Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22COW%255C%2B%255C%2528Centrum%255C%2BOnderzoek%255C%2BWatekeringen%255C%2529%22
(1 - 11 of 11)
document
Dillingh, D. (author), Cappendijk, A.M. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke de overwegingen zijn geweest die geleid hebben tot de aanbevolen ontwerpwindsnelheden voor het bovenrivierengebied ten behoeve van de leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. In de eerste plaats is dat de gehanteerde veiligheidsfïlosofie zoals die was geformuleerd door de betreffende werkgroep van de...
report 1985
document
Barends, F.K.N. (author)
Ter beantwoording van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan Werkgroep 11 TAW gestelde vragen is het naar de mening van de werkgroep noodzakelijk dat praktijk- cq. veldonderzoek wordt uitgevoerd naar de graverij door de muskusrat. Teneinde tot een dergelijk onderzoek te komen, heeft de werkgroep in 1983 een onderzoeksvoorstel bij de...
report 1985
document
Dilling, D. (author), Visser, C. (author)
Om het toepassingsgebied van de leidraad duinafslag te vergroten wordt in deze notitie een afschatting gemaakt van een eventueel verlies aan zand ten gevolge van een kromming van de kustlijn. Dit verlies is het gevolg van een gradiënt in het langstransport tijdens een stormvloed. In het onderzoek naar de invloed van een gradiënt in het...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Enquete bij de waterschappen naar waargenomen schade.
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Aan de hand van gegevens verkregen enerzijds uit jarenlange waarnemingen in het veld, anderzijds uit studie en literatuuronderzoek, zal de levenswijze van de muskusrat, voornamelijk in relatie tot de waterkering, in het kort worden beschreven. Met behulp van een inventarisatie van onderzochte schadegevallen aan waterkeringen, wordt vervolgens...
report 1981
document
Anonymus, A. (author)
Bij de verbetering van de hoogwaterkeringen langs de kust in het kader van de Deltawet, worden verschillende methoden gehanteerd ter berekening van de vereiste kruinhoogte. Naar aanleiding van vragen van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, is van deze...
report 1978
document
Aanen, P. (author), Zijlmans, R.F.G.M. (author)
Bij de stabiliteitsbeschouwing wordt niet alleen gelet op de veiligheid tegen afschuiven van binnen- en buitentalud, maar wordt ook aandacht besteed aan de gevaren van interne erosie. Bij deze laatste vorm van aantasting van de dijken wordt < materiaal (zand) uit de ondergrond geërodeerd. Door verplaatsing (afvoer) van het zand kan de dijk...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
Na het onderzoek naar de toepasbaarheid van het seismisch bepalen van laagscheidingen in boezemkaden, met behulp van de "Terra-Scout", is eenzelfde onderzoek ingesteld voor rivierdijken. Het seismisch onderzoek in boezemkaden staat beschreven in het interne rapport "Seismisch onderzoek in boezemkaden, januari 1973". De resultaten van dit...
report 1973
document
Belgraver, P. (author)
Opzet van het shystematisch boezemkadeonderzoek.
report 1973
document
Anonymus, A. (author)
De geo-electrische opname van dijken bestaat uit het meten van een trenchprofiel over het hele dijkvak en het uitvoeren van enkele volledige metingen waarvoor een plaats uitgekozen wordt aan de hand van het trenchprofiel.
report 1972
document
Belgraver, P. (author)
Jaarlijks overzicht van de systematische analyses van boezemkades door het Centrum Onderzoek Waerkeringen (COW). Over iedere kade werd door het Centrum een rapport uitgebracht, dat wordt ondersteund door rapporten van het Laboratorium voor grondmechanica, dat het grondmechanisch onderzoek heeft uitgevoerd. In deze rapporten wordt in detail...
report 1972
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22COW%255C%2B%255C%2528Centrum%255C%2BOnderzoek%255C%2BWatekeringen%255C%2529%22
(1 - 11 of 11)