Searched for: subject%3A%22Landschap%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Nijhuis, S. (author)
Landschappelijke authenticiteit heeft te maken met ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Hierbij spelen oriëntatie in tijd en ruimte een rol, maar ook schoonheid, (multi-)functionaliteit, ecologische variatie en samenhang. De verscheidenheid aan verbanden en interactie tussen deze aspecten maakt landschappelijke authenticiteit een complexe zaak....
journal article 2020
document
Verschuure, G.A (author)
In de zeventiende eeuw liet de stedelijke elite op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen in het Hollandse laagland aanleggen. Zij verkoos de meest welgelegen plaatsen voor hun zomerverblijf met speelhuizen, bomenlanen en geschoren hagen. De voorkeur om in elkaars nabijheid te gaan wonen was veelal ingegeven door eenzelfde gebruik of...
doctoral thesis 2019
document
Tjokrokoesoemo, K.J.L. (author)
Het IJsselmeer bestaat uit ongeveer 200 kilometer aan kust met een zeer uitgesproken kwaliteit: openheid. De vele ruimte en de ligging aan het water zijn een aantrekkelijke locatie voor allerlei soorten projecten. Deze hebben door de eeuwen heen overal in het gebied een plekje proberen te vinden. Het resultaat is een opeenstapeling van allerlei...
master thesis 2016
document
Overdiep, S.P. (author)
master thesis 2016
document
Rodenburg, R.J. (author)
There is a difference between the physical environment one can experience on a daily base and the environment generalised in words and images. How we interpret our environment depends on the recognition of patterns. The perception and conception of space and time is highly related to the practice of urbanism and urban design. Through the years...
master thesis 2015
document
De Wit, S.I. (author)
book chapter 2014
document
Van Loosn-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H.A. (author), Broekmeyer, M.E.A. (author), Paulissen, M.P.C.P. (author), Oostenbrink, W.T. (author), Smit, C. (author), Cornelius, E.J. (author), Jolink, E. (author)
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig...
report 2014
document
Nauta, J.S. (author)
ABSTRACT - Nederland kent een divers landschap dat varieert van een strandwallenkust, veenvlaktes, droogmakerijen, zandplateaus tot rivierenlandschappen. Grote delen van deze landschappen zijn echter in de loop van de eeuwen getransformeerd in stedelijk gebied. Vooral in het westen van het land, de Randstad, is veel van het landschap verloren...
master thesis 2013
document
Guis, R.S. (author)
HUIS EN LAND gaat over architectuur en wonen op het platteland van West Europa, om precies te zijn Zeeland. Door een andere kijk op de krimp problematiek, is het mogelijke een nieuw aanbod te creëren voor een dubbele vraag. Hierbij treedt de boer zelf op als ontwikkelaar. Het onderzoek HET BOERENBOUWEN richt zich op de ruimtelijke kwaliteiten...
master thesis 2013
document
Van Hoek, L.H. (author)
De krimpsituatie in de Sesia Vallei in het noordwesten van Italië biedt nieuwe kansen voor het benutten van de kwaliteiten van het gebied. De verbinding van de berg en de rivier met de stad en de bewoners staat centraal. De relatie tussen het wonen en natuur is hierbij het uitgangspunt. The shrinking village in the Sesia valley in northwest...
master thesis 2012
document
Nielen, D.E.P. (author)
Although dikes are very important they can provide more than only water safety. We have a future with possible sea level rise and dikes will need to become higher. The land protected by the dike will lose contact with the water. It is time to rethink the dike as a solitude element and create new possibilities to provide new space in dense urban...
master thesis 2012
document
Middelkoop, T. (author)
Landschap als motor voor publieke interventie. Landschap kan voor steden een nieuwe locatie zijn waar een gemeenschap kan samenkomen. Het kan een nieuw publiek domein worden waar andere typische stedelijke publieke domeinen juist verdwijnen. Landschap is voor Scheveningen een belangrijk kenmerk van haar identiteit. Alleen is een probleem te...
master thesis 2012
document
Nijhuis, S. (author)
Deze studie karakteriseert het landschap van Laag Holland op basis van visuele kenmerken zoals mate van openheid, ruimtevorm, zichtbaarheid van de ruimte en ruimtegebruik. Dat is belangrijk omdat deze aspecten cruciaal zijn voor de landschappelijke identiteit van Laag Holland. Deze studie is te beschouwen als een nadere uitwerking van de...
report 2012
document
Oorschot, L.M. (author), Zaaijer, L. (author)
Succes kan soms tegenwerken bleek bij het 4e ADHD-debat Over het beeld van de Internationale Stad op 9 maart 2011. Sinds Den Haag in het nieuwe millennium in de belangstelling kwam te staan van veel internationale instellingen werpen zij hun eerste schaduwen over de stad. Door het omvangrijke formaat van de huisvesting van deze instellingen...
journal article 2011
document
Jauslin, D.T. (author), Piccinini, D. (author), Stribos, T. (author), Van der Plas, M. (author)
Dit boek geeft een overzicht van analyses, ontwerpen en essays van studenten in de Minor Landschapsarchitectuur die aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft in het najaar semester van 2009 voor de tweede keer werd gegeven onder begeleiding van de docenten Daniel Jauslin en Denise Piccinini. De minor is een nieuwe vorm van onderwijs waarin studenten...
book 2010
document
Van den Broek, V.M. (author)
Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt...
master thesis 2009
document
Bos, M. (author), Den Nederlanden, H. (author), Lagendijk, O. (author)
Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het technisch rapport aandacht aan de methode die kan worden toegepast om ruimtelijke kwaliteit te...
report 2007
document
Bax, J. (author)
Een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om een landwaarts kustverdedigingsalternatief te combineren met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het Westland.
master thesis 2005
document
Eggink, D.A. (author)
In dit project is aan de hand van locatiespecifieke kenmerken een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van het buitengebied tussen Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik. Beleidsmatige opgaven als de Deltametropool en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn het kader waarbinnen het project vorm heeft gekregen. Geprobeerd is om de verstedelijkingsdruk...
master thesis 2004
document
Ruyters, J. (author)
Een studie naar en een ontwerp voor een bedrijventerrein en een patiokantoor in de landschappelijke omgeving van Heerlen (NL) en Aachen (D).
master thesis 2002
Searched for: subject%3A%22Landschap%22
(1 - 20 of 23)

Pages