Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Platform31%22
(1 - 14 of 14)
document
Louw, E. (author)
book chapter 2015
document
Van Oort, F.G. (author), Meijers, E.J. (author), Thissen, M. (author), Hoogerbrugge, M.M. (author), Burger, M. (author)
Deze publicatie bespreekt de belangrijkste resultaten van het NAPOLEON-onderzoek. De bevindingen dragen bij aan de discussie over economische groei in Europese – en vooral Nederlandse – steden. Uit het onderzoek blijkt dat de stedelijke regio’s een belangrijke troef in handen hebben om economische functies van elkaar te lenen. De publicatie...
book 2015
document
Nieboer, N.E.T. (author), Gruis, V.H. (author)
Corporaties zijn zich in de jaren 2010-2013 nog meer gaan concentreren op het aanbieden van huisvesting voor lagere-inkomensgroepen dan ze al in de periode 2007/2010 deden. Door vergroting van de efficiëntie is de sector de komende jaren mogelijk in staat dezelfde prestaties te leveren tegen lagere kosten. Dit kan dan wel op gespannen voet staan...
journal article 2015
document
Van Kempen, R. (author), Zwiers, M.D. (author), Bolt, G. (author), Van Ham, M. (author)
Steden zijn een bron en broedplaats van economische en culturele ontwikkeling. Maar wat is nu de kracht van de stad? Om dit uit te zoeken hebben onderzoekers en professionals hun krachten en expertise gebundeld in het programma Kennis voor Krachtige Steden (KKS). Het resultaat: concrete oplossingsrichtingen voor stedelijke sociaal-economische...
report 2015
document
Ouwehand, A.L. (author)
Heel wat gemeenten, corporaties, regionale samenwerkingsverbanden en bewonersorganisaties breken zich het hoofd over de gevolgen van de nieuwe Huisvestingswet 2014 die dit voorjaar is aangenomen. Wat willen en kunnen ze nog sturen met een huisvestingsverordening binnen het nieuwe wettelijke kader? En misschien nog wel principiëler: kun je...
journal article 2014
document
Geldermans, R.J. (author), Wandl, A. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
Grote internationale luchthavens vormen nog geen duurzaam onderdeel van de stedelijke gebieden waarin ze zich bevinden. Dat komt vooral omdat luchthavens afhankelijk zijn van externe aan- en afvoer. Dit zijn vaak lineaire stromen in plaats van duurzame cycli. Het project Better Airport Regions (BAR) richt zich op een beter begrip van de relaties...
journal article 2014
document
Van Veelen, P.C. (author), Pol, P. (author)
Organische gebiedsontwikkeling biedt kansen voor klimaatadaptatie. Verandering van het klimaat is een langzaam proces waarbij de effecten geleidelijk zichtbaar worden. Juist daardoor kan klimaatadaptatie goed aansluiten bij ruimtelijke vernieuwingsprocessen in de stad. Zeker nu die via nieuwe ontwikkelingsmodellen als de gebiedsconcessie of...
journal article 2014
document
Thomsen, A.F. (author)
Als de huidige sociale huursector niet bestond, zouden we het dan zo willen uitvinden? Dat valt zeer te betwijfelen. Het artikel bevat een pleidooi voor het heruitvinden van sociale huisvestingsvormen met keuzevrijheid als grondslag. Bezien vanuit de bewoner kan de mate van participatie in de eigen woonsituatie verdeeld worden in drie...
journal article 2014
document
Priemus, H. (author)
'Nationaal ruimtelijk beleid is onmisbaar', stelt Hugo Priemus. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat de Nederlandse ruimtelijke ordening steeds Europeser wordt. Maar op Europees niveau is het ruimtelijk beleid teveel versnipperd over verschillende sectoren. In de praktijk blijkt het daardoor moeilijk, zelfs onmogelijk, om tot een...
journal article 2014
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
Nu er door de verlaging van de maximale LTV gespaard moet worden voor de aanschaf van een woning, neemt de roep toe om de introductie van een gesubsidieerde vorm van bouwsparen. Een kijkje over de grens en in de geschiedenis laat zien dat het traditionele bouwsparen niet de enige manier is waarop de overheid sparen voor de aanschaf van een eigen...
journal article 2014
document
Hoogerbrugge, M.M. (author), Meijers, E.J. (author), Burger, M. (author)
journal article 2014
document
Hooimeijer, F.L. (author), Maring, L. (author)
Stedenbouwers moeten meer oog krijgen voor de ondergrond. De bodem speelt immers een belangrijke rol in de stedelijke klimaatopgave en bij energietransitie. Hier kostenbewust mee omgaan is in het huidig economisch tij een aparte opgave. Een veerkrachtig ontwerp brengt het ecosysteem en klimaat samen èn neemt de dynamiek van bodem en ondergrond mee.
journal article 2013
document
Budde, P. (author), Gruis, V.H. (author)
Bij het stimuleren van energiebesparing denken we nog vaak als eerste aan de overheid als stimulerende partij. Maar kunnen marktpartijen dat niet gewoon doen, en misschien nog wel beter? Dat idee was aanleiding om in Amersfoort een consortium van aannemers en adviseurs op te richten met als doel eigenaar-bewoners te stimuleren tot het nemen van...
journal article 2013
document
Kronberger-Nabielek, P. (author), Van Veelen, P.C. (author)
journal article 2012
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Platform31%22
(1 - 14 of 14)