Searched for: mods_note_programme_s%3A%22kustwaterbouwkunde%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Van de Woude, G. (author)
Tijdens de voorjaarsstormen van 1990, is de duinvoet van de Noordzeekust van Ameland op enkele plaatsen tot 25 meter landwaarts verplaatst. Als gevolg van deze kustachteruitgang voldeed de kust in het gebied tussen de rijksstrandpalen 10 t/m 17 niet meer aan de gewenste veiligheidseisen. Daarom is er in de laatste maanden van 1990 een grote...
master thesis 1992
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Yap, H.H. (author)
In het verleden richtte men zich voor het vaststellen van ontwerppeilen voor kunstwerken waarmee de verdediging tegen stormvloeden werd beoogd, geheel naar de hoogten van de stormvloed standen zoals die uit de waarnemingen bekend waren. Na de introductie van de probabilistische norm door de Delta commissie ten aanzien van de veiligheid van...
master thesis 1988
document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
De Vroeg, J.H. (author)
Getracht zal worden om met behulp van een eenvoudig hanteerbare uitdrukking het grootschalig gedrag van brandingsruggen langs de Hollandse kust te beschrijven. Met dit model wordt de hoeveelheid zand bepaald die gepaard gaat met een eventuele beweging van deze ruggen, waarbij het effekt op gemeten lijnwaarden centraal staat. Beschouwd zal worden...
master thesis 1987
document
Yu, Z.H. (author)
In het kader van de afstudeerstudie aan de vakgroep Waterbouwkunde (studierichting Kustwaterbouwkunde) wordt er onderzoek gedaan naar een bodemtransportmeter onder sheet flow conditie voor gebruik in het veld. In Hoofdstuk 2 zal de rol van veldmetingen van zandtransport bij de behandeling van kustproblematiek aangestipt worden. Een kort...
master thesis 1987
document
Hesen, J.C.G. (author)
master thesis 1987
document
Jorissen, R.E. (author)
Benedenstrooms van een constructie is er sprake van een stroomvertragingsgebied. Tengevolge van de versterking van de turbulentie-intensiteit in dit gebied neemt de zandtransportcapaciteit van de stroom plaatselijk toe. Als gevolg van deze toename treedt voorbij het beschermde deel van de bodem een lokale ontgronding op. Wanneer een bepaalde...
master thesis 1987
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Henk Steetzel (1984) is begonnen aan een onderzoek naar de concentratieverdeling in de bodemlaag. Zijn doel was de bepaling van het concentratieverloop in de bodemlaag als functie van een zuiver sinusvormige, horizontale oscillerende waterbeweging zonder netto stroom. Hij gebruikte voor zijn onderzoek ongezeefd duinzand met een D50 van 218...
master thesis 1987
document
Smits, C.F.W. (author)
De grote schaal van het sluitgat en de hoge ontwerpsnelheden hebben de zandsluiting van het Tholensche gat een werk gemaakt waarvan het de moeite waard is het ontwerp van Rijkswaterstaat, de planning van de aannemerskombinatie en het gebeurde te vergelijken. Uitgangspunt is de ervaring opgedaan bij het Tholensche gat. Er is getracht deze...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust tegen erosie, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Een zandsuppletie is een aanvulling van een kust met elders gewonnen zand. Grote voordelen van een zandsuppletie ten opzichte van een verdediging met strandhoofden of een strandmuur zijn de relatief lage aanlegkosten en het feit dat...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt getracht met behulp van een eenvoudige mathematische modellering een antwoord te geven op de vraag welke rol het sedimentdwarstransportproces langs de Hollandse kust (van ongeveer Monster in het zuiden tot Bergen in het noorden) sinds het begin van de periode van de grote kustuitbouw (ca. 5.000 C14-jaren Before Present) kan...
master thesis 1987
document
Willemse, T.R.M. (author)
In deze rapporten is een voorlopig ontwerp gemaakt worden van een aanlegsteiger voor een cruiseschip in de haven van Plymouth. In Plymouth, de hoofdstad van Montserrat, is een haven gevestigd. De studie is zowel technisch als economisch. De haven moet namelijk beschermd worden tegen de jaarlijkse orkanen die het eiland teisteren. Dit ter...
master thesis 1987
document
Smedes, R.H. (author)
Allereerst wordt in deel A van dit rapport getracht het naar verwachting meest reele zandstrand-ontwerp" (d.w.z. de strandvorm met de bijbehorende kustwerken) voor de locatie Westerzeedijk te bepalen. Wordt nu dit strand daadwerkelijk (mogelijk gefaseerd) aangelegd, dan zal er waarschijnlijk slib op het strandzand worden afgezet, hetgeen dan de...
master thesis 1987
document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
Uitgangspunt voor het afstudeerproject is het uitwerken van de mogelijkheden voor het aanleggen van een marina ter hoogte van Hoek van Holland binnen de plannen tot kustuitbreiding. In het kader van deze opdracht kunnen twee typen oplossingen voor het aanleggen van een marina worden bekeken. Enerzijds een open verbinding met de Noordzee, waarbij...
master thesis 1986
document
Bok, H.A.M. (author)
Het doel van dit rapport is enerzijds de verliezen die bij een zandsluiting optreden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Verder wordt onderzocht in hoeverre sluiting met behulp van zandworsten technisch mogelijk is. Voor de vergelijking tussen beide sluitingsalternatieven wordt nagegaan hoe de kosten van verdere ontwikkeling van zandworsten en de...
master thesis 1986
document
Koskamp, H.J. (author)
De evenwichtssituatie voor de bodemligging op de Maas vanaf Lith tot aan de monding in het Hollands Diep is erg veranderd door de afsluiting van het Haringvliet/Volkerak. Er is en wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de bodem van de Maas. Een studie naar de nieuwe evenwichtssituatie en de snelheid waarmee deze bereikt zal worden is,...
master thesis 1986
document
Delver, G. (author), Verwoert, H. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek dat in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd aan de Technische Hogeschool, Civiele Techniek, afdeling Kustwaterbouw. Dit onderzoek maakt deel uit van van de werkzaamheden verricht door de Projectgroep Zandsluitingen. De onderzoekingen van deze projectgroep vormen een onderdeel van een groot...
master thesis 1986
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22kustwaterbouwkunde%22
(1 - 20 of 27)

Pages