Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C+%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Schelfhout, H.A. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de huidige beschikbare kennis en leemten daarin en de op dit moment beschikbare rekenmodellen. De faalmechanismen van dijken van voorland en dijken worden behandeld met veiligheidseisen, belastingen en sterktes. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de specifieke onderdelen van het project,...
report 2008
document
Calle, E.O.F. (author)
AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK Rijkswaterstaat RIZA is aan GeoDelft gevraagd een methode voor te stellen om waterstandsverlopen voor het Markermeer te karakteriseren ten behoeve van de geotechnische toetsing van de dijken rond het Markermeer. Aanleiding was een vraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de toetsing van de...
report 2005
document
Bezuijen, A. (author), Oung, O. (author)
In dit meetrapport van de bij GeoDelft. uitgevoerde proeven worden eerst de schaalregels besproken voor dit modelonderzoek, op basis daarvan wordt een modelgeocontainer geselecteerd. Vervolgens wordt de opzet van de metingen en de meetresultaten besproken. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor analyse
report 2000
document
De Groot, M.B. (author)
A geocontainer is constructed in a split barge. After construction it is subsequently involved in descending and deforming during the opening of the barge, falling out of the barge, falling through the water and falling on the seabed. Finally it may defonn and loose its stability due to waves and other hydraulic loads. Quantitative descriptions...
report 1999
document
Bezuijen, A. (author)
Literature on geosystems has been evaluated with the goal to come to a state of the art report with respect to the dimensioning of geosystems. Existing calculation models have been examined and compared with the results of measurements. Some extensions have been made on existing models to calculate the stresses in the geotextile of a...
report 1999
document
anonymous, A. (author)
Er is een analyse van de waarnemingen en metingen met betrekking tot ontgronding uitgevoerd voor de 1:1 modelproef in 1992 in de Deltagoot met golven van Hs 0.75 m tot 1.35 m op een grastalud van een dijk. De gemeten ontgronding is veel geringer dan tijdens vergelijkbare proeven op klei met een bodemstructuur, maar zonder zodelaag. Pas na vele...
report 1998
document
anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat verscheidene tabellen met overschrijdingskrommen of overschrijdingsduren en drukgradienten met betrekking tot graserosie in deltagootproeven. Parameters en karakteristieken van de grond worden besproken in meerdere scenario's.
report 1998
document
Kruse, G.A.M. (author)
Er is een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de erosie van monsters van een klei-onderlaag van een blokkenglooiing in Zeeland. De erosie van ongeroerde monsters is vergeleken met die van ongeroerde monsters die zijn geconditioneerd door afwisselend respectievelijk vriezen en drogen, bevochtigen en drogen, zout- en zoetwaterbaden. Tevens is...
report 1997
document
Van, M.A. (author), Molendijk, W.O. (author)
This technical document describes the behaviour of peat and gives an overview of the design methodes for peat. Subject headings include general characteristics and classification issues, prototypes of peat problems, design and calculation methods, special construction techniques, parameter determination safety aspects and monitoring.
report 1997
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
Concept rekenregel voor piping bij rivierdijken.
report 1994
document
Greeuw, G. (author)
Ten behoeve van de voorspelling van slibgedrag in diepe opslagdepots is een numeriek consolidatiemodel ontwikkeld, genaamd FSCONBAG. De toetsing van dit model is in 1990 begonnen met een kolomproef op Grevelingenslib. Het resultaat van deze toets was redelijk te noemen, maar met name het dichtheidsprofiel aan het einde van de proef week af van...
report 1992
document
Meijers, P. (author)
In deze handleiding wordt ingegaan op het tweede bezwijkmechanisme, namelijk het afschuiven van taludbekledingen. Het gaat hier alleen om oppervlakkige afschuivingen dus afschuiven van alleen de bekleding of van de bekleding met een klein deel van de ondergrond. Geen aandacht wordt besteed aan de macrostabiliteit van het talud. De handleiding...
report 1990
document
Lindenberg, J. (author)
1. In opdracht van Rijkswaterstaat is een oriënterende studie uitgevoerd naar de effecten voor het binnentalud van een dijk bij gemiddelde overslagdebieten van 0,1 l/s/m1, 1 1/s/m' en 10 1/s/ra'. Er werd uitgegaan van golfcondities welke in het Benedenrivierengebied kunnen optreden. Tijdens de studie werd speciale aandacht besteed aan de...
report 1988
document
Kruse, G.A.M. (author)
In de periode van 1985 tot en met 1987 zijn veld- en laboratoriummetingen verricht betreffende de doorlatendheid, watergehalte en erosiebestendigheid van de bekleding van dijken met een grasbedekking in het rivieren- en kustgebied van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd op dijken die geheel uit kleiig materiaal bestonden en op dijken met een...
report 1988
document
Kruse, G.A.M. (author)
In 1986 zijn veld- en laboratoriummetingen verricht betreffende de doorlatendheid, respectievelijk erosiebestendigheid van de bekleding van dijken in het kustgebied van noord, midden en zuid Nederland. De uitkomsten van deze bepalingen van constructieve eigenschappen zijn vergeleken met de samenstelling van de bekledingslaag. Evenals in het...
report 1987
document
Kruse, G.A.M. (author)
Het hier gerapporteerde onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ontwikkelen van keuringseisen voor kleigrond voor bekleding van dijken door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat. Het verband tussen het volume van een monster van onverzadigde grond uit een kleibekleding en de daarin aangebrachte zuigspanning is in dit...
report 1987
document
Calle, E.O.F. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In het kader van de studie 'Probabilistische Stabiliteitsanalyse' zijn methoden onderzocht om de effecten van inhomogeniteit van de grondsterkte eigenschappen in rekening te brengen bij de analyse van stabiliteit van taluds (ref. [1]). Met inhomogeniteit bedoelen we het van plaats tot plaats (binnen een grondlaag) op min of meer grillige wijze ...
report 1987
document
Swart, C.J. (author), Van Deen, J.K. (author)
Om te komen.tot de formulering van onderzoeksplannen in het kader van CUR commissies A27: Meettechnieken en Inspectiesystemen, en A28: Normen en gedragsmodellen, is een inventarisatie gemaakt van de constructietypen van de zee- en rivierdijken in Nederland, waarbij tevens het een en ander is aangegeven over de mechanismen die een rol spelen bij...
report 1987
document
Kruse, G.A.M. (author)
De doorlatendheid voor water en de erosiegevoeligheid zijn belangrijke eigenschappen van de kleibekleding van dijken. In 1985 is daarom een onderzoek uitgevoerd naar deze aspekten van kleibekleding zoals die werd aangetroffen op een drietal dijken langs het Pannerdens Kanaal en de IJssel. De lutumgehaltes van de drie bekledingen bedroegen...
report 1987
document
Engering, F.P.H. (author), Hjornaes-Pedersen, A. (author), Barends, F.B.J. (author)
In het kader van het onderzoek van een peilbuizennet langs de nederlandse rivieren, is er een studie uitgevoerd naar de effecten van een geinstalleerde bron in een twee-lagen systeem; een watervoerende zandlaag en een afdekkende klei- of veenlaag [2],[3]. In dit rapport wordt aan de hand van bovengenoemde studie, de vergelijkingen beschreven van...
report 1986
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C+%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(1 - 20 of 44)

Pages