Searched for: subject:"MaaS"
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Knippenberg, Kjell (author)
Hely has developed Mobility as a Service (MaaS) through multimodal Hubs,
which are offered within closed-user residential areas and made accessible
through an application. This exploratory study aims to assess people’s mobility
behaviour by the usage of Hely in a closed user group. It focused on two
aspects: the indication of (1)...
master thesis 2019
document
Rikken, Mieke (author)
Mobility as a Service (MaaS) is a concept that integrates public transport and other access based mobility services into one easy to use platform. For users this means that they no longer have to do large investments while still having access to transport. They can perform door-to-door journeys in a way that suits their needs at a specific time....
master thesis 2019
document
Smit, Laureen (author)
Mobility-as-a-Service (MaaS) is an innovative concept which has the potential to deliver a convenient mobility option to travellers. It provides the supply of multi-modal and demand-driven mobility services which includes custom made travel options with real-time information. This all is shared with the use of a digital platform to the customer....
master thesis 2019
document
van Dalen, Pepijn (author)
The goal of this graduation project was to develop an innovation strategy for LeasePlan in relation to mobility as a service (MaaS). Before being able to determine a feasible, viable and desirable innovation strategy a comprehensive MaaS future mobility scenario was sketched out. This scenario was based on the insights gathered from the market,...
master thesis 2019
document
Donkers, Robert (author)
The aim of this graduation project is to determine how Mobike can be successful in the Netherlands in the short-term and how Mobike can be successful in the long-term. To answer these questions, in this project research has been conducted on the users of Mobike. Next to that the environment of Mobike has been analyzed, after which a vision has...
master thesis 2018
document
van Reenen, Klaas (author)
The Dutch Delta Approach has been set up with the aim of ensuring water safety in the Netherlands and improve it where necessary. The open connection of the Nieuwe Waterweg has become the subject of debate. So far, the Dutch Delta Approach do not take closure of the Nieuwe Waterweg into account. A group of six engineers do anticipate on the...
master thesis 2018
document
Ratilainen, Hanna (author)
While urbanisation has increased and more efficient means of mobility are required, consumers are decreasingly interested in owning cars. One solution to meet people's mobility needs is to provide mobility as a service (MaaS). This study looks into consumers’ preferences on monthly MaaS packages and tries to identify the most important factors...
master thesis 2017
document
Verduijn, M. (author)
The Meuse in the Netherlands is since the 1920s dammed by 7 weirs, which are located near Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave and Lith. The weirs regulate the water levels in the canal sections (=stuwpanden) to provide sufficient depth for navigation. The management of the weirs is regulated by water level measurements at...
master thesis 2015
document
Moest, J. (author)
Architectural intervention to renew Feijenoord, Rotterdam.
master thesis 2012
document
Van der Krogt, M.G. (author)
Volgens het rapport van de nieuwe Deltacommmissie onder leiding van oud minister Veerman zal de zeespiegel de komende honderd jaar met 0,65 tot 1,30 meter stijgen. Om de regio Rijnmond ook in de toekomst te beschermen tegen hoge waterstanden zal de Maeslantkering tot wel 30 keer per jaar moeten sluiten. Dit is ongewenst voor de Rotterdamse Haven...
bachelor thesis 2012
document
Spaargaren, G.R. (author)
Sinds begin jaren negentig wordt gewerkt aan plannen voor het Grensmaasgebied. Het Grensmaasgebied wordt gevormd door een gedeelte van de rivier de Maas, namelijk vanaf Maastricht tot aan Maaseik. Een van de maatregelen die voortkomt uit de Grensmaasplannen is rivierverruiming. Bij deze verruimingswerken komen grote hoeveelheden delfstoffen vrij...
master thesis 2002
document
Balsters, A. (author)
Naar aanleiding van de hoogwatergolf op de Maas in 1993 werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat de Commissie Boertien 11 ingesteld, met als opdracht te adviseren op welke wijze de hoogwateroverlast in het Maasdal in de toekomst beperkt kan worden. Het advies luidde in hoofdzaak een verbreding van de Grensmaas en een verdieping van de...
master thesis 1998
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Van Wanrooy, J.A.G. (author)
In de rivier de Maas ligt, ongeveer 15 Km ten noord-oosten van 's-Hertogenbosch, het stuwcomplex Lith. Het complex dateert uit 1934 en bestaat uit een schuifstuw met ten zuiden daarvan een schutsluis. De capaciteit van deze oude sluis is te klein voor het huidige aanbod van schepen en met de komst van de duwvaart op de Maas voldoet de sluis niet...
master thesis 1991
document
Elsman, R. (author)
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de studie "Afgedamde Maas afgedamd?" Om de Wilhelminasluis historisch te kunnen plaatsen en om een beeld te krijgen van zijn oorspronkelijke functie, wordt in hoofdstuk 3 de scheiding van Maas en Waal beschreven. In aanvulling hierop geeft hoofdstuk 4 een beeld van het beleid rond de sluis en de...
master thesis 1990
document
Smit, M.G. (author)
Bij het ontwerpen van het kanaal is men in het verleden veelal uitgegaan van de hydraulische belasting als gevolg van de grenssnelheid waarmee een maatgevend schip in een kanaal kan varen. Men kan echter beter uitgaan van het maximum vermogen van de schepen. Dit levert, in combinatie met de afmetingen van het kanaal en de maatgevende schepen,...
master thesis 1988
document
Snel, A. (author)
Het voor u liggende deelrapport is een resultaat van een eerste onderzoek naar de stuw te Grave in de Maas. Getracht hierbij is m.b.v. een kritische beschouwing van de bestaande stuw, een programma van eisen en randvoorwaarden te formuleren binnen welk kader een nieuwe stuw ontworpen moet worden. De verschillende typen afsluitmiddelen zijn aan...
master thesis 1988
document
Borst, A.B. (author), Van der Stelt, J.E. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 het probleem met betrekking tot de dijken langs de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal globaal aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de dijkverbeteringsproblematiek. Tevens worden de ontwikkelingen rond de dijkverbetering langs de Maas...
master thesis 1987
document
Van Woerden, F. (author)
De Waaltak van de Andelse Maas staat enerzijds in open verbinding met de Waal en is anderzijds afgescheiden van de Maastak door een dam met een sluis. Bij de dam wordt door de Haagse Duinwaterleiding (DWL) aan de Maaszijde water ingenomen. Vanwege met name het verschil in zoutgehalte tussen het Waal- en Maaswater mag ten gevolge van het lekken...
master thesis 1987
Searched for: subject:"MaaS"
(1 - 20 of 29)

Pages