plan Waterman. Plan Waterman is een geplande kustuitbreiding door zandsuppletie tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de ontstane land-aanwinst ziet initiatiefnemer ir. R. Waterman...
master thesis 1986
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit verslag geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de bewegingsvergelijking van vaste deeltjes in een nietstationaire waterbeweging. De nadruk ligt hierbij op de termen waarmee de vergelijking is opgebouwd. Via een overzicht van de historische ontwikkelingen op dit gebied en de van belang zijnde krachten wordt gekomen tot de...
master thesis 1984
document
Hagemeijer, P.M. (author)
Het vakgebied dat binnen deze problematiek bestaat is dermate groot en gespecialiseerd dat in deze scriptie niet op alle aspecten gedetailleerd ingegaan kan worden. Het zwaartepunt in dit verslag valt op wervelgeïnduceerde beweging van slanke constructies in een uniforme stroming. Omdat de beschrijving van dit fysisch gebeuren dermate moeilijk...
master thesis 1984
document
Heijboer, B. (author)
Om het golfklimaat in een haven, of algemener in de nabijheid van obstakels te bepalen, is kennis nodig van de diffraktie-effecten. Dit geldt vooral als de obstakels van dezelfde grootte-örde zijn of groter als de golflengte van de ongestoorde, invallende golf. Er bestaan verschillende methoden om het diffraktie-patroon in de nabijheid van...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Van Vledder, G.P. (author)
Het doel van deze studie is het onderzoeken van het model van Kimura (1980) voor de beschrijving van golfgroepen. Zoals in deel 1 van dit verslag werd aanbevolen, bestaat dit onderzoek uit de volgende onderdelen 1. Toetsen van het model van Kimura aan metingen. Beoordeling van groeplengteverdelingen met een statistische toets. 2. Vergelijking...
master thesis 1983
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het betreffende zeegebied en met name naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op deze getijbeweging. Om het probleem nader aan te duiden, zijn de volgende vragen geformuleerd: 1. Wat is het karakter van de dubbeldaagse getijbeweging in dit zeegebied? 2. Wat zijn...
master thesis 1982
document
Van Driel, J.P. (author)
Berekend wordt de respons van een pijpleiding op een tweedimensionaal golfveld. De invloed van kortkammigheid en de gemiddelde voortplantingsrichting van het golfveld t.o.v. de pijp wordt bepaald. De resultaten zijn numeriek uitgewerkt.
master thesis 1982
document
Koopmans, W.F. (author)
In verband met het onderzoek naar de eutrofiëringsbestrijding van het Gooi- en Eemmeer is in deze studie gezocht naar betrouwbare afvoergegevens van de Eem over de jaren 1975 t/m 1979. Daarbij is naar voren gekomen dat de Eem zich er niet voor leent om op gemakkelijke wijze het afvoerverloop te bepalen, vandaar dat het onderzoek zich heeft...
master thesis 1982
document
Bruins, M.A. (author)
Bij de bepaling van de ontwerphoogte van een waterkering is naast de ontwerpwaterstand de golfoploophoogte een belangrijk gegeven. Met betrekking tot de golfoploophoogte zijn in het verleden vele onderzoekingen gedaan aan de hand van modellen. Deze modelproeven werden uitgevoerd met regelmatige golven, bij gebrek aan geschikte golfopwekkers. Pas...
master thesis 1981
document
Huisman, J.S.F.M. (author)
In het kader van een afstudeerproject over de Scheveningse haven zijn een tweetal deelstudies (1), (2) verricht naar huidige en toekomstige problemen, terwijl hiervoor een aantal alternatieve oplossingen ontwikkeld zijn. Deze deelstudies zijn begeleid door de vakgroep verkeerswaterbouwkunde. Bij alle ontwikkelde oplossingen vormt de mate van...
master thesis 1981
document
Van Kesteren, W.G.M. (author)
In de natuur komen veel golfverschijnselen voor, daar, waar twee verschillende media ten opzichte van elkaar en evenwijdig aan een grensvlak bewegen. Ook een systeem van een vloeistof bewegend in en boven een bed van onsamenhangend materiaal, zoals zand, kent in het grensvlak, of grensgebied, golfverschijnselen, veroorzaakt door het bewegen van...
master thesis 1981
document
Prager, L.H. (author)
Als mogelijke uitbreiding van de jachthavencapaciteit van de gemeente Medemblik wordt overwogen een haven in het IJsselmeer uit te bouwen in het hoekje bij het gemaal "Lely". In verband met een tweetal aardgasleidingen krijgt de haven een wat ongelukkige vorm, met lange havendammen en slechts weinig oppervlak. Om de beschikbare ruimte toch...
master thesis 1981
document
Stevens, T.A.A.C. (author)
Deel 1 & 2 ontbreken. De Dinkel ontspringt in Duitsland ten westen van Koesfeld en komt ten noorden van Gronau ons land binnen. Zij stroomt vervolgens noordwaarts door de gemeenten Losser en Denekamp totdat zij het Nederlands grondgebied weer verlaat bij Lage. Zij stroomt verder noordwaarts en valt beneden Neuenhaus in Duitsland in de...
master thesis 1980
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22Vloeistofmechanica%22
(1 - 20 of 56)

Pages