Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+RIZA%22
(1 - 20 of 77)

Pages

document
De Waal, J.P. (author)
There is fragmentation and gaps in the approach to dealing with the required improvements to the wind models. Coordination is required for a balanced and efficient approach. The intended purpose of this document is to be a plan for this coordination. This approach can be embedded in the SBW project at diverse crucial points that require...
report 2007
document
Cohen, K.M. (author), Lodder, Q.J. (author)
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstromingen in de Nederlandse delta in het recente geologische verleden. Dit vooronderzoek is een...
report 2007
document
Schmidt, C.A. (author), Cuypers, C. (author), Van den Heuvel, H. (author), De Lange, W.J. (author), Van Noort, P.C.M. (author)
In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de Richtlijn nader...
report 2006
document
Van Gerven, L. (author)
Vanaf 1996 is de Wet op de Waterkering van kracht die voor gebieden met een primaire waterkering een bepaald beschermingsniveau voorschrijft. Voor de Maas betekent dit dat de dijken een beschermingsniveau van 1250 jaar moeten garanderen met uitzondering van sommige dijken in de Getijmaas die een beschermingsniveau van 2000 jaar hebben. Maximale...
report 2006
document
Jansen, M. (author), van Ledden, M. (author)
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat om de vijf jaar de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen vaststellen. Voor de IJssel- en Vechtdelta gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden waarop de primaire waterkering getoetst moeten worden. Hiervoor moet als onderdeel van een...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met hogere rivierafvoeren. Er is wettelijk vastgelegd dat een Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith veilig moet kunnen worden afgevoerd. Voor de Maas geldt, dat een afvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen veilig afgevoerd moet kunnen worden....
report 2005
document
Leander, R. (author), Buishand, T.A. (author)
A stochastic weather generator is constructed to simulate long series of precipitation and temperature for the Belgian and French Meuse basin. This weather generator is based on the principle of nearest-neighbour resampling, a method which samples daily data from a historic record with replacement such that the temporal and spatial correlations...
report 2004
document
Schoor, M.M. (author), Van der Veen, R. (author), Stouthamer, E. (author)
Dit werkdocument is een achtergronddocument bij de studie naar de morfologische potenties van het rivierengebied, zoals die in opdracht van het hoofdkantoor (WONS-inrichting, vanaf 2003 Stuurboord) wordt uitgevoerd. In het eindrapport van deze studie: Kansrijkdom voor rivierecotopen van historisch en geomorfologisch perspectief (Middelkoop et al...
report 2003
document
Geerse, C.P.M. (author)
In de Wet op de Waterkering staat aangegeven dat de minister van Verkeer en Waterstaat elke vijf jaar hydraulische randvoorwaarden publiceert ten behoeve van het toetsen van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland. De meest recente hydraulische randvoorwaarden zijn vastgesteld in 2001 en gepubliceerd in een boekwerk dat vaak...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Dijkstra, J.T. (author), Schoor, M.M. (author)
The 'Room for the River' strategy for Dutch river management asks for more information about morphodynamics and vegetation succession in natural rivers. In order to obtain such information, the Lower Volga River in Russia is chosen as a natural reference river for the Dutch Waal River. Objective of the project Morphodynamics Lower and Waal is to...
report 2002
document
Slomp, R. (author), Ytsma, D. (author), Westphal, R. (author)
In de IJsseldelta worden de waterstanden bepaald door de afvoer van de IJssel, het meerpeil op het IJsselmeer en windinvloeden. Daarnaast leidt de vernauwing van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden tot opstuwing van de rivierafvoer. Door klimaatveranderingen wordt op termijn hogere rivierafvoeren verwacht. Eveneens zal door...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Van de Wal, K.U. (author)
The main objective of this research is the determination of the effect of spatial resolution on hydrological model performance. In order to do so, a model of the Meuse basin was setup at the appropriate scales of Booij (2001) in the existing HBV structure and compared with a model of lower resolution (HBV-15). This comparison was made in three...
report 2001
document
Wolters, H.A. (author), Platteeuw, M. (author), Schoor, M.M. (author)
The first three chapters of this report offer introductions, each from their own viewpoint. In the first chapter, the focus point is the river landscape in general. Amongst others the history of human interference in the river landscape, theories on the ecological functioning of rivers and summaries of hydrological and morphological processes...
report 2001
document
Van de Langemheen, W. (author), Berger, H.E.J. (author)
Voor het bepalen van de hoogte van de maatgevende afvoer bestaat geen unieke werkwijze. In de genoemde rapportages worden verschillende aanpakken gepresenteerd, voortbordurend op de methode die is gevolgd door de Commissies Boertien I en Boertien II. In het voorliggende onderzoek zijn nieuwe methodieken voor de bepaling van de golfvorm...
report 2001
document
Sprokkereef, E. (author)
Het FloRIJN model bevat neerslag-afvoercomponenten voor de zijrivieren Sieg en Lippe. Een analyse van de prestaties van deze twee deelmodellen laat zien dat de resultaten niet bijzonder nauwkeurig zijn. Dit is enerzijds te wijten aan het gekozen modelconcept en anderzijds aan onvoldoende invoergegevens. In een vervolgproject zullen beide...
report 2001
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Van de Langemheen, W. (author), Chbab, E.H. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Lorenz, N.N. (author), Klopstra, D (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het randvoorwaardenboek 2001 (rvw2001). De resultaten van een aantal deelonderzoeken zijn afzonderlijk gerapporteerd. Deze deelonderzoeken betreffen de homogenisatie van de afvoerreeks bij...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Anonymus, A. (author)
De in Europees verband vastgestelde Kaderrichtlijn Water moet in Nederland via diverse maatregelen geïmplementeerd worden. Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken.
report 2000
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C+RIZA%22
(1 - 20 of 77)

Pages