Searched for: subject%3A%22Erfgoed%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Timmermans, R.A. (author)
De faculteit Elektro-Wiskunde-Informatica (EWI) van de Technische Universiteit Delft bezit een unieke Elektrotechnisch Erfgoed collectie; in de kelders van de EWI- laagbouw bevinden zich zo’n 50.000 objecten, die een uiterst interessant beeld geven van de ontwikkelingen binnen het brede vakgebied van de elektrotechniek over de voorbije honderd...
report 2022
document
Vanaf de start van de TU Delft, ten tijde van de Koninklijke Akademie in 1842, zijn er collecties aanwezig. Sommigen daarvan zijn als een ‘bruidsschat’ aan de nieuw opgerichte school meegegeven. Binnen uiteenlopende afdelingen, onderzoeksgroepen, faculteiten en diensten zijn tot op heden verzamelingen verder aangevuld en nieuwe gevormd. Dit gaat...
report 2022
document
Geurts, E.H.M. (author), Espinal, Lizanne (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek<br/>door de TU Delft, in opdracht van de provincie Gelderland, naar financiële duurzaamheid bij het verduurzamen van monumenten, kerken in dit geval,<br/>welke onderdeel is van het KaDEr programma.
report 2021
document
Nijhuis, S. (author)
Klimaatverandering en verstedelijking hebben grote gevolgen voor het beheer en de bescherming van cultuurhistorische landschappen. Vooral in historische buitenplaatslandschappen vormt klimaatadaptatie een belangrijke opgave. Daarbij gaat het om de overvloed of juist het tekort aan water en de bedreiging van de ooit nauwkeurig gekozen vegetatie...
journal article 2021
document
Nijhuis, S. (author)
Landschappelijke authenticiteit heeft te maken met ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Hierbij spelen oriëntatie in tijd en ruimte een rol, maar ook schoonheid, (multi)functionaliteit, ecologische variatie en samenhang. De verscheidenheid aan verbanden en interactie tussen deze aspecten maakt landschappelijke authenticiteit een complexe zaak....
journal article 2020
document
Histechnica heeft dit boek samengesteld ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de opleiding van de Technische Universiteit Delft (1842 – 2017).<br/>Histechnica wil met dit lustrumboek uw aandacht en interesse wekken voor de TUD erfgoedcollectie. De hier gepresenteerde selectie van erfgoedobjecten heeft een belangrijke rol gespeeld bij het...
book 2017
document
Kreijkes, M. (author)
herontwikkeling van de van Gendthallen tot een publieke ruimte en sportcomplex
master thesis 2016
document
Bleker, J. (author)
master thesis 2016
document
Overdiep, S.P. (author)
master thesis 2016
document
Van Emstede, C.I.C. (author)
The special value that is attributed to historic buildings and structures is the foundation of built heritage conservation and preservation. National guidelines and international charters state that the cultural-historical values attributed to a monument must be leading in drawing up and assessing preservation plans for a monument. To indicate...
doctoral thesis 2015
document
Lanting, W. (author)
De locatie van en de omgeving rond kasteel Nederhemert voorzien van nieuwe functiemogelijkheden, zodat daardoor de connectie met het landschap op verschillende schaalniveau's hersteld kan worden en daarmee de historische continuïteit van kasteel Nederhemert en het landschap te waarborgen.
master thesis 2015
document
De Beun, E.A. (author)
master thesis 2015
document
Barentsen, D.J. (author)
This thesis reports on a study of the market value of cultural heritage on the housing market. A so called mixed method design is used to investigate this market value from both a qualitative as well as a quantitative perspective. With the use of a hedonic pricing model the market values of national listed monuments have found to be 12,4% higher...
master thesis 2015
document
Heijer, A.R. (author)
A major renovation or transforming of a monument in the Netherlands requires an environmental permit. For this permit a cultural-historical research is needed in which contains the values of the object are determined. This examination is usually done by specialized historic research agencies, which results in considerable costs. In addition to...
master thesis 2014
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- en zeewater. De overige hebben hun waterkerende functie verloren en liggen als relicten van...
report 2013
document
Van der A, E.C. (author)
Restauratie en uitbreiding van het "Huis met den Lindeboom" in de context van historisch Vlaardingen.
master thesis 2012
document
Sirks, M.T. (author)
Deze afstudeeropgave omvat de herontwikkeling van twee gebieden in Zevenaar: Landgoed Sevenaer en Industrieterrein BAT. En een herontwerp van de fabriekshal van de voormalige sigarettenfabriek British American Tobacco.
master thesis 2011
document
Bilardie, E.R. (author)
In opdracht van IMd Raadgevende Ingenieurs heeft Elise Bilardie, student Building Engineering van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, haar MSc thesis naar de duurzaamheid van het herbestemmen van monumentaal industrieel erfgoed verricht. Hoofdgedachte van het onderzoek is door de mogelijkheden van monumentaal...
master thesis 2011
document
Ypma, S. (author)
In de Duin- en Bollenstreek ontstaat een verschuiving van een landschap met een puur productief karakter naar een landschap wat (meer en meer) zal worden gebr uikt voor recreatieve doeleinden. Om in de streek een sterk recreatief netwerk te creëren onder zocht ik hoe het erfgoed op landschappelijke schaal hierin een bijdrage zou kunnen leveren....
master thesis 2010
document
Van Velzen, V.C.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag ' Welke invulling krijgt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), ingezet als beleidsinstrument bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, en op welke wijze kan de waarde van cultureel erfgoed daarin opgenomen worden?' In het theoretisch kader is de huidige literatuur uiteen...
master thesis 2009
Searched for: subject%3A%22Erfgoed%22
(1 - 20 of 21)

Pages