Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BDirectie%255C%2BBenedenrivieren%22
(1 - 15 of 15)
document
Valken, K.F. (author)
Nota waarin de verschillende plannen tot afsluiting van de zeearmen met elkaar worden vergeleken.
report 1953
document
Stroband, H.J. (author)
Bij de bestudering van de modeluitkomsten 1948 valt het op, dat de maximum superstormvloedshoogte te Mond der Donge aanzienlijk hoger ligt dan de maximum superstormvloedshoogte te Lith. Deze maximum standen waren respectievelijk voor Mond der Donge 4,45 NAP en voor Lith 3,74 NAP. Uit de berekeningen van M0+M2+M4+M6 volgt een overeenkomstig...
report 1950
document
Ferguson, H.A. (author), Dronkers, J.J. (author)
Bundel met twee versies van het plan van Ferguson voor verbetering van het Eemsestuarium, het verslag over berekeningen inzake de waterbeweging in het Eemsestuarium, in verband met zijn normalisatie van Dronkers, het overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of...
report 1947
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Van Veen, J. (author)
Er kwamen enige principieele kwesties ter sprake, waaromtrent het moeilijk is onmiddelijk tot een juiste waardering der pro- en centra-argumenten te komen. Voorgegaan zal daarom worden met hydraulische berekeningen en andere studies. Men zou tot de de volgende voorlopige opvattingen kunnen komen: - Een vloedkommenplan als uiteindelijk doel is...
report 1943
document
Van Veen, J. (author)
Het plan tot afdamming van de Brielsche Maas beoogde naast ene rivierverbetering te zijn een verbetering van den toestand op Voorne, waar de zoutgehalten in het water de grens der toelaatbaarheid overschrijden. Om zoet water voor den Brielsche Maas-boezem te krijgen moest bij deze brug een gemaal worden ontworpen, terwijl niet absoluut zeker...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
Van Veen, J. (author)
Verslag inzake de waterbehoefte bezuiden het Noordzeekanaal en de strijd tegen de verzouting van de benedenrivieren. Er wordt daarbij een tweetal oplossingen aan de hand gedaan, de een met, de ander zonder stuw. Er wordt gemeend dat die zonder stuw de beste oplossing is. Een definitieve vorm kon nog niet aan de verschillende hoofdstukken worden...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
document
van Veen, J. (author)
In verband met de voorgenomen dijksverhogingen is het wenselijk zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenselijk zijn met het oog op de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren, waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt bedreigd, doch ook de inlaten...
report 1941
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
document
van Veen, J. (author)
Berekening van het getij in de Hollandse IJssel na uitvoering van eventuele verbeteringswerken.
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Gedetailleerde afvoer- en debietmetingen in het benedenrivierengebied
report 1934
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BDirectie%255C%2BBenedenrivieren%22
(1 - 15 of 15)