Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%22
(1 - 20 of 164)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
The Waterway Guidelines 2011 were published in December 2011. This Supplement to the Waterway Guidelines 2011 is being published for a number of reasons: 1. On 12 April 2013 the Rijkswaterstaat Executive Board decided that booms at bridges must be fitted with both stop devices and emergency stop devices when existing bridges are renovated or new...
report 2015
document
Koedijk, O.C. (author)
In december 2011 zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2011 (RVW) verschenen. De uitgave van dit Supplement op de Richtlijnen Vaarwegen 2011 had een aantal aanleidingen, te weten: 1. Het besluit van het Bestuur RWS d.d. 12-4-2013, dat op afsluitbomen van bruggen zowel een stop- als noodstopvoorziening moet worden aangebracht bij nieuwbouw en renovatie....
report 2015
document
Van Waveren, H. (author), Roos, A. (author)
In de tweede toetsronde op de primaire waterkeringen (2006) is ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Amsterdam-Noord en Hoorn afgekeurd (IVW, 2006). Het overgrote deel van de dijken (90%) is afgekeurd op het faalmechanisme binnenwaartse stabiliteit. Daarnaast zijn de dijken op een gering aantal plekken niet hoog genoeg, niet stabiel...
report 2015
document
Van Dorsser, J.C.M. (author)
This report, that provides an extended summary of a similar named thesis, addresses how a new method for the evaluation of policies with a very long term impact on the Dutch Inland Waterway Transport (IWT) system can be developed. It proposes an outline for a very long term transport model, prepares a number of very long term scenarios, and...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen...
report 2013
document
Koedijk, O.C. (author)
De uitgave van dit Supplement op de Richtlijnen Vaarwegen 2011 had een aantal aanleidingen, te weten: 1. Het besluit van het Bestuur RWS d.d. 12-4-2013, dat op afsluitbomen van bruggen zowel een stop- als noodstopvoorziening moet worden aangebracht bij nieuwbouw en renovatie. 2. Het per 26-8-2011 van kracht worden van het Besluit algemene regels...
report 2013
document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Verlinden, J.C. (author)
Augmented Reality: we verrijken onze werkelijkheid met extra bits en bytes. Waarom? Omdat de wereld zoals wij die ervaren niet meer rijk genoeg is. Daarom projecteren we er extra laagjes informatie overheen. 'AR levert nieuwe inzichten op, en dat kan leiden tot betere beslissingen,' stelt Jouke Verlinden, universitair docent aan de TU Delft.
book chapter 2013
document
Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), Van der Ruyt, M. (author)
De opbouw van dit rapport is: • In hoofdstuk 2 worden de relevante fenomenen beschreven die een rol spelen bij een zettingsvloeiing. Zowel de gedetailleerde als geavanceerde toetsing bestaan uit het bepalen van de kans op falen van de dijk ten gevolge van een zettingsvloeiing en de vergelijking van die kans met een toelaatbare faalkans. Daarbij...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken’ (TRGS). In dit technisch rapport worden benodigde schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optreden waterspanningen beschreven en handreikingen gegeven bij het opstellen van die schematiseringen. Tevens worden handreikingen gegeven...
report 2012
document
De Kruif, A. (author)
De Probleemanalyse voor Deltaprogramma Rivieren (DPR) met betrekking tot de hoogwaterveiligheidsopgave onderscheidt zich in de volgende opgave: 1. Op orde brengen (conform huidige toetsregels) - waterveiligheidsopgave: Derde toetsronde en verlengde derde ronde toetsing; 2. Op orde houden - waterveiligheidsopgave: nieuwe inzichten,...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland.
report 2011
document
Bouma, S. (author), Lengkeek, W. (author), Boudewijn, T.J. (author), Turlings, L.G. (author), Abma, R. (author), Nieuwkamer, R.L.J. (author)
Ondanks dat het beheer van de Brouwerssluis een aantal malen is aangepast ten behoeve van de ecologie van het meer, is de ecologische toestand van het Grevelingenmeer in de laatste decennia verder achteruit gegaan. Door deze achteruitgang is het onduidelijk of de ecologische toestand in 2015 zal voldoen aan doelen geformuleerd onder de...
report 2008
document
Welle Donker, F.M. (author)
De overheid maakt geo-informatie steeds vaker openbaar beschikbaar, onder meer via internet. De juridische bescherming van deze gegevens is echter niet altijd goed geregeld. De Amerikaanse gebruikslicenties van de non-profitorganisatie Creative Commons bieden uitkomst. Het overheidsprogramma Ruimte voor Geo-informatie onderzoekt de mogelijkheden.
journal article 2007
document
Anonymus, A. (author)
Hoofdlijnen van het kabinetsbeleid t.a.v. water in de komende eeuw. Aanpak van wateroverlast en watertekort, relatie tussen ruimte en waterbeleid, kennisontwikkeling en financiering.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De druk op de kust vanaf land en vanaf zee neemt toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de kust steeds meer gebruikt door functies die de nog beschikbare ruimte in de kust voor verbreding van de waterkeringen...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Kabinetsstandpunt inzake ruimte voor de rivier; anders omgaan met water; standpunt t.a.v. de nota waterbeleid 21e eeuw.
report 2000
document
De Vries, J.M. (author)
Deze notitie is te beschouwen ais een voorlopig standpunt over de gewenste vervolg-aanpak, met het doei aandachtspunten te accentueren voor de discussie, de reacties en het vervolgoverleg. De adviezen, deze notitie en de reacties zijn allen input voor het overleg in de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren van mei aanstaande. In dat overleg zuilen...
report 2000
document
Albert de la Bruhèze, A. (author), Verart, F.F.A. (author)
Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel.
report 1999
document
Van Urk, A. (author)
PREFACE Prince Claus of The Netherlands PROGRAMME • Contents • Introduction by Anne van Urk • Conference programme • Characteristics of the delta countries SUMMARIES OF KEYNOTES Future role and position of Public Works (Gerrit Blom) Sustainable development of deltas (lsmael Serageldin) The bank's approach to sustainable development of deltas:...
report 1998
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%22
(1 - 20 of 164)

Pages