Searched for: subject%3A%22Bodembescherming%22
(1 - 20 of 66)

Pages

document
Stoutjesdijk, T.P. (author), De Kleine, M.P.E. (author), De Ronde, J.G. (author), Raaijmakers, T.C. (author)
Naast de bodembescherming van de Stormvloedkering in de Oostersehelde zijn inmiddels aanzienlijke ontgrondingen ontstaan. Rond deze ontgrondingskuilen zijn zettingsvloeiingen opgetreden, waarbij delen van de bodembescherming zijn beschadigd. De ontgrondingen in de Oostersehelde zorgen mogelijk ook voor problemen met de nabij gelegen...
report 2012
document
Verhagen, H.J. (author)
Rijkswaterstaat, Dienst Utrecht heeft via een opdrachtaanvraag dd. 2 april 2009 de Sectie Waterbouwkunde van de TU Delft gevraagd om “advisering met betrekking tot de ontwerpaspecten van de renovatie van meerplaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (UTI-7253), in het bijzonder het geven van een visie op de vertaling van de algemene bestekseisen...
report 2009
document
Jongeling, T.H.G. (author)
In het kader van doelspeurwerk RWS 2006 (projectnummer Q30 18) en met aanvullende financiering vanuit de afdeling Zoetwatersystemen - ZWS (projectnummer Q4302.50) is experimenteel onderzoek uitgevoerd aan de turbulente stroming rond een vierkante pij ler met rondom verdedigde bodem. Het onderzoek dient ter verdere onderbouwing van een methode...
report 2006
document
De Best, J. (author), Van Elswijk, M. (author), Wijdeveld, A. (author)
De noodzaak om te baggeren in Nederland is evident. Dit werd onlangs opnieuw bevestigd door het in juli 2005 verschenen Kabinetstandpunt Waterbodems [1]. Hierin wordt aangegeven dat het uit economisch oogpunt (scheepvaart) noodzakelijk is om de baggerachterstand in Nederland op korte termijn weg te werken. Om de veiligheid in Nederland te kunnen...
report 2006
document
Hauer, M. (author)
Handleiding voor het bepalen van de vereiste nauwkeurigheden en toleranties bij baggerwerk en bodembeschermingen
report 2000
document
Bijnagte, J.L. (author)
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat Utrecht is door Grondmecbanica Delft onderzoek gedaan naar het indringsmechanisme vaneen vallend anker in een afdekkende laag op een tunneldak. Dit rapport geeft de resultaten van de vijfde fase van het VALANK project Weer. In deze fase van het onderzoek is gebruik gemaakt vaneen zgn. dipoolmodel....
report 1999
document
Blokland, T. (author)
In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in het onderhavige rapport in de eerste plaats een overzicht gegeven van de huidige rekenen ontwerpmethode die door het Ingenieursbureau Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam wordt gehanteerd bij het dimensioneren van bodembeschermingen die worden belast door schroefstralen. Bij de...
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Design method for bed protections loaded by jets from main thrusters and bow thrusters
report 1997
document
Pruisken, H.J.A. (author)
Rijkswaterstaat, Directie Oost Nederland gaat de komende jaren investeringen doen in de capaciteit en de veiligheid van de hoofdtransportas Waal ten behoeve van de scheepvaart. De vaarwegcapaciteit van de Waal moet worden verhoogd. Eén van de knelpunten in de rivier is de bocht bij St. Andries die niet voldoet aan de veiligheid en de vereiste...
master thesis 1996
document
Blokland, T. (author)
Prototypemetingen van stroomsnelheden en erosie van bodembeschermingen voor kademuren belast door schroefstralen
report 1996
document
Franken, A. (author), Ariëns, E. (author), Klatter, L. (author)
Afgelopen decennia zijn door de Rijkswaterstaat vele waterbouwkundige kunstwerken ontworpen en gebouwd waarbij de bodemverdediging een essentieel onderdeel vormt. Voor wat betreft de kuststreek valt hierbij te denken aan stormvloedkeringen zoals in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg, en afsluitingen van zeegaten en estuaria. Voor wat betreft...
report 1995
document
Menke, M.A. (author)
report 1992
document
De Wilde, D.P. (author), Schippers, C.W. (author)
Bodem-en oeververdedigingswerken vormen vaak een belangrijk onderdeel van waterbouwkundige constructies. Deze bodem- en oeververdedigingsconstructies worden veelal opgebouwd uit relatief "dunne" lagen granulair materiaal. De uitvoering hiervan geschiedt hoofdzakelijk met behulp van stort-schepen, die hun lading stortmateriaal storten vanaf de...
report 1991
document
De Wilde, D.P. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende in aanmerking komende constructie- typen en hun toepassingsgebieden, gezien in het licht van dit handboek. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de in aanmerking komende granulaire materialen, hierbij wordt specifiek ingegaan op de kenmerkende...
report 1991
document
De Groot, F. (author)
Uit het onderhavige onderzoek kan in meer of mindere mate de invloed die de variabelen (schuifsnelheid, verhaalsnelheid) op het uiteindelijke stortresultaat hebben, worden bepaald (zie paragraaf 8). De resultaten geven niet direct aanleiding tot het formuleren van een aantal "harde" aanbevelingen voor het optimaliseren van een stortplan. In het...
report 1989
document
Arkesteijn, P.G.M. (author), Van Eck, P. (author), Sweep, M.M. (author)
book 1988
document
De Rijk, J.D. (author), De Lange, H.P. (author)
Een programmering voor onderzoek bij de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam.
book 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor kan nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming ontstaan. In het geval van een éénparige stroming met volledig ontwikkelde turbulente grenslaag is het begin van bewegen te...
master thesis 1988
document
Bouwmeester, J. (author)
De ondergrond, verdedigingsconstructies, filterconstructies, filteropbouw, oeververdediging, zetsteen, asfaltbekleding, ontgrondingen, kribben en andere stroomgeleiders, materialen.
lecture notes 1987
Searched for: subject%3A%22Bodembescherming%22
(1 - 20 of 66)

Pages