Searched for: subject%3A%22Breuksteen%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Een set handreikingen opgesteld voor het ontwerpen van dijkbekledingen, naar aanleiding van de ervaringen van het projectbureau Zeeweringen. Deel 1 bevat de algemene uitgangspunten, deel 2 gaat over steenzettingen, deel 3 over asfaltbekledingen, deel 4 over breuksteenbekledingen en deel 5 over grasbekledingen. Deel 1 heeft een eigen indeling op...
report 2015
document
Bosters, M.C.J. (author), Kaste, D.L. (author)
De toetsing en het ontwerp van teenbestortingen bij dijken in Nederland worden momenteel uitgevoerd met de rekenregel uit het Technisch Rapport Steenzettingen of de hiervan afgeleide, verbeterde rekenregel van Projectbureau Zeeweringen (PBZ). De huidige rekenregels veronderstellen dat er één maatgevende waterstand is op basis waarvan direct de...
report 2015
document
Kaste, D. (author), Klein Breteler, M. (author)
Als een steenzetting een onvoldoende heeft gekregen in de periodieke toetsing, kan deze vervangen worden door een steenzetting met grotere stabiliteit, maar het is ook mogelijk om als renovatie-alternatief een overlaging met breuksteen te kiezen. Door de resultaten van probabilistische ontwerpberekeningen te vergelijken met deterministische...
report 2013
document
Davidse, M.P. (author)
Een van de renovatiemethodes die in Nederland gebruikt wordt om steenzettingen te versterken is het overlagen met vol en zat gepenetreerde breuksteen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een relatief kleine sortering breuksteen. De stabiliteit van de breuksteen wordt ontleend door de holle ruimten te vullen met gietasfalt. Doordat de stenen...
report 2012
document
Jongeling, T.H.G. (author), Blom, A. (author), Jagers, H.R.A. (author), Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
In het kader van het Samenwerkingsproject 'Steenstabiliteit' met DWW-RWS is in hetjaar 2000 gewerkt aan het verbeteren van methoden voor het ontwerpen van granulaire verdedigingen van onderwaterbodems. Er is daarbij gezocht naar mogelijkheden om met een numeriek, 30-stromingsmodel (CFX) een representatieve grootheid voor de op de granulaire...
report 2003
document
Laan, G.J. (author)
In de Nederlandse norm voor breuksteen NEN 5180 wordt aangegeven dat ter controle van de massaverdeling een monster van ten minste 200 steenstukken zwaarder dan scherven onderzocht dient te worden. In de CEN-norm voor waterbouwsteen wordt dit aantal ook genoemd voor lichte sorteringen. Voor zwaardere sorteringen wordt een met de zwaarte afnemend...
report 2003
document
Laan, G.J. (author)
Loskorrelig steenmateriaal voor waterbouwkundige constructies wordt in ontwerpberekeningen gepresenteerd door enkele parameters. Deze materiaalparameters moeten vertaald worden in bestekseisen. In dit rapport worden de materiaalparameters die in het ontwerp gebruikt worden gegeven voor standaard sorteringen, danwel wordt aangegeven hoe deze...
report 1996
document
Laan, G.J. (author)
In de "Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering" worden in hoofdstuk 3 materialen voor waterbouwkundige constructies behandeld. Nog iets uitgebreider wordt dit in (1 8) gedaan. In deze cursusbijdrage worden enige belangrijke aspecten van steenmaterialen vanuit specifieke gezichtshoeken behandeld. Allereerst worden via een zogenaamde ...
report 1996
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de storm die op 25 januari 1990 plaatsvond is schade ontstaan aan de bekleding van de Houtribdijk. Dit rapport bevat een beschrijving van de huidige bekleding en de stormschade. Voor het herstel van de schade wordt verwezen naar de nota WBA-N-88.155 "Verbetering taludbekleding Houtribdijk". In deze nota wordt de conclusie getrokken dat...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
report 1988
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tijdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabiliteitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
master thesis 1988
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tiJdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabil i teitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het eerste gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt aIleen de stabiliteit beschouwd van stortsteen bekledingen en golfbrekers. Het onderzoek is gedefinieerd uitgaande van een uitgebreide literatuurstudie en van...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
van Westen, J.M. (author), Schippers, C.W. (author), Laan, G.J. (author), Lievestro, R. (author)
In dit rapport is aangegeven hoe functionele eisen voor breuksteen moeten worden opgesteld, hoe de keuringseisen in de leveringsvoorwaarden moeten worden opgenomen en hoe dit in de praktijk is uitgewerkt.
report 1987
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de spreiding en taludopbouw van stortstenen gestort vanaf een steenstorter. Het onderzoek is uitgevoerd door de Vakgroep Waterbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft in samenwerking met Zinkcon bv te Papendrecht. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een schaalmodel. Als uitgangspunten voor het...
report 1986
document
Laan, G.J. (author)
In dit rapport zijn van een periode van ruim 5 jaar de resultaten van onderzoek naar eigenschappen, produktiemogelijkheden, bemonsterings en beproevingsmethoden voor breuksteen en verder de ervaringen met kwaliteitszorg in de praktijk verwerkt. De op grond van een en ander in het rapport geformuleerde voorstellen voor eisen, besteksbepalingen en...
report 1982
Searched for: subject%3A%22Breuksteen%22
(1 - 20 of 30)

Pages