Searched for: subject:"Afsluitdijk"
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Janssen, S.K.H. (author), Vreugdenhil, H.S.I. (author), Hermans, L.M. (author), Slinger, J (author)
Nature-based flood defence is an innovative design alternative for achieving protection against flooding. Despite significant advancements in science, models and concepts, routine implementation beyond pilot projects remains limited. To better understand why, we have looked into the complexities of nature-based flood defence implementation...
journal article 2020
document
Raso, L. (author), Kwakkel, J.H. (author), Timmermans, Jos (author)
Climate change raises serious concerns for policymakers that want to ensure the success of long-term policies. To guarantee satisfactory decisions in the face of deep uncertainties, adaptive policy pathways might be used. Adaptive policy pathways are designed to take actions according to how the future will actually unfold. In adaptive...
journal article 2019
document
De Raadt, W.S. (author), Jaspers Focks, D.-J. (author), Van Hoven, A. (author), Regeling, E. (author)
The most famous dam of the Netherlands, the Afsluitdijk, is in need of renovation. Hydraulic conditions for the year 2050, for some aspects even 2100, must be considered during the renovation of the dam originally constructed 1927-1933. A combination of sea level rise due to climate change and a change in the applied statistical methods result...
conference paper 2015
document
Zwaneveld, P. (author), Verweij, G. (author)
Het primaire doel van deze studie is het bepalen van de economisch optimale toetskans voor de Afsluitdijk en andere dijken. Uit de studie blijkt ook dat het welvaartsverhogend is de Afsluitdijk te versterken conform een recent kabinetsbesluit. Als daarnaast wordt uitgegaan van pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk én indien alle dijkringen...
report 2014
document
Dastgheib, A. (author)
The morphology of tidal basins includes a wide range of features developing along different spatial and temporal scales. Examples are shoals, channels, banks, dunes and ripples. Coastal engineers use their engineering tools to answer questions on the processes governing the short term (< decades) development of these morphological features....
doctoral thesis 2012
document
Anonymus, N.N. (author)
De eind 2007 vastgestelde Leidraad Rivieren geeft voor het eerst invulling aan het begrip “robuust ontwerpen”. Bij een eerste toepassing op een aantal dijkversterkingsprojecten in dit kader zijn echter vragen omtrent de toepassing van de Leidraad Rivieren ontstaan. Het “addendum op de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken” ...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Na 75 jaar is de Afsluitdijk toe aan en flinke opknapbeurt, concludeert het kabinet in de Watervisie uit 2007. Het kabinet wil weten of er, als er dan toch opgeknapt moet worden niet méér kan. Of een betere veiligheid te combineren valt met bijvoorbeeld natuur, duurzaam opwekken van energie of betere verbindingen voor wegverkeer en scheepvaart....
report 2009
document
Groeneweg, J. (author)
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Vethaak, D. (author), Jol, J. (author), Pieters, J. (author)
In de zomer van 1987 sloegen sport- en beroepsvissers alarm over regelmatige vangsten van zieke botten (Platichthys flesus) in de Waddenzee bij Den Oever. Naar aanleiding hiervan kreeg het RIKZ van de Rijkswaterstaatdirecties Noord-Nederland en Noord-Holland de opdracht tot inventarisatie van visziektes in de Waddenzee, en dan met name rondom de...
report 2004
document
Jongeling, T.H.G. (author), Jagers, H.R.A. (author), Blom, A. (author)
report 2003
document
Oost, A.P. (author), Kleine Punte, P.A.H. (author)
Uit de notitie aanpak wateroverlast”(1999) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk onvoldoende is om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespiegelstijging en toename van de piekdebieten van de Ijssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker....
report 2003
document
Oost, A.P. (author), Bokhorst, M. (author), De Kok, J.M. (author), Heuer, L. (author), Collard, E. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespijgelrijzing en toename van de piekdebieten van de IJssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker. Daarom worden de mogelijkheden voor verdubbeling van de spuicapaciteit onderzocht. Het onderzoek is in...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het huidige peilbeheer van het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de (verwachte) verdere stijging van de zeespiegel en toename van de piekdebieten van de IJssel. In het kader van een vergroting van de bestaande spuicapaciteit in de...
report 2002
document
De Kok, J.M. (author)
In het kader van het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een estuariene overgangszone naast de Afsluitdijk zijn er door het "Ontwerp Team Brak" schetsontwerpen gemaakt van een aantal mogelijke inrichtingsmaatregelen, die moeten leiden tot het ontstaan van een zone, waarbinnen zich een tamelijk constante en...
report 2002
document
Visser, P.J. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van een studie naar de grootte van de bres die in de Afsluitdijk zal kunnen ontstaan nadat deze dijk is doorgebroken en mar de resulterende verhoging van het IJsselmeerpeil. Het doel van de onderhavige studie is een veilige (dus maximale) voorspelling van de totale te verwachten bresgrootte in de Afsluitdijk na...
report 2002
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiënten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Heijer, F. den (author)
report 1998
document
Van Ooijen, D.C. (author)
Het advies betreft een beoordelingof een versterkte grasmat op het binnentalud van de tuimeldijk op de Afsluitdijk voldoet aan de eisen van de Deltacommissie. Daartoe is de hydraulische belasting van het binnentalud geschematiseerd en vergeleken met de ontwerplijn van het CIRIA-rapport 116, dan wel met de daarvoor uitgevoerde afstroomproeven....
report 1993
Searched for: subject:"Afsluitdijk"
(1 - 20 of 35)

Pages