Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(21 - 40 of 44)

Pages

document
Den Haan, E.J. (author)
Lange tijd zijn glijvlak berekeningen uitgevoerd met methoden als die van Hoogenboom/IJsseldijk, Bishop of Spencer. Het gemeenschappelijke van deze methoden is o.a., dat de schuifspanning in een punt van het glijvlak rechtstreeks gerelateerd wordt aan de diepte van het punt. Meer en meer groeit het inzicht, dat deze methoden sterk...
report 1986
document
Den Haan, E.J. (author)
Deze literatuurstudie richt zich op de stabiliteit en de deformaties van taluds op slappe ondergrond. Slappe ondergrond is er in Nederland in overvloed, en taluds die op deze ondergrond worden gemaakt zijn er ook vele, in de vorm van kaden, rivier- en zeedijken, aardebanen van wegen, enz. Dat een studie van de stabiliteit en deformaties van deze...
report 1986
document
Vlaar, M. (author), Barends, F. (author)
Springbelasting, cyclische belasting, algemene tijdsafhankelijke randvoorwaarden.
report 1985
document
Den Adel, H. (author)
Er is uitgezocht, aan welke eisen de onderlaag van een steenzetting moet voldoen. Hierbij is vastgesteld dat voor stabiel materiaal, dat wil zeggen materiaal dat niet verweert, breekt of verkit, een band kan worden aangegeven, waarbinnen de cumulatieve korrelverdeling van de onderlaag moet liggen. Als slechts èèn materiaal als filter gebruikt...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
deel 1: feitelijke gang van zaken bij ontwerp en uitvoering en analyse hiervan deel 2: oorzaken afschuiving deel 3: samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor volgendeonderzoeken. Naar aanleiding van de zich eind oktober 1984 voorgedaan hebbende afschuiving van een deel (circa 200 m) van het in uitvoering zijnde dijkversterkingswerk te...
report 1985
document
Silvis, F. (author)
De gegevens van Wilderom [4 ] uit Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse Stromen betreffende zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn door Davis [3] bewerkt. Daarbij zijn correlaties gelegd tussen vele geometrische parameters. De correlatiestudie van Davis is een belangrijke basis geweest bij de vaststelling van onder meer de...
report 1985
document
De Feijter, J.W. (author)
Een aantal rivierdijken is aan de binnenzijde voorzien van een diepdrainage ook wel filterconstructie genaamd. Het controleren van zo'n constructie dient plaats te vinden als het filter geen water afvoert; deze controle mag de dijk met het filter niet beschadigen. In opdracht van werkgroep 2 van de T.A.W. is onderzoek verricht aan een filter van...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In Hoofdstuk 1 van Deel I is aangegeven om welke redenen een elementenanalyse van de waterspanningsinductie-dissipatieprocessen en van de stabiliteit werden uitgevoerd. De toegepaste methode wijkt in menige punten af van de klassieke aanpak. In het rapport CO 240672/30 worden de resultaten van een stabiliteitsanalyse volgens de voor de...
report 1985
document
Kruse, G.A.M. (author)
In opdracht van het Centrum voor Onderzoek van Waterkeringen (COW) is een literatuurstudie verricht naar de achtergronden van het ontwikkelen van scheuren en geassocieerde structuurelementen in kleigrond. De studie is verricht ten behoeve van het evalueren en opstellen van eisen voor klei voor waterkeringen. Nagegaan wordt welke factoren hierin...
report 1985
document
Calle, E.O.F. (author), Heijnen, W.F. (author)
In dit rapport wordt een probabilistisch rekenmodel voor de analyse van stabiliteit van taluds beschreven. Dit model is deels geent op in de literatuur gevonden beschrijvingen van modellen voor de berekening van de kans op verlies van stabiliteit bij taluds ( zie o.a. Camel 1 1971, Yucetnen Tang & Ang 1976, Alonso 1976, Vanmarcke 1977", Morla...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen te 's-Gravenhage teneinde het verschijnsel piping te doorgronden en te komen tot aanbevelingen waardoor het mogelijk wordt piping-veilige waterkeringen te ontwerpen. Het onderzoek...
report 1984
document
Van der Kogel, H. (author)
Voortgangsrapport van het numerieke onderzoek.
report 1983
document
Van der Kogel, H. (author)
Naar aanleiding van de vraagstelling of de A.B.-meetmethode toegepast zou kunnen worden voor nadere Informatie over de stabiliteit van dijklichamen, zijn laboratorium-, schaal- en veldproeven uitgevoerd. Uit de triaxiaalproeven is gebleken, dat voor zowel klei, veen als zand er een correlatie was tussen "A.E.-counts" en rek. Verder blijkt zand...
report 1982
document
Van der Kogel, H. (author), Penning, A. (author), Koerner, R.M. (author), Schenkeveld, F.M. (author)
Dit rapport vat de resultaten samen van de meetrapporten "Acoustic Emission" (A.E.) gedrag van verschillende grondsoorten door ing. F.M. Schenkeveld, LGM en "Acoustic emission laboratory testing of sand, clay and peat soils" door Prof. R.M. Koerner, Drexel University, U.S.A. Het onderzoek werd verricht in opdracht van het Centrum voor Onderzoek...
report 1982
document
Ebbens, E. (author)
golfklaponderzoek
report 1982
document
Lindenberg, J. (author)
Hoofdstuk 2 is gewijd aan de uitkomsten van de dichtheidsmetingen voor en na afloop van proef 1 in de Deltagoot en in het prototypeduin. De overeenkomsten en verschillen tussen het model en de natuur worden besproken. De resultaten van de waterspanningsmetingen worden in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eventuele...
report 1982
document
Ruygrok, P. (author)
Onderzoek naar golfklappen op asfalt.
report 1981
document
Ruygrok, P. (author)
Onderzoek naar golfklappen op asfalt.
report 1980
document
Schenkeveld, F.M. (author)
Het LGM heeft hierbij opdracht gekregen een continue boring tot 5 m - maaiveld uit te voeren op lokatie 13-2 van de binnendijk tussen Empel en Gewande. Uit deze boring zijn drie monsters t.b.v. samendrukkingsproeven gekozen. Aanvullend zijn op verschillende hoogten uit de boring verzadigingsgraden bepaald, alsmede natte volumegewichten,...
report 1979
document
Heijnen, W.J. (author)
In dit rapport, worden de resultaten besproken van een serie proefnemingen, die in opdracht van het Centrum Onderzoek Waterkeringen zijn uitgevoerd op klei uit enkele dijkbekledingen in verband mat de vaststelling van criteria met betrekking tot de erosiegevoeligheid voor snelstromend water. Op basis van de verkregen inzichten zullen eventueel...
report 1978
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528Geodelft%255C%2529%22
(21 - 40 of 44)

Pages