Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BRIKZ%22
(1 - 20 of 414)

Pages

document
De Vries, M.B. (author)
Op zoek naar duurzame ontwikkeling van onze delta, naar veiligheid in een aantrekkelijke omgeving, ligt die gedachte steeds vaker ten grondslag aan hoe we met water omgaan. Hoe we ons ertegen beschermen en hoe we het beheren. Als de golfbreker iets duidelijk maakt is het wel dat waterbouw en natuur elkaar niet uitsluiten. Planten en dieren...
report 2009
document
Roode, N. (author)
In project Safecoast, we have learned from each other by discussing our approaches to coastal flood and erosion risk management. Faced with climate change, and associated impacts on our coasts, it has proven important to analyse, compare and benchmark our methods and ideas. We found that despite the variety in societal attitudes and approaches...
report 2008
document
Den Heijer, F. (author), Noort, J. (author), Peters, H. (author), De Grave, P. (author), Oost, A. (author), Verlaan, M. (author)
De stormvloed van 1 november 2006, de Allerheiligenvloed genaamd, heeft na analyse van de waterstandsverwachting, de golfmetingen bij Schiermonnikoog Noord (SON), de veekranden en de duinafslag, geleid tot aanbevelingen voor het informatie- en kennisontwikkelingsproces. Het betreft aanbevelingen voor het instrumentarium van de SVSD, voor het...
report 2007
document
Van der Spek, A.J.F. (author), Kruif, A.C. (author), Spanhoff, R. (author)
Hieronder volgen richtlijnen voor het ontwerpen van onderwateren strandsuppleties. Het uitgangspunt voor deze richtlijnen is een optimaal onderhoud van het kustprofiel. Indien andere doelstellingen voorop staan resulteert dit in andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten in het functioneren van suppleties. Deze...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een combinatie van westerstorm boven de Noordzee en springtij veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een westerstorm op het midden van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Omdat de stormvloed met name in het...
report 2007
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware (zuid)westerstorm op het zuidelijke deel van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren Schelde, West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage...
report 2007
document
Den Heijer, F. (author), Vos, R.J. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Groeneweg, J. (author), Tönis, R. (author)
Vanaf januari 1996 is de nieuwe "Wet op de Waterkering" van kracht (WOW, 2002). Middels deze wet is onder andere vastgelegd dat er iedere vijf jaar door de beheerders een toetsing op veiligheid moet plaatsvinden van alle primaire waterkeringen in Nederland. Voor het toetsen op veiligheid is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een...
report 2006
document
Van der Biezen, S. (author), Nieboer, H.E. (author)
Op 11 augustus 2006 heeft RIKZ aan de combinatie Witteveen+Bos / Koster Engineering opdracht verleend tot het uitvoeren van een evaluatie voor de onderwatersuppleties bij Ter Heijde, Noordwijk en Katwijk. De studie is begeleid door de heren AC. de Kruif, R. Spanhoff (RIKZ) en AJ.F. van der Spek (TNO). De evaluatie heeft uit de volgende...
report 2006
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware noordwesterstorm over de gehele Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder en Harlingen. Voor de sector Delfzijl heeft de SVSD een advies voor dijkbewaking gegeven. Bij Delfzijl werd tijdens de...
report 2006
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Pwa, S.T. (author), Nieboer, H.E. (author)
Met ingang van 2005 wordt de kustlijnzorg binnen Verkeer en Waterstaat aangestuurd middels een Service Level Agreement (SLA). Alle werkzaamheden die de diensten van Rijkswaterstaat verrichten in het kader van de kustlijnzorg, vallen daarom in het vervolg onder het programma SLA Kustlijnzorg. Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)...
report 2006
document
The dune erosion prediction method presently used to assess the safety level of dunes along the Dutch coast was developed for situations with wave periods up to Tp = 12 seconds, while situations can be expected with wave periods larger than Tp = 12 seconds. Preliminary analyses of the potential influence of longer wave periods on dune erosion...
report 2006
document
Arts, F.A. (author), Berrevoets, C.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2006. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2006
document
Donkers, M. (author), Van Cleef, R. (author)
In recent years, policymakers have tended to strive increasingly for integrated impact assessment of decisions in coastal management. This document contains a case study analysis with lessons on the selection and use of economic evaluation methods. This document aims at supporting policymakers who have no or little economic background to...
report 2006
document
Van Zundert, P. (author)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) gepubliceerd als nieuw beoordelingssysteem voor de verspreiding van baggerspecie in zoute wateren. Daarbij is een integrale toekomstvisie aangekondigd op het omgaan met sediment in de Nederlandse mariene kustwateren. Mede met het oog op deze toekomstvisie is in de...
report 2006
document
Bovelander, R.W. (author), Langenberg, V.T. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. In this framework it was agreed that all members or contracting parties should report on the national comments that accompany the data submissions to ICES database. This report presents the results and comments of the Dutch...
report 2006
document
The dune erosion prediction method presently used to assess the safety level of dunes along the Dutch coast was developed for situations with wave periods up to Tp = 12 seconds, while situations can be expected with wave periods larger than Tp = 12 seconds. Preliminary analyses of the potential influence of longer wave periods on dune erosion...
report 2006
document
Tydeman, P. (author)
Eén van de proefgebieden waar binnen het Europese INTERREG-project ComCoast informatie wordt verzameld over de gevolgen van de blootstelling van binnendijkse gebieden aan zeewater, is de Breebaartpolder, een ca 60 ha grote polder in het noordoostelijk kustgebied van de provincie Groningen. De polder is geheel omsloten door dijken en is mede...
report 2005
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BRIKZ%22
(1 - 20 of 414)

Pages