Searched for: project%3A%22Golfoploop%255C%2B%255C-%255C%2BTAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 7 of 7)
document
Van Gent, M.R.A. (author)
In de voor u liggende gebruikers handleiding vindt u een beschrijving van de van in- en uitvoer files en practische overwegingen die het gebruik van het programma SKYLLA kunnen vereenvoudigen. Opgemerkt moet worden dat het programma SKYLLA nog in ontwikkeling is zodat wat vandaag in de gebruikers handleiding geschreven wordt morgen reeds...
report 1994
document
Van der Meer, J.W. (author)
De TAW-publicatie uit 1972 betreffende golfoploop en golfoverslag (auteur J.A. Battjes) is in Nederland en ook daarbuiten veel gebruikt. De Nederlandse Leidraden voor het ontwerpen van rivierdijken maken hier gebruik van en ook de Amerikaanse Shore Protection Manual. Inmiddels is in de afgelopen twee decennia veel onderzoek verricht naar...
report 1991
document
Broekens, R.D. (author)
Het door Kobayashi et al. ontwikkelde computerprogramma IBREAK berekent onder andere de waterbeweging op een talud onder golfaanval met de langegolf vergelijkingen. De door Kobayashi et al. uitgevoerde verificatie van IBREAK is in deze studie uitgebreid, door de resultaten van IBREAK te vergelijken met meetresultaten van bij WL uitgevoerde...
report 1991
document
Van der Meer, J.W. (author), De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de projectgroep TAW-A1 is modelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van richtingspreiding en scheve golfaanval op golfoploop en overslag. Tevens is de invloed van de waterdiepte h (voor h/H > 3. waarin H de significante golfhoogte is) en de invloed van een berm bepaald. Er zijn drie constructies onderzocht: een recht talud 1:4,...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Het verslag beschrijft de wijze waarop met.,de gegevens uit de literatuur formules zijn opgesteld voor het berekenen van de oploop. Hierbij is ernaar gestreefd de zo betrouwbaar mogelijke meetresultaten met onregelmatige golven uit het recente verleden te gebruiken. Alleen als dergelijke metingen niet voorhanden waren, is er gebruik gemaakt van...
report 1990
document
Battjes, J.A. (author), Venis, W.A. (author)
Tot de taak van de door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen ingestelde werkgroep "Golfproblemen bij dijken" behoort het bestuderen van de problemen met betrekking tot de golfoploop en golfoverslag bij waterkeringen. In het kader van deze taak is de Werkgroep begonnen met het inventariseren van de huidige kennis door het...
report 1972
document
Tjallema, A.G. (author), Korteweg, A.L. (author)
Door de Deltawet wordt, behalve de bekende afsluitingswerken, ook de versterking van de meeste bestaande zeewaterkeringen voorgeschreven. Hieraan is na de totstandkoming van deze wet op verschillende plaatsen gewerkt. Bekend is echter dat dit nog lang niet overal het geval is. Daarom moet de vraag worden gesteld, welke noodzakelijke...
report 1969
Searched for: project%3A%22Golfoploop%255C%2B%255C-%255C%2BTAW%255C%257Eslsh%257EENW%22
(1 - 7 of 7)