Searched for: mods_note_programme_s%3A%22vloeistofmechanica%22
(1 - 19 of 19)
document
Cordi, E. (author), Van Ophem, C. (author)
Om de stroom van slib in water te bestuderen, werden verschillende proeven In het Laboratorium voor Vloeistof mechanica van de TU Delft uitgevoerd. De gebruikte vloeistof (een mengsel van kaoliniet en water) gekenmerkt door een rheologische non-Newtoniaan gedrag, zoals een Binghams vloeistof, stroomt op een bodem die een kleine helling vertoont....
master thesis 1994
document
Van Gurp, A.H.M. (author)
Ten behoeve van onderzoek naar secundaire stroming zijn wiskundige modellen in ontwikkeling. Dergelijke modellen zijn in het algemeen gebaseerd op een diepte-qemiddeld stroommodel, waarin aannames betreffende de secundaire stroming zijn gedaan. Deze modellen betreffen echter veelal een stationaire stroming in rivierbochten. Ter verifikatie van...
master thesis 1989
document
Van de Kerk, A.J.C. (author)
Na jaren van onderzoek en ontwikkeling is in 1986 op het Hydro Meteo Centrum (HMC) in Zeeland een tijdreeksmodel geïmplementeerd, waarmee m.b.v. aktuele golf- en windwaarnemingen deiningsvoorspellingen voor de zuidelijke Noordzee gegenereerd kunnen worden. De laagfrequente energie (E10) voorspellingen van dit ARMAX model zijn in principe...
master thesis 1989
document
De Waal, J.P. (author)
In de kustmorfologie worden processen op lange termijn en op korte termijn onderscheiden. Processen op lange termijn zijn in het algemeen het gevolg van gradiënten in het langstransport van sediment. De effecten van deze processen op het bodemprofiel van de kust zijn meestal pas in de loop van jaren merkbaar. Processen op korte termijn treden op...
master thesis 1989
document
Pwa, S.T. (author)
Het ontwikkelen en testen van een ruimtelijk één-dimensionaal numeriek model ter bestudering van het gedrag van het tweedimensionale energiedichtheidspectrum van golven in ondiep water. In deze analyse staan centraal het ondiep-water golfbreken en de energieverschuiving binnen het frequentiespectrum.
master thesis 1988
document
Wessels, J.F.M. (author)
Morfologische verschijnselen aan een zandkust zijn in belangrijke mate afhankelijk van de stromingscondities in de golven die op de kust breken. Het snelheidspatroon, de dissipatie van energie en de grootte van de turbulentie spelen een rol. Deze studie heeft als doel om m.b.v. een computerprogramma de snelheidsverdeling in een brekende golf uit...
master thesis 1988
document
Koehorst, B.A.N. (author), Van der Klis, P.A. (author)
In dit rapport wordt een experimenteel onderzoek naar golfkrachten op een verticaal geplaatste meetcylinder beschreven. De golfkrachten werden veroorzaakt door onregelmatige, brekende golven. De meetcylinder is speciaal voor dit doel ontworpen en werd geleend van het Norwegian Marine Technology Research Institute AIS uit Trondheim. De...
master thesis 1988
document
Van der Marel, M.J. (author)
Voor het oplossen van de Laplacevergelijking in twee dimensies wordt een randintegraalmethode uitgewerkt. Uitgegaan wordt van de directe formulering van de stelling van Green. De rand wordt opgedeeld in een eindig aantal zogenaamde constante elementen. Om de toepasbaarheid van de methode voor het oplossen van vloeistofmechanische problemen te...
master thesis 1988
document
Stapel, R.W. (author)
Geïnspireerd door proeven in het Waterloopkundig Laboratorium 'de Voorst' waar het afpleisteringsverschijnsel in de grens-Maas werd gesimuleerd is een theorie opgezet voor de berekening van het transport van sterk gegradeerd materiaal en de vorming van afpleisteringslagen. Deze theorie gaat uit van het principe dat, achter een grote stabiele...
master thesis 1987
document
Van der Woerdt, D. (author)
Op zowel analytische als numerieke wijze is het gedrag van meetfouten in de bodemligging , bij één-dimensionale morfologische berekeningen beschouwd. Beide benaderingen tonen het uitdempen van de meetfout, in de tijd, aan. De analytische benadering geeft een snellere demping bij een kleinere onderlinge meetpuntsafstand. Bij de numerieke...
master thesis 1986
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een experimenteel onderzoek van golfkrachten in de brandingszone in een onregelmatig golfveld. Met behulp van een schaalmodel (meetcylinder) is in de lange speurwerkgoot van het Laboratorium voor Vloeistofmechanika een aantal metingen verricht. Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een...
master thesis 1986
document
Reeskamp, B. (author)
Het doel van dit afstudeerprojekt is de gevolgen te bepalen van de bouw van het havencomplex op de kustlijn van de baai, door middel van numerieke modellen. Verder zullen tijdens dit afstudeerprojekt de toe te passen ontgravingswerktuigen, werkmethoden en de geschatte kosten van het ontgravings- en ophoogwerk voor de bouw van het havencomplex...
master thesis 1986
document
Schuhmacher, T. (author)
In deze deelstudie wordt het stromingspatroon ten gevolge van een inkomend golfveld achter een golfbreker beschouwd. Dit is een deelrapportage van het hoofdonderwerp "Aanzanding nabij de haven van Viana do Castelo".
master thesis 1986
document
Ruig, R.H. (author)
Dit deelontwerp bestaat uit een onderzoek naar de in het kustgebied van Viana do Castelo te verwachten golfomstandigheden, omdat de randvoorwaarden die golfomstandigheden aan een kustwaterbouwkundig projekt stellen van groot belang zijn. Er werd gezocht naar andere in aanmerking komende bronnen dan de metingen in Figueira da Foz, om aan de hand...
master thesis 1986
document
Van Koppen, P. (author)
Morfologische berekeningen in de rivierwaterbouwkunde zijn sterk afhankelijk van metingen. Modellen worden geijkt aan de hand van het gemeten sedimenttransport en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt hiervan verlangd. Het meten van het zgn. bodemtransport staat in deze studie centraal; in het bijzonder het gebruik van de...
master thesis 1985
document
Tolman, H.L. (author)
Dit rapport is een onderdeel van een afstudeerrapport over een meetconstructie in de brandingszone. In dit deel wordt onderzocht, hoe golf- en stromingskrachten op een slanke constructie in de brandingszone berekend kunnen worden. In het eerste hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van golven en golfkrachten gegeven. In het tweede hoofdstuk...
master thesis 1985
document
Tonino, M.M.F. (author)
In (II) wordt gesteld dat de niet-lineaire wisselwerking tussen deining en zeegang zeer zwak is. Dit opent de mogelijkheid om de voortplanting van deining en de lokale golfgroei onafhankelijk van elkaar te beschouwen; in de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt eerst gezocht naar een geschikt model om de voortplanting van deining te kunnen simuleren in...
master thesis 1985
document
Westerouen van Meeteren, B.T.A. (author)
A wave entering a harbor will be diffracted and reflected, depending on the shape and the construction of breakwaters, quays and other objects in the harbor. The incoming wave can increase or decrease in height and a resonance can occur. This affects the manouvering of ships and the movement of moored ships, which influences the loading and...
master thesis 1985
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
Searched for: mods_note_programme_s%3A%22vloeistofmechanica%22
(1 - 19 of 19)