Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BRIKZ%255C%2B%255C%2528Dienst%255C%2BGetijdewateren%255C%2529%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Bottema, M. (author)
In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten in The Netherlands. The aim of this campaign was to gather and analyse welldocumented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and (strong) wind conditions. The data should serve a number of...
report 2007
document
Otto, F. (author), Honkoop, J. (author)
In opdracht van de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat is een set met economische kentallen ontwikkeld. Deze database biedt mogelijkheden om het economisch belang in beeld te brengen van zowel de afzonderlijke activiteiten op de Noordzee, als het gezamenlijke belang hiervan voor de Nederlandse samenleving. Het rapport richt zich op de...
report 1998
document
Roskam, A.P. (author), Hoekema, J. (author)
Om te kunnen voldoen aan de in de "Wet op de Waterkering" gestelde voorwaarden voor de berekening van de veiligheid van waterkeringen, zijn verdelingen van extreme waarden nodig van combinaties van parameters op het gebied van onder andere golven, waterstand en wind. Bij deze multivariabele statistiek worden, als randvoorwaarden, de enkelvoudige...
report 1996
document
Louters, T. (author), Gerritsen, F. (author)
Historische beschrijving van de Waddenzee in relatie tot de waterstanden. Relatie tussen zandsysteem en waterstand, zandhonger van de Waddenzee, sedimentaanbod, kwelderontwikkeling. Ecologische effecten. De verwachting is dat de Waddenzee de komende eeuw in staat is om een relatieve zeespiegelstijging van 20 tot 60 cm bij te houden....
report 1994
document
Louters, T. (author), Gerritsen, F. (author)
The effects of an accelerated rise in sea level on the Dutch Wadden Sea is described, taking other human intervention into account, such as sand and shell extraction, subsidence due to gas extraction and the policy of 'dynamic stabilization' of the coastline. This includes indications of ecological effects. The report also describes the expected...
report 1994
document
Van Urk, A. (author)
Deze nota is het eindverslag van een hernieuwd onderzoek naar de basispeilen langs de Nederlandse kust. Kort na de stormramp van 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in met als taak een plan op te stellen ter beveiliging van het land tegen overstroming. In haar eindverslag geeft de Deltacommissie voor een groot...
report 1993
document
Knoester, D. (author)
De nota behandelt de analyse die is uitgevoerd op het JARKUS-bestand en richt zich op de situatie van de Hollandse kust in de periode 1964 tot en met 1986. De nadruk in dit onderzoek ligt op de ontwikkeling in de tijd van lijnen van gelijke hoogte of diepte (isolijnen genoemd). Tevens is het gedrag van brandingsruggen onderzocht. In de eerste...
report 1990
document
Pluijm, M. (author)
Op verzoek van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Getijdewateren is de "nota Kustverdediging" opgesteld. Deze nota moet de basis vormen voor het te voeren Rijks-beleid inzake de kustverdediging. Gaandeweg de werkzaamheden zijn een drietal beleids-alternatieven ontwikkeld. Elk van deze...
report 1990
document
Baarse, G. (author), Bucx, T.H.M. (author), Knoester, D. (author), Louisse, C.J. (author), Kuik, A.J. (author)
Vanuit een beschrijving van beleidsanalyse in algemene zin en de gebruikelijke terminologie en definiering ervan, wordt toegewerkt naar een specificatie van de voor de discussienota 'Kustverdediging na 1990' gehanteerde beleidsanalytische aanpak. Hierin wordt de doelstelling van de studie uitgewerkt, wordt de uitgangssituatie gespecificeerd en...
report 1990
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Hoozemans, F.M.J. (author), Van Driel, G.B. (author), Arens, B. (author), Van der Meulen, F. (author), Witter, J.V. (author)
De kustverdedigingsstrook herbergt een groot aantal functies die in het proces van dynamisch kustbeheer een rol van betekenis spelen. Door kustgedrag en verdedigingsmaatregelen kunnen functies en belangen in het duingebied in het gedrang komen. De mate waarin dit in de toekomst kan gebeuren, wordt in het kader van de discussienota...
report 1989
document
De Ronde, J.G. (author), Vogel, J.A. (author)
Eerst worden hier de belangrijkste opgetreden veranderingen in het verleden weergegeven en is vervolgens ingegaan op de toekomstige veranderingen. Figuur 1 geeft een beeld van de temperatuurstijging in het verleden. Over de afgelopen 100 jaar bedraagt deze ongeveer een halve graad. Het is nog niet bewezen dat deze stijging geheel of gedeeltelijk...
report 1989
document
Arens, B. (author), Van der Meulen, F. (author), Witter, J.V. (author), Heil, G.W. (author), Lips, M. (author)
Het rapport verschaft een onderbouwing voor de beleidsanalyse voor wat betreft de invloed op duinfuncties van effecten die het gevolg zijn van kustachteruitgang. In het rapport ligt de nadruk op de functie natuur. Op grond van beoordelingscriteria zijn natuurklassen opgesteld die in de beleidsanalyse zijn gehanteerd bij de berekening van...
report 1989
document
Hoozemans, F.M.J. (author), Van Vessem, P. (author)
Het uiterlijk van de Nederlandse kust is zeer gevarieerd. Gebieden met kilometers brede duinen worden afgewisseld met kustgedeelten waar een enkele duinregel de overgang van land naar zee markeert. Voor de analyse van de verdedigingssituatie van de kust en het voorspellen van de ontwikkeling van de kustlijn, is kennis van de afwisseling in de...
report 1989
document
Schoor, M.M. (author)
Naast een beschrijving van beheersfilosofieen wat betreft kustonderhoud komen de beheersmaatregelen en de kosten die het basisonderhoud met zich mee brengt aan de orde. Onder de basisonderhoudskosten worden verstaan de gemiddelde jaarlijkse kosten van gewoon (jaarlijks) en buitengewoon (meerjaarlijks) onderhoud, inclusief B.T.W. en technische...
report 1989
document
Mulder, J.P.M. (author), De Vos, F.J. (author)
De onderwateroever vormt de basis van onze kust. Ontwikkelingen op de onderwateroever zijn direct en indirect van invloed op de kustlijnligging en daarmee op de kustverdediging. De onderwateroever ( binnen de context van technisch rapport 9 gedefinieerd als het zeegebied tussen de laagwaterlijn en ca. de NAP-20 m dieptelijn, met een roaxiroale...
report 1989
document
Roelvink, J.A. (author)
De laatste decennia heeft in Nederland een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de aanpak van kusterosieproblemen. Waar men vroeger gewend was met harde constructies, zoals strandhoofden, strandmuren, dijken en duinvoetverdedigingen de problemen te bestrijden of althans te vertragen, gaat men tegenwoordig steeds meer over tot 'zachte',...
report 1989
document
De Vriend, H.J. (author), Roelvink, J.A. (author)
Het onderzoek van kustprocessen in het algemeen, alsmede de recente studie van de Nederlandse kust in het kader van de Nota Kustverdediging, hebben tal van nieuwe inzichten opgeleverd in de werking van de zandige Nederlandse kust als morfologisch systeem. In dit rapport worden de verkregen resultaten geintegreerd tot een samenhangend beeld van...
report 1989
document
Beaufort, G.A. (author), Baarse, G. (author), Pluym, M. (author), Roelse, P. (author), Peerbolte, E.B. (author)
In Technisch Rapport 11 (TR 11) wordt een overzicht gegeven van de strand- en duinsuppleties, welke ter compensatie van kusterosie zijn uitgevoerd. In 1988 is het "Handboek zandsuppleties" uitgegeven. Hierin is een schat van gegevens verzameld over het desbetreffende onderwerp. Dit rapport voorziet in een aanvulling op het handboek, met meer...
report 1989
document
Dillingh, D. (author)
In 1990 is de sterkte van het systeem van waterkeringen van ons land tegen de bedreiging door de zee op zgn. delta-veilig niveau gebracht. Deze veiligheid zal echter onder druk komen te staan door de huidige morfologische ontwikkelingen van onze kust, waarbij zeespiegelrijzing een belangrijke rol speelt. Om het verkregen veiligheidsniveau te...
report 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BRIKZ%255C%2B%255C%2528Dienst%255C%2BGetijdewateren%255C%2529%22
(1 - 20 of 46)

Pages