Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Grondmechanica%255C%2BDelft%22
(1 - 8 of 8)
document
De Groot, M.B. (author), Kruse, G.A.M. (author)
Dit rapport betreft de inventarisatie van de sterkte van de taluds met gezette bekledingen in Zeeland tussen het niveau van GHW en Toetspeil 2000.0, en enkele op een lager niveau. De inventarisatie omvat het aanleggen van een database van relevante gegevens, de globale toetsing van de sterkte volgens de Leidraad Toetsen op Veiligheid ("Groene...
report 1996
document
Ruygrok, P.A. (author)
Met als doel het verkrijgen van relevante parameters voor, danwel benodigde aanpassingen op, het eerder opgestelde dimensioneringsmodel voor asfaltbekledingen onder golfbelasting te verkrijgen, zijn gemeten tijdreeksen van rek en belasting geanallyseerd. Geconcludeerd is dat voor de dimensionering op golfklappen de beschrijving van de relevante...
report 1994
document
Meijers, P. (author)
Het rapport beschrijft de achtergronden van een rekenprogramma om de vermoeiing van asfalt onder golfbelasting te bepalen. De asfaltbekleding is hierbij geschematiseerd tot een elastisch ondersteunde ligger. Met het rekenprogramma zijn een aantal berekeningen gemaakt. Er is een vergelijking gemaakt met het rekenmodel volgens de leidraad asfalt....
report 1993
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het is mogelijk gebleken om de spanningsafhankelijke ondergrondreactie (stijfheid) te simuleren via een iteratieve werkwijze, welke was geïmplementeerd in een shell rond een lineair elastische eindige elementen subprogramma (PLAXIS: ELAS386) Gebleken is dat op eenduidige wijze een vertaling van de 'effectieve' grondstijfheid naar een equivalente...
report 1992
document
Viergever, M.A. (author)
De belasting door golfklappen op een asfalttalud is opgebouwd uit kansdichtheden van waterhoogten, significante golfhoogten, kansdichtheden golfhoogten per significante golfhoogte, kansdichtheden golfklappen en kansdichtheden van de grootte en plaats van inslag van golfklappen. De golfklappen veroorzaken uiteindelijk een belasting op het asfalt....
report 1992
document
Ruygrok, P.A. (author)
Tijdens het opstellen van het rapport 'verifikatie van de dimensionering op golfklappen (deel 1, numerieke toetsing van schematiseringen) werden, mede in het kader van het werkbezoek aan Hannover (onderdeel golfbelastingen), enkele manuscript-notities aan A4 - leden uitgereikt (Maart - April 1990). Daarna is de definitieve versie van het rapport...
report 1991
document
Ruygrok, P.A. (author)
In de twee inleidende hoofdstukken van het rapport worden respectievelijk een historische inleiding over het onderwerp en de probleemstelling gegeven - In hoofdstuk 3 is behalve de probleemformulering ook een overzicht gegeven van de diverse activiteiten in het kader van de probleemanalyse van 1983 - 1988. Vervolgens wordt de toetsings-strategie...
report 1990
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het doel van deze orientatie-analyse met behulp van een 2-dimensionaal eindige-elementen rekencode is een gevoeligheidsafschatting ten aanzien van twee onderscheiden aspecten. 1. In hoeverre en op welke wijze is, in geval van plaatselijk significante variabiliteit, het Leidraad-dimensioneringsmodel op golfklappen (2 lagenmodel, geschematiseerd...
report 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Grondmechanica%255C%2BDelft%22
(1 - 8 of 8)