Searched for: subject%3A%22IJsselmeer%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Nillesen, A.L. (author), Kothuis, B.L.M. (author), Meyer, V.J. (author), Palmboom, F.J. (author)
This book presents a selection of research-by-design projects developed in the Delta Interventions Studio at the Delft University of Technology, including a short overview of all graduation projects from 2009-2015, and reflections by senior scholars. We hope this book will inspire others working on delta issues and designing interventions. The...
book 2016
document
Anonymus, N.N. (author)
De beleidsnota start met een beschrijving van het gebied, zodat de reikwijdte helder is. De vier pijlers onder het beleid uit deze nota worden daarin beschreven. Het gaat daarbij om (water-)veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en het relevante bestaande...
report 2009
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Meijer, K. (author), Delsman, J. (author), Van Duinen, R. (author), Gotjé, W. (author), Van der Kolff, G. (author), Kramer, N. (author), De Wit, A. (author)
Een seizoensgebonden peilbeheer in het IJsselmeergebied, waarbij in het voorjaar het peil hoger wordt opgezet en in de zomer verder uitzakt, lijkt zowel voor zoetwatervoorziening als voor het versterken van natuurwaarden interessant. In verschillende studies, workshops en beleidsdocumenten is aan dit peilbeheer gerefereerd en gerekend. Aan...
report 2009
document
Witmond, B. (author), Van Meurs, G. (author), Lenselink, G. (author), Lambert, J. (author), Koning, R. (author), Betsema, M. (author), Verbeek, S. (author), Sas, H. (author)
Stichting Wetlands in het IJsselmeer heeft de afgelopen jaren gefungeerd als aanjager van het debat over het IJsselmeergebied. Dit vanuit de onderkenning dat er in de Zuiderzeewerken een nieuwe slag gemaakt dient te worden, omdat zich nu trends en behoeften aandienen die bij de conceptie van de Zuiderzeewerken, honderd jaar geleden, niet kenbaar...
report 2009
document
Van Eekelen, S. (author)
Voor u ligt het rapport 'Haalbaarheid en draagvlak' van Stichting Wetlands in het IJsselmeer, dat een overzicht geeft van de behaalde resultaten van fase 2a van het project. De doelstelling om draagvlak te creëren en media-aandacht te krijgen voor de Wetlands visie is behaald: het IJsselmeergebied als belangrijke ontwikkeling staat op de agenda....
report 2007
document
Bottema, M. (author)
In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten in The Netherlands. The aim of this campaign was to gather and analyse welldocumented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and (strong) wind conditions. The data should serve a number of...
report 2007
document
Van Zutphen, F. (author), Van Veen, M. (author), Witmond, B. (author), Voogt, S. (author), Vervoort, K. (author)
Dit document is een van de resultaten van fase 2a van het project Wetlands in het IJsselmeer. Fase 2a richt zich op de haalbaarheid en het draagvlak voor herinrichting van het IJsselmeer. Stichting Wetlands heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de huidige en toekomstige problemen in het IJsselmeergebied bij ongewijzigd beleid voor...
report 2007
document
Meijer, W. (author)
Dit is het eindrapport van Fase 1 van het project ‘Wetlands in het IJsselmeer’, waarin een integrale langetermijnvisie is ontworpen voor herinrichting van het IJsselmeergebied. Daartoe is, in samenspraak met deskundigen, overheidsinstanties, NGO's en andere belanghebbenden, een diepgaande analyse uitgevoerd van bestaande en toekomstige problemen...
report 2006
document
Haasnoot, M. (author), Kranenbarg, J. (author), Buren, R. van. (author)
report 2005
document
Oost, A.P. (author), Kleine Punte, P.A.H. (author)
Uit de notitie aanpak wateroverlast”(1999) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk onvoldoende is om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespiegelstijging en toename van de piekdebieten van de Ijssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker....
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het huidige peilbeheer van het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de (verwachte) verdere stijging van de zeespiegel en toename van de piekdebieten van de IJssel. In het kader van een vergroting van de bestaande spuicapaciteit in de...
report 2002
document
Stive, M.J.F. (author), Waterman, R.E. (author)
Summary of the inpoldering of the Zuiderzee (to IJsselmeer).
book chapter 2002
document
Van Raaphorst, W. (author), De Jonge, V.N. (author), Dijkhuizen, D. (author), Frederiks, B. (author)
Policy plans and subsequent measures to reduce nutrient concentrations in coastal waters require realistic historical information on nutrient concentrations. The main goal of the present report was to develop and apply a practical, but scientifically sound strategy to assess the background concentrations of nutrients in the Dutch Wadden Sea....
report 2000
document
Boderie, P.M.A. (author)
report 1999
document
Lorenz, N.N. (author)
report 1999
document
Vonk, M. (author), Michielsen, B.F. (author)
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Dit verslag is gebaseerd op een aantal onderliggende rapporten van WL-Delft Hydraulics en Prof. dr. P.Glasbergen. Alle kwantitatieve gegevens in dit eindrapport worden in de onderliggende achtergrondrapporten uitvoerig onderbouwd. Dit geldt ook voor de bestuurlijk-juridische analyse. De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 1...
report 1998
document
Fokkink, R.J. (author)
report 1998
document
Bokhorst, M. (author), Vonk, M. (author)
report 1997
Searched for: subject%3A%22IJsselmeer%22
(1 - 20 of 36)

Pages