Searched for: project:"KWP%5C-collection"
(1 - 13 of 13)
document
Anonymus, A. (author)
besteksdocumenten
report 2005
document
Anonymus, A. (author)
sinds het verschijnen van de eindevaluatie van de zandsluitingen in het oostelijke deel van de Oosterschelde (lit. [1]) heeft op een aantal gebieden nader onderzoek plaatsgevonden. Gedurende de laatste dagen van de zandsluiting Krammer zijn turbulentie-intensiteit en zandconcentratie simultaan gemeten in de wervelstraat benedenstrooms van het...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Uitgangspunt voor de vergel ijkende studie naar bekkendijken vormt het projectplan, later aangevuld met twee hogere bekkens, 5 hoofdvar ianten worden onderscheiden, nml. bekkens met een hoog en laag waterstand van: + 18/+ 12 m; + 25/+ 16 m; + 40/+ 26.5 m; + 50/+ 40 m; + 60/+ 47.5 m. Hoofdeis te stellen aan de bekkendijk is waterkering met...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Bijlagen bij de nota
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft toen besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. De sluiting van het Slaak dient in principe te geschieden zo kort mogelijk voor de sluiting van het Krammer, omdat door de afsluiting van het Slaak de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft in 1983 besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. Van belang is hierbij dat het sluitingstijdstip van de Oesterdam niet is gewijzigd. Door de reduktie van het getij ten gevolge van de bouw van de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De sluiting van de compartimenteringsdamrnen is reeds geruime tijd onderwerp van studie. De besluitvorming betreffende de toe te passen sluitingstechnieken heeft parallellopend met de ontwikkeling van het inzicht in de mogelijkheden, stapsgewijs plaatsgevonden. In eerste instantie is uitgegaan van sluitingen bij het volle getij om zodoende niet...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van MKO (Minimal isering Kosten Onderhoudsbaggerwerk) vindt een onderzoek plaats naar de mogel ijkheid een si ibscherm te plaatsen in de mond van de Botlekhaven. Gedacht wordt aan een ondoorlatend en flexibel scherm vanaf de bodem tot aan halve waterdiepte bestaande uit doek wat m.b.v. drijvers van polyurethaan omhooggehouden wordt...
report 1980
document
Anonymus, A. (author)
vervolg op nota 3Probu-N-7900 Voorliggende notitie is er allereerst op gericht een defintieve keuze van de constructiewijze van het funderingsbed voor te bereiden. Bij de afweging van de overgebleven twee alternatieven: 2 matoplossing en Stevin 80 met luier kon het projektbureau niet tot een duidelijke voorkeur komen. In het kort kan de...
report 1979
document
Anonymus, A. (author)
Het doel van deze nota is een gedetailleerd overzicht te geven van de stand van zaken van het ontwerp van deze onderdelen van de stormvloedkering. Na een algemene beschrijving van de verschillende werkonderdelen en de ontwikkelingen welke hebben geleid tot de vigerende ontwerpvarianten (hoofdstuk 1.2., 1.3. en 1.4.) worden in de hoofdstukken 2...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
De Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat heeft op 18 juli 1966 het Waterloopkundig Laboratorium de opdracht gegeven een fundamenteel onderzoek in te stellen naar de werking van strandhoofden. Als stuurgroep bij dit onderzoek fungeert de Nederlandse Werkgroep Strandhoofden. De voor het onderzoek noodzakelijke...
report 1968
document
Anonymus, A. (author)
Ter bestrijding van het zoutbezwaar van de bestaande en toekomstige schutsluizen te IJmuiden wordt overwogen het binnengedrongen zoute water achter de sluizen in een bufferput - (een verdiept deel van de bodem) - te verzamelen en het vervolgens vanuit de bufferput terug te voeren, naar zee door middel van het te IJmuiden geprojecteerde gemaal....
report 1968
Searched for: project:"KWP%5C-collection"
(1 - 13 of 13)