Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BWaterdienst%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Van Vuren, S. (author), Versteeg, R. (author), Van Luijn, F. (author), Kroon, T. (author), Slomp, R. (author), Van Walsem, T. (author), Ruijgh, E. (author), De Waal, H. (author)
Het Deltamodel is een model(instrumentarium) dat gebruikt wordt bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzen voor de lange termijn. Binnen het Deltaprogramma wordt het Deltamodel ingezet voor beleidsvraagstukken op het gebied van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. De focus ligt hierbij op het hoofdwatersysteem en de...
report 2013
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Slomp, R. (author)
Franstalige versie: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 Zoals in de meeste landen, is de wetgeving voor de beheersing van overstromingsrisico’s en crisismanagement in Nederland tot stand gekomen na rampen. De Europese...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
French version: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 As in most countries legislation for flood risk management and crisis management in the Netherlands was driven by disasters. European Directives increasingly influenceour...
report 2012
document
Slomp, R. (author)
Comme c’est le cas pour la plupart des législations des autres états européens, la législation néerlandaise relative à la gestion du risque d’inondation a été contingente des catastrophes; cette attitude du législateur est classique et concerne aussi d’autres types de risques. L’infl uence européenne sur cette législation grandit constamment,...
report 2012
document
Kollen, J. (author), Van den Ouden, A. (author), Van den Heuvel, S. (author)
De Nederlandse kust wordt veilig gehouden met zandsuppleties op de vooroever en het strand. Door autonome ontwikkelingen en door klimaatverandering wordt verwacht dat in de toekomst de benodigde suppletiehoeveelheden zullen toenemen. Daardoor zullen kosten, energiegebruik en emissies toenemen. Dat was voor RWS en Deltaprogramma Kust (DP Kust) de...
report 2011
document
Bruins Slot, H. (author)
De winter was koud met een normale hoeveelheid neerslag en zon. Een dergelijke winter wordt in Nederland tegenwoordig eens per vijftien jaar verwacht. Er is één ijsperiode geweest. De winter heeft veel hinder opgeleverd voor de scheepvaart. De hoofdvaarwegen zijn wel de hele winter bevaarbaar geweest, sommige moesten m.b.v. ijsbrekers en...
report 2010
document
Slomp, R. (author)
Memo met samenvatting van de effecten van stormvloed, dijkdoorbraken en overstromingen in Frankrijk door de storm Xynthia op 28 februari 2010. Overzicht schade, slachtoffers, staat van onderhoud waterkeringen en politieke implicaties. In Bijlage korte beschrijving effect Xynthia in Nederland
report 2010
document
Vrijling, J.K. (author)
Naar aanleiding van de resultaten van het eerste deel van het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK1) zijn er voor het mechanisme opbarsten en piping in het project VNK 2 diverse tekortkomingen verwijderd in de modellering van dit mechanisme. De eerste resultaten van de systeemtoets dijkringen VNK 2 schetsen een vergelijkbaar beeld met...
report 2010
document
Anonymus, N.N. (author)
Het BPRW gaat over de grote wateren in Nederland. Wateren die heel verschillend zijn en uiteenlopende functies vervullen voor mens en natuur. Wateren die tegelijkertijd sterk met elkaar samenhangen en – in lijn met het rapport ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie 2008 en de kabinetsreactie daarop – als systeem moeten worden benaderd....
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2008 – 2009 is in de periode van eind december tot begin februari als gevolg van vorst ijsvorming opgetreden op de Nederlandse binnenwateren. Dit heeft de nodige hinder opgeleverd voor de scheepvaart. Er is 1 ijsperiode geweest en er zijn 44 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. Vanuit...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Addenda, errata en uitvoeringsrichtlijnen bij het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTYV 2006).
report 2009
document
Meursing, L. (author), Borgdoff, M. (author), Claessen, F. (author), Gerritsen, H. (author), Gillissen, R. (author)
In december 2006 is de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Daarin is een Basispakket maatregelen opgenomen dat in 2015 moet zijn uitgevoerd. Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied moet dan in overeenstemming zijn gebracht met de maatgevende afvoer van 16.000 m3/s in de Rijn bij Lobith. Daarnaast is in de PKB een aantal...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
In dit ‘Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken’ wordt de algemeen geaccepteerde en breed gedragen kennis gepresenteerd ten aanzien van vier methoden voor de bepaling van de macrostabiliteit binnenwaarts van dijken: 1. methode ‘Restbreedte bij Overhoogte’; 2. methode ‘Bewezen Sterkte’; 3. methode ‘Locaal Onderzoek’; 4. methode ...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De eind 2007 vastgestelde Leidraad Rivieren geeft voor het eerst invulling aan het begrip “robuust ontwerpen”. Bij een eerste toepassing op een aantal dijkversterkingsprojecten in dit kader zijn echter vragen omtrent de toepassing van de Leidraad Rivieren ontstaan. Het “addendum op de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken” ...
report 2009
document
Silva, W. (author), Van Velzen, E. (author)
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteert eind dit jaar in het ontwerp Nationaal Waterplan de hoofdlijnen van het waterveiligheidsbeleid voor de 21e eeuw. Een van de vragen die voorligt is of de veiligheidsnormen aanpassing behoeven. Een andere vraag is hoe de gevolgen van een ramp te beperken zijn. Als onderdeel van deze discussie...
report 2008
document
Kind, J. (author)
In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstromingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn de mogelijke gevolgen van een overstroming fors toegenomen: de economische waarde achter de dijken is gestegen en de bevolking is...
report 2008
document
Anonymus, A. (author)
Kern van dit werkdocument vormt het hoofdstuk over de maatregelen. Telkens wordt (van bijv. Rijn Maasmond afsluitbaar open houden) een beeld samengevat om greep te krijgen op de kern van de maatregelen. Zonodig wordt apart ingegaan op uitgangspunten, aannames en veronderstellingen. Vervolgens wordt aangegeven wat nodig is en wordt een indicatie...
report 2008
document
Bijlsma, L. (author)
Een (west-noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de...
report 2008
document
Bijlsma, L. (author)
Een (noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de stormvloed...
report 2008
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Rijkswaterstaat%252C%255C%2BWaterdienst%22
(1 - 20 of 29)

Pages