Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528WL%255C%257Eslsh%257EGD%255C%2529%22
(1 - 18 of 18)
document
De Waal, J.P. (author), Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author)
Het analytisch rekenmodel voor de bepaling van de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is op diverse aspecten onderzocht op de mogelijkheid van verbeteringen. Dit heeft ondermeer geleid tot aangepaste grafieken voor de kritieke golfhoogte, aangepaste formules voor de invloed van wrijving en nieuwe formules en inzichten met...
report 1995
document
Bezuijen, A. (author), Stoutjesdijk, T.J.P. (author)
Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek naar taludbekledingen van gezette steen kwam het toepassen van een infiltratiemeting als middel om de eigenschappen van een constructie te bepalen ter sprake. Zo zijn er rapporten verschenen, waarin analytische formulering van het systeem wordt uitgewerkt (Sellmeijer), en zijn in 1983 proeven gedaan...
report 1993
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport, bestaande uit band A en B, zijn 21 deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de respons van afzonderlijke stenen in een steenzetting op een belasting door brekende golven. Er worden drie rekenmethoden gepresenteerd, namelijk het analytische model, het black-box model en het numerieke model STEENZET/1 +. Tevens zijn...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.B. (author)
De bureau-studie die hier gerapporteerd is, maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Tijdens dat onderzoek zijn een aantal modellen ontwikkeld waarmee de stabiliteit van een steenzetting beoordeeld kan worden. Deze studie richt zich op de invloed van het eventuele stabiliteitsverlies van een...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport zijn zeven deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de stijghoogte onder een toplaag van gezette steen tijdens een belasting met windgolven. Het gaat hierbij primair over de relatie tussen de stijghoogte op het talud enerzijds en onder de toplaag anderzijds. Hieraan toegevoegd (sectie 1) is een overzicht van de...
report 1991
document
Meijers, P. (author), Van der Graaf, H.J. (author), De Groot, M.B. (author)
In deze band zijn twee rapporten gebundeld. Beide hebben betrekking op één van de mogelijke faalmechanismen van een taludbekleding onder golfbelasting: het afschuiven langs een vlak in de bekleding of langs een vlak in de grond dicht onder de bekleding. De golfbelasting heeft doorgaans een grote invloed op deze vorm van grondmechanische...
report 1991
document
De Groot, M.B. (author), Ernst, R.J. (author), Meijers, P. (author), Hoogeveen, R. (author), Best, H. (author)
Aspecten van grondmechanische stabiliteit zonder verweking.
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een gedetailleerde beschrijving van al het relevante onderzoek betreffende de kwasi-stationaire druk op het talud (op het moment vlak vóór de golfklap) dat tot en met 1989 is uitgevoerd bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en Grondmechanica Delft (GD). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Weg-...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Klein Breteler, M. (author)
Tijdens het onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen is reeds in een vroeg stadium het belang onderkend van de verhouding tussen de doorlatendheid van het filter en die van de toplaag. Een eerste aanzet voor het opstellen van formules voor deze doorlatendheden is gegeven in deel VII van deze verslagenreeks over steenzettingen. Het...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
Lindenberg, J. (author), Lubking, P. (author)
In opdracht van de RWS, Deltadienst is een onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarbij verweking van zand in een talud met een doorlatende taludbekleding onder invloed van golfbelasting zou kunnen plaatsvinden. De in dit verslag gepresenteerde analyse moet worden opgevat als een oriëntatie op de problematiek.
report 1988
document
Den Boer, K. (author)
In het verslag M 1795 deel I is een overzicht gegeven van het onderzoek naar stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. Het kleinschalige modelonderzoek, dat in dit verslag wordt beschreven, is daar een onderdeel van. Het onderzoek is deels in opdracht van de Deltadienst en deels in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen...
report 1985
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij het fundamenteel onderzoek M 1795/M 1881 naar de stabiliteit van steenzettingen is in de loop van het onderzoek een aantal oriënterende notities geschreven, die niet in een officieel verslag zijn verwerkt. Daarnaast zijn op aanverwante terreinen ideeën ontwikkeld die nauw samenhangen met steenzettingen. In dit verslag is getracht vooraf een...
report 1985
document
Lindenberg, J. (author)
De onzekerheden met betrekking tot de mogelijke snelheid en omvang van de erosie van klei onder steenzettingen zijn de aanleiding geweest tot het uitvoeren van een literatuurstudie in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Tijdens de studie, welke is uitgevoerd door ir. J. Lindenberg van het Laboratorium voor Grondmechanica werd...
report 1985
document
Den Boer, K. (author), Bezuijen, A. (author)
In Nederland zijn veel laaggelegen gebieden beschermd tegen overstroming d.m.v. dijken. De opdracht van de Deltacommissie betreffende de veiligheid luidt dijken te bouwen die nog volledige zekerheid bieden bij een waterstand en golfaanval, die ver uitgaan buiten het ervaringsgebied. Voor het ontwerpen van dijken die bestand zijn tegen deze...
report 1984
document
Visser, P.J. . (author), Taat, H. (author), Schoonman, H.B. (author)
In de tweede helft van 1981 is door de Deltadienst van Rijkswaterstaat aan het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica opdracht verleend voor een onderzoek naar de stabiliteit onder golfaanval van de teenkonstruktie en taludbekleding van de Oesterdam, damvak Marollegat. In het kader van deze opdracht is onder meer...
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
In opdracht van de Deltadienst en het Centrum Onderzoek Waterkeringen van de Rijkswaterstaat wordt door het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica een meerjarig fundamenteel onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Fase 2 van dit onderzoek omvat een evaluatie van de resultaten...
report 1984
document
Bezuijen, A. (author)
Dit programma is geschreven in opdracht van de Deltadienst van Rijkswaterstaat om de waterspanningen in een filterlaag onder een betonblokkenglooilng te kunnen simuleren. Uit een eerdere analytische berekening en metingen in de Deltagoot is namelijk gebleken dat bij golfaanval, de waterspanningen in de vlijlaag zo groot kunnen worden, dat de...
report 1984
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Deltares%255C%2B%255C%2528WL%255C%257Eslsh%257EGD%255C%2529%22
(1 - 18 of 18)