Searched for: subject%3A%22Aanzanding%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
De Kruif, A.C. (author), Keijer, A.M. (author)
In Nederland zijn in de 20ste eeuw grootschalige waterbouwkundige projecten ten uitvoer gebracht. De aanleg van de havenhoofden bij IJmuiden is zo’n grootschalig project. In de periode van 1867 tot en met 1876 is de haven van IJmuiden gebouwd. Zo werd er een directe verbinding gerealiseerd tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam. In de...
report 2003
document
Louters, T. (author), Kabout, J.A.H. (author)
De doelstelling van het project is om het fenomeen zandverlies op dieper water te kwantificeren. De processen die een rol spelen bij zandverlies op dieper water zijn tot nog toe onvoldoende onderkend. Het is daarom belangrijk om hierover hypotheses te vormen en te toetsen aan het waargenomen grootschalig gedrag van de kust. In deze studie wordt...
report 1998
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
Hoyinck, R.H.C. (author)
De invloed van een havendam op de water- en zandbeweging bij kusten is groot. Indien de havendam langer is dan de breedte van een brekerzone zal, afhankelijk van de overheersende stromingsrichting, achter de dam aanzanding of uitschuring optreden. In de situatie zoals weergegeven in figuur 1.1 zal, door de langs de kustlijn naar de dam toe...
master thesis 1989
document
De Ruig, J.H.M. (author)
In het kader van het project 'Kustgenese' is er naar gestreefd een zo betrouwbaar mogelijke zandbalans van de gesloten Hollandse kust op te stellen. De resultaten ervan zullen in deze nota besproken worden. De basis van de balans is een morfologisch databestand, de zogenaamde 'Jarkus'-metingen. Dit zijn jaarlijkse opnames van de hoogte- (duin en...
report 1989
document
Riemers, E. (author)
De doelstelling van deze afstudeeropdracht is een analyse te maken of een eventuele stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg technisch en economisch haalbaar is. In de hoofdstudie is gekozen voor een opdrijvende dakstuw, welke is gelegen in een open betonnen drempel op de bodem van de Nieuwe Waterweg In deze deelstudie zal gekeken worden naar de...
master thesis 1988
document
De Looff, D. (author)
Na een aanvankelijke berekende aanzanding van het rivierbekken van de Westerschelde door "natuurlijk effekt", van 2.10^6 m3 per jaar over de periode 1955 - 1971/72, werd naderhand bij inhoudsberekeningen over het tijdvak 1971/72 - 1980 een ontzanding van gemiddeld 0,6.10^6 m3 per jaar vastgesteld. In samenhang met een netto afvoer door baggeren...
report 1986
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
document
Rijn, L.C. van. (author)
report 1984
document
In de nota Aanzandingsverwachting, 340AZA-N- 1 s door de werkgroep AZA de te verwachten hoeveelheid aanzanding afgeschat tussen de verschillende komponenten van het funderingsbed. Die nota beperkt zich tot de voorspelling van de zandlagen voor één enkele pijler en de vertaling van deze zandlagen naar een gemiddelde laagdikte en een scheefstand...
report 1982
document
Bliek, B. (author)
Uit de gedachtenwisseling die met verschillende deskundigen heeft plaatsgevonden werd geconcludeerd dat voortgezet modelonderzoek naar ontgrondingen en aanzanding bij zeer korte expositietijden (orde 10 à 15 minuten) in twijfelachtige mate zicht zou bieden op kwantitatief betrouwbaarder resultaten. Wel werd verwacht dat met zogenaamde...
report 1982
document
Rijn, L.C. van. (author)
report 1980
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1980
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1980
document
report 1980
document
Rijn, L.C. van. (author)
report 1980
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1980
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1979
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1978
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1978
Searched for: subject%3A%22Aanzanding%22
(1 - 20 of 25)

Pages