Searched for: project:"Kustnota"
(1 - 3 of 3)
document
Arens, B. (author), Van der Meulen, F. (author), Witter, J.V. (author), Heil, G.W. (author), Lips, M. (author)
Het rapport verschaft een onderbouwing voor de beleidsanalyse voor wat betreft de invloed op duinfuncties van effecten die het gevolg zijn van kustachteruitgang. In het rapport ligt de nadruk op de functie natuur. Op grond van beoordelingscriteria zijn natuurklassen opgesteld die in de beleidsanalyse zijn gehanteerd bij de berekening van...
report 1989
document
Hoozemans, F.M.J. (author), Van Driel, G.B. (author), Arens, B. (author), Van der Meulen, F. (author), Witter, J.V. (author)
De kustverdedigingsstrook herbergt een groot aantal functies die in het proces van dynamisch kustbeheer een rol van betekenis spelen. Door kustgedrag en verdedigingsmaatregelen kunnen functies en belangen in het duingebied in het gedrang komen. De mate waarin dit in de toekomst kan gebeuren, wordt in het kader van de discussienota...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
De veiligheidsbeschouwing van de duinenkust is gebaseerd op de beoordelingsmethodiek die ontwikkeld is door de TAW en vastgelegd is in de Leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering. Volgens deze methode is een duinwaterker ing veilig als de kans op onderlopen van het achterliggende polderland t g v een...
report 1989