Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(21 - 40 of 44)

Pages

document
Vreman, C. (author), Brasser, E. (author)
De vooraf gedefinieerde fasen (Engineering, Bouwvoorbereiding, Uitvoering, Testen en openstelling) conform aangeleverde planning door RWS (versie) zijn gehandhaafd. De planning is opgesteld aan de hand van de bouwfasering zoals is omschreven in hoofdstuk 14 van de Ontwerpnota Variant 2 (70m breedte), WPPoC-20110111-JVS-01, d.d. 11 december 2011....
report 2011
document
Van den Brandhof, W. (author)
DHV heeft AVG opdracht verleend om een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van conventionele explosieven uit te voeren voor het project ‘Planstudie fase 1 Zeetoegang IJmond’. Het onderzoeksgebied ligt in IJmuiden. Hier zal een Nieuwe Zeesluis worden gerealiseerd tussen de huidige Noordersluis en Middensluis. Het Middensluiseiland wordt...
report 2011
document
Kaufmann, P.R. (author)
To improve the lightering conditions of bulk carriers in the outer harbor of IJmuiden, the lightering facility will be transfered to a new harbor basin that will be implemented at the location of the dredging depot in the former Averij harbor. The Dutch Directorate-General for Public Works and Water Management (RWS) demands that down time of the...
master thesis 2011
document
Göttgens, E.J.E. (author), Van der Waal, R.J. (author), Visser, L.J. (author), Roos, I. (author), Benayad, K. (author), Van Slobbe, B.T.M. (author), Nooij, R. (author), Groenendijk, A.H. (author), Persoon, E. (author)
Onderzoek naar de huidige toestand van de Noordersluis.
report 2011
document
Van Banning, G. (author), Adema, J. (author), Lipari, G. (author)
Deze studie richt zich expliciet op de toename van de zoutindringing op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, als gevolg van de aanleg van een nieuwe Noordersluis. In de studie zijn vergelijkende simulaties uitgevoerd voor verschillende varianten van de nieuwe sluis (afmetingen), voor verschillende belastingscenario’s (nat, droog en...
report 2011
document
Van Sloten, J.J. (author), Langedijk, W.P.J. (author)
Dit document beschrijft het resultaat van het genereren, beoordelen, uitwerken en afwegen van subvarianten voor een nieuwe zeesluis naast de bestaande Noordersluis. Eerder verschenen memo's en nota's nl. a) risico's en uitkeringsniveau subvarianten,b) afwegingscriteria, c) voorstel uit te werken subvarianten en uitgangspuntennota liggen ten...
report 2011
document
Visser, M. (author), Vreman, C. (author)
Binnen Rijkswaterstaat is het opstellen van de Klant Eisen Specificatie onderdeel van het vaststellen van de klantvraag. Dit is de tweede stap uit het Stappenplan Systems Engineering voor RWS projecten. In de Klant Eisen Specificatie staan kaderstellende onderdelen, zoals de probleem- en doelstelling en beschrijving van het System of Interest,...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Risicodossier van de Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Sheet 0; Memo horende bij oplevering risicodossier - Sheet 1; Detailrapport risicodossier RWS, conform aangeleverd dossier d.d. 07 november 2011 - Sheet 2; Detailrapport risicodossier DHV&Iv-Infra - Sheet 3; Score kwantificering risico's - Sheet 4; Lists - betreft gebruikte data voor...
report 2011
document
Boudewijn, T.J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
De komende jaren is groot onderhoud gepland aan de beide havenhoofden bij IJmuiden. Hierbij zullen nieuwe betonblokken op de havenhoofden worden aangebracht. De havenhoofden behoren tot de vijf belangrijkste overwinteringsgebieden in Nederland voor de paarse strandloper. Deze soort foerageert op en tussen de betonblokken. Een grootschalige...
report 2007
document
Kuiper, C. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft WL Delft Hydraulics opdracht gegeven voor het uitvoeren van 2D fysisch modelonderzoek ten behoeve van een mogelijke renovatie van de havendammen van IJmuiden. Het betreft enerzijds modelonderzoek om meer inzicht te verkrijgen in mogelijk optredende schademechanismen bij de huidige constructie (Proevenserie...
report 2006
document
De Kruif, A.C. (author), Keijer, A.M. (author)
In Nederland zijn in de 20ste eeuw grootschalige waterbouwkundige projecten ten uitvoer gebracht. De aanleg van de havenhoofden bij IJmuiden is zo’n grootschalig project. In de periode van 1867 tot en met 1876 is de haven van IJmuiden gebouwd. Zo werd er een directe verbinding gerealiseerd tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam. In de...
report 2003
document
Broers, D.E. (author)
Het Noordzeekanaalgebied heeft in een aantal havengebonden sectoren een sterke positie in de Hamburg-Le Havre-range. Om deze positie te behouden is de bereikbaarheid van- de havens in het Noordzeekanaalgebied een belangrijk aspect. In dit kader is het voor de haven van Amsterdam noodzakelijk grote bulkcarriers te kunnen ontvangen. Een probleem...
master thesis 1999
document
Boutmy, A.E.G. (author)
master thesis 1998
document
Van der Lans, W.P.L. (author)
Om de groei van Schiphol op te kunnen vangen wordt er gekeken naar mogelijkheden om een luchthaven op een eiland voor de kust te creeren. Er zijn enkele varianten ontwikkeld. Bij een van deze varianten wordt het zand dat nodig is voor het eiland, onttrokken aan de vaargeul bij IJmuiden. Deze vaargeuI, de IJgeul, wordt dan beduidend dieper en...
master thesis 1998
document
O'Prinsen, N.M. (author)
Door de ontwikkeling van de scheepvaart ontstaan er na 1950 steeds grotere schepen, waardoor veel zeehavens niet meer aan de vereiste diepte en omvang voldoen. Ook de hoeveelheid schepen stijgt sterk zodat Rijkswaterstaat besluit tot uitbreiding van een drietal havenmonden. Ten eerste wordt de havenmond te IJmuiden vergroot, Ten tweede wordt de...
master thesis 1993
document
Feirabend, H.A. (author)
Bij de vakgroep Konstruktieve Waterbouwkunde van der Civiele Techniek, TU Delft, bestond interesse naar de mogelijkheid van een tweede afsluiting bij het binnenhoofd van de Noordersluis te IJmuiden. Met dit als vertrekpunt is er C een opdracht geformuleerd, die als volgt luidt: 'Bepaal de beperkingen ten aanzien van het funktioneren van de...
master thesis 1988
document
Hendrickx, P.H.A. (author)
In dit rapport is een onderzoek beschreven, dat is verricht op het WL-De Voorst. Het onderzoek omvat het testen van een module voor de berekening van ontgrondingskuilen in een kustgebied. Deze kuilen ontstaan als gevolg van de bouw van een konstruktie. Daartoe zijn in dit rapport gegevens verzameld en omgerekend in randvoorwaarden en invoer voor...
master thesis 1988
document
Hauer, M. (author)
Dit afstudeerwerk betreft een onderzoek naar de problematiek bij de Noordersluis te IJmuiden. De bestaande problemen zijn geanalyseerd en er zijn verbeteringen ontwikkeld en beoordeeld, waarvan voór één variant, constructieve uitvoeringsmogelijkheden onderzocht zijn. De totale rapportage van het werk bestaat uit twee delen die elk uit een...
master thesis 1988
document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
Van Beurden, I.J.C.A. (author), Robben, F.M.J.M. (author)
Om in 1990 te voldoen aan de normen van delta-veilige waterkeringen is het nodig bij toekomstige renovaties van het sluizencomplex te IJmuiden de nieuwe constructies op het hiervoor benodigde veiligheidsniveau te ontwerpen. De deuren van de Noorder- en Middensluis zijn op korte termijn aan vervanging toe; de belasting op de nieuwe deuren is in...
master thesis 1987
Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(21 - 40 of 44)

Pages