Searched for: subject%3A%22Maas%22
(1 - 20 of 78)

Pages

document
Muller, Mark (author), Park, Seri (author), Lee, Ross (author), Fusco, Brett (author), Correia, Gonçalo (author)
Mobility as a Service (MaaS) is an emerging concept that is being advanced as an effective approach to improve the sustainability of mobility, especially in densely populated urban areas. MaaS can be defined as the integration of various transport modes into a single service, accessible on demand, via a seamless digital planning and payment...
journal article 2021
document
Le Pira, Michela (author), Tavasszy, Lorant (author), Correia, Gonçalo (author), Ignaccolo, Matteo (author), Inturri, Giuseppe (author)
This paper explores the potential integration of freight transport into a Mobility as a Service (MaaS) environment. MaaS is a user-oriented service concept providing door-to-door mobility solutions for people. It integrates services of multiple providers, enabling searching, booking, and payment through a single digital platform. Although...
journal article 2021
document
Which approaches and scenarios of smart (multimodal) mobility can be tested and applied to the future urban development of Haven-Stad, Amsterdam?<br/>This is the main question the participants of the 2019 Summer School started working on. Included in this book are the results of this intense week of work done by 41 professionals, academics, and...
book 2020
document
Alonso González, M.J. (author), Hoogendoorn-Lanser, Sascha (author), van Oort, N. (author), Cats, O. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Mobility as a Service (MaaS) is expected to significantly change mobility patterns, yet it is still not clear who will embrace this new mobility paradigm and how MaaS will impact passengers’ transportation. In the paper, we identify factors relevant for MaaS adoption based on a survey comprised of over thousand respondents in the Netherlands....
journal article 2020
document
Meurs, Henk (author), Sharmeen, F. (author), Marchau, V.A.W.J. (author), van der Heijden, Rob (author)
Mobility as a Service (MaaS) involves integration of various forms of public and private transport services into a single mobility service, accessible on demand. For MaaS to become successful, different suppliers of transport services have to cooperate in alliances in order to bring new benefits in the short and long term. Past experience...
journal article 2020
document
Klijn, F. (author), Asselman, Nathalie (author), Mosselman, E. (author), Sperna Weiland, Frederiek (author)
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolkomenheden aan te pakken. In dit artikel presenteren we aanzetten voor een meer geo-ecologisch...
journal article 2019
document
Hirschhorn, Fabio (author), Paulsson, Alexander (author), Hedegaard Sørensen, Claus (author), Veeneman, Wijnand (author)
This paper examines governance responses to Mobility as a Service (MaaS). The analysis focuses on the interactions between public transport systems and MaaS developments in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki. Case comparison is informed by the multilevel perspective on socio-technical transitions and literature on meta-governance of networks....
journal article 2019
document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Burgos, P. (author), Van den Beld, T. (author)
De watertemperatuur van rivieren wordt beïnvloed door meteorologische condities, warmtelozingen en de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith 3 graden Celsius toegenomen, waarvan 2 graden Celsius als resultaat van...
report 2009
document
Verheul, M.R.A. (author), Joziasse, J. (author), Klaver, G.T. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
In het stroomgebied van de Geul wordt al sinds de Middeleeuwen intensieve mijnbouw bedreven. Als gevolg van transport en hersedimentatie van bodemmateriaal dat rijk is aan zware metalen en het "lekken" van zware metalen uit de afvalbergen van de mijnen in België komen ook nu nog verhoogde concentraties aan zware metalen voor in de Geul. Dit...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
document
Schultz, S. (author), Overkamp, B. (author), Strijbosch, F. (author)
Rijkswaterstaat Limburg (RWS) wil zo snel mogelijk een aantal natuur(vriende)lijke oevertrajecten langs de Maas realiseren. Aanleiding hiervoor is ondermeer de kaderrichtlijn water, die stelt dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. De oeverzone voldoet niet aan het ecologisch streefbeeld en bestaat over grote aaneengesloten trajecten uit...
report 2007
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author), Buren, R. van. (author)
report 2006
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
Weerts, A.H. (author), Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2006
Searched for: subject%3A%22Maas%22
(1 - 20 of 78)

Pages