Searched for: publisher:"Rijkswaterstaat, DWW"
(1 - 20 of 232)

Pages

document
Schüttenhelm, R.T.E. (author)
Op de bijeenkomst van 10-4-1979 te Den Haag werd besloten om alle in het proefgebied ten westen van lichtopstand Goeree verzamelde gegevens zoveel mogelijk uit te werken en te rapporteren. Hiertoe werden de Sonia-opnamen, welke op 5-6-1975 werden verricht ten behoeve van het vaststellen van de lokatie van een tweetal representatieve zandgolven,...
report 1979
document
Popescu, A. (author)
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
In december 1993 zijn in Rijn en Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen. Bij Lobith steeg het water tot 16,39 meter boven NAP (25 december), bij Borgharen trad zelfs de hoogste afvoer van deze eeuw op met een bijbehorende waterstand van 45,90 meter boven NAP (22 december). Op de beide rivieren was tegelijkertijd sprake van een topafvoer. Dat...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
De leidraad heeft onder andere tot doe! deze systeembenadering verder uit te werken. Een ander doel van de leidraad is het verschaffen van informatie over technische aspecten van het handhaven van de veiligheid aan de waterkeringbeheerders. Tevens verschaft deze leidraad informatie aan waterkeringbeheerders, andere gebruikers en beheerders van...
report 1995
document
Van Ruiten, L.H.A.M. (author)
Ten behoeve van het beleid voor de bouwgrondstoffen-voorziening worden jaarlijks cijfers ingezameld over de productie en afzet van secundaire grondstoffen. Daarbij wordt tevens aandacht gegeven aan actuele ontwikkelingen rond deze grondstoffen. Voor het jaar 2000 zijn de volgende secundaire grondstoffen meegenomen: AVI-bademas, AVI-vliegas,...
report 2001
document
Muijs, J.A. (author)
Een groot gedeelte van de Nederlandse dijken is bekleed met een grasmat. Daar, waar men op een deel van de dijk een hard bekledingstype heeft aangebracht, is toch een belangrijk deel van het dijkoppervlak, zoals de kruin en het binnentalud, een grasmat. Het onderzoek en de ervaringen vanaf het midden van de jaren tachtig hebben geleerd, dat...
report 1999
document
Kayser, T.H. (author), Binkhorst, J. (author)
The Department of Bridges of the Netherlands Ministry of Transport, Water Control and Public Works (Rijkswaterstaat) has recently designed a large cable-stayed box girder steel bridge which is now being built over the river Waal near Ewijk. After the design phase several critical building phases were investigated using a finite element programme...
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
leidraad bij geotechnisch-(sonderingen en boringen) en geologisch-(exploratieboringen en seismischonderzoek) -onderzoek in en nabij waterkeringen. Gericht op nederlandse omstandigheden wordt gewezen op een aantal mogelijke negatieve gevolgen en worden aanbevelingen gedaan om deze te vermijden. De vormen van bodemonderzoek behandeld in deze...
report 1988
document
Anonymus, N.N. (author)
In het voorliggende technische rapport is een classificatiesysteem voor veen gegeven. Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis van de in...
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Boeters, R.E.A.M. (author), Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de directie Friesland van de Rijkswaterstaat is aan de DWW gevraagd een aantal alternatieven aan te geven voor de verbetering van de in slechte staat verkerende kwelderrand Nieuwlandsrijd te Ameland. De bestaande verdediging is ernstig beschadigd en de functie van de kwelderrand loopt hierdoor gevaar. De verdediging valt niet onder de ...
report 1991
document
Pilarczyk, K.W. (author), Eversdijk, P.J. (author), Kant, G. (author)
The coastal areas of Vietnam are repeatedly hit by devastating storms and typhoons. Protective sea dikes are overtopped or breached frequently, with the resulting flooding causing damage to agriculture land, loss of life and crops, and destruction of infrastructure. In the coastal area of the five northern provinces of the Red River Delta, 361...
report 1996
document
Van der Meer, J.W. (author)
This report is from Dutch origin and is a translation into English. In the Netherlands it is used as a guideline for safety assessment and design of dikes. Assessment of the required dike heights for wave run-up and wave overtopping is important in the Netherlands and has a long history. Some parts of this report, therefore, refer tot typical...
report 2002
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
In deze notitie wordt de conceptversie van de nieuwe rekenregel voor de controle op het mechanisme piping bij rivierdijken gepresenteerd. Het is de bedoeling om deze rekenregel in een aantal projecten te gaan toepassen ender directe begeleiding van werkgroep B van de TAW. Na deze eerste fase kan de definitieve regel warden opgesteld en via de...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Pilarczyk, K.W. (author), Eversdijk, P.J. (author), Kant, G. (author)
As a result of the strong similarity in physical nature between the Netherlands and Viet Nam on water related issues, the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam has requested to the Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Netherlands for technical assistance on flood control...
report 1996
document
Veendorp, M. (author), Niemijer, J. (author)
Deze leidraad geeft aanbevelingen voor een zodanig ontwerp en beheer van een waterkerend kunstwerk of bijzondere waterkerende constructie, dat de verschillende waarden en functies, die het kunstwerk of de constructie kan bezitten, optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk of de constructie te voldoen aan functionele en...
report 2003
document
Anonymus, N.N. (author)
Achtergrondrapport bij de Leidraad Zee- en Meedijken van 1999
report 1999
document
Battjes, J.A. (author)
Overview of methods to design wave run-up and overtopping for dikes and other sloping structures for regular and irregular breaking waves. Summary of experimental data and suggestions for design formulae. English translation of: Golfoploop en golfoverslag - http://resolver.tudelft.nl/uuid:522060cb-8202-4276-bc48-ace65e137f40
report 1972
document
Jonker, A. (author)
Een analyse van de genoemde problemen bij de Koppenwaardse dam. De volgende problemen worden besproken: 1. Waterstand op kruinniveau (geen overstromen) m.b.t. grondmechanische stabiliteit en piping 2. Waterstand hoger dan kruinniveau met als gevolg erosie van kruin en binnentalud 3. Snel vallend water met als gevolg opdrukken van bekleding. Het...
report 1989
Searched for: publisher:"Rijkswaterstaat, DWW"
(1 - 20 of 232)

Pages