Searched for: subject%3A%22Noordzee%22
(1 - 20 of 77)

Pages

document
Anonymous, N.N. (author)
Deze bijlage volgt de opbouw van paragraaf 5.6 Noordzee van het Nationaal Waterplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten vormen voor...
report 2009
document
Van Thiel de Vries, J.S.M. (author)
Large parts of The Netherlands are protected from flooding by a narrow strip of sandy beaches and dunes. The aim of this thesis is to extend the existing knowledge of dune erosion during storm surges as it occurs along the Dutch coast. The thesis discusses: • A large scale dune erosion experiment to obtain better insight in near dune...
doctoral thesis 2009
document
Kai, C. (author)
Coastal zones which are known as the interface between continents and oceans are vital and important to human beings because a majority of the world's population live in such zones (Nelson, 2007). Coastal systems are among the most dynamic and energetic environments on earth and they are continuously changing because of the dynamic interaction...
report 2009
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
Within the framework of the workpackage 4c: “Flexible coastal defence with geosystems”, which is part of the workpackage 4: “Morfodynamics of the North Sea and coast” several problems are formulated with respect to the application and design of Geosystems. This is performed within the Delft Cluster project “Sustainable development of North sea...
report 2008
document
Sewagudde, S. (author)
The objective of this study is to develop a methodology for hybrid modelling of sedimentation in a coastal basin or large shallow lake where physically based and data driven approaches are combined. This research was broken down into three blocks. The first block explores the possibility of approximating a physically based model using a data...
report 2008
document
Van Kessel, T. (author), Winterwerp, H. (author), Van Prooijen, B. (author), Van Ledden, M. (author), Borst, W. (author)
This paper discusses the application of a simple algorithm for the buffering of fines in a sandy seabed. A second layer is introduced in which fines may be stored during calm weather and from which fines may be resuspended during storms. The algorithm is applied first in a one-dimensional vertical (1DV) point model at a location in the North Sea...
report 2007
document
Van der Spek, A.J.F. (author), Kruif, A.C. (author), Spanhoff, R. (author)
Hieronder volgen richtlijnen voor het ontwerpen van onderwateren strandsuppleties. Het uitgangspunt voor deze richtlijnen is een optimaal onderhoud van het kustprofiel. Indien andere doelstellingen voorop staan resulteert dit in andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten in het functioneren van suppleties. Deze...
report 2007
document
Gils, J.A.G. van. (author)
report 2007
document
Caires, S. (author)
report 2007
document
Kleissen, F.M. (author), Arentz, L. (author), Reed, M. (author), Johansen, O. (author)
report 2007
document
Gerritsen, H. (author)
report 2006
document
Brouwer, R.L. (author)
Barrier island coasts are a common feature in many parts of the world. An example is the Wadden coast of The Netherlands, Germany and Denmark. These coasts consist of barrier islands separated by tidal inlets with at the landward side tidal basins.Characteristic for the Wadden Sea is that the tidal basins are not completely separated,but are...
master thesis 2006
document
Wang, L. (author)
In the Dutch coastal zone, where the marine environment is highly dynamic owing to tidal currents, wind-driven, wave-driven, and density-driven currents and waves, the cohesive sediment dynamics is always a great concern to transportation authority and coastal managers. So far, a lot research has been contributed on the cohesive sediment...
report 2006
document
Qinghua, Y. (author)
In the Dutch coastal zone, where the marine environment is characterized by shallow depths and highly energetic hydrodynamic conditions, the cohesive sediments, or mud, play an important role in the local morphology. For instance, mud deposits and high concentrations of suspended particulate matter (SPM) occur frequently, especially during...
report 2006
document
Essink, K. (author)
In het kader van kennisoverdracht wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoeks- en adviesprojecten, achtereenvolgens uitgevoerd bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, de Dienst Getijdewateren en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Het betreft de effecten op het bodemfauna system van Waddenzee en Noordzee als gevolg van de...
report 2005
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Ligtenberg, J. (author)
Dit werkdocument bevat een bundeling van de kennis die verzameld is voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor beton- en metselzandwinning op de Noordzee. De m.e.r.-procedure is in 2002 gestaakt, zonder dat dit heeft geresulteerd in een geaccordeerd MER. Als gevolg hiervan is de verzamelde inhoudelijke kennis over grootschalige...
report 2005
document
Raadschelders, E.W. (author)
De bestrijding van milieubedreigende stoffen op zee en in de zoute getijdenwateren dient o.a. gericht te zijn op de bescherming van ecologisch kwetsbare gebieden (Ministerie van verkeer en Waterstaat, 2000). RWS Directie Noordzee heeft daarom aan het RIKZ opdracht gegeven om: a) Ecologisch kwetsbare gebieden op zee en langs de kust te...
report 2005
document
Gál, J.A. (author), Verweij, R. (author), Van der Wekken, T. (author)
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in de Noordzee) zijn waar gegevens ingewonnen moeten worden. Dit met het oog op het vervullen van...
report 2004
document
Korf, B. (author), Damsma, P. (author), Van Hemert, P. (author)
In najaar 2003 is geinventariseerd welke ontwikkelingen in het ruimtegebruik op de Noordzee te verwachten zijn in de komende decennia. Hiervoor zijn interviewgesprekken gehouden met zestien deskundigen (voornamelijk uit de rijksoverheid, maar enkelen van daarbuiten) over tien verschillende beleidsvelden. De conclusies zijn: 1. Een toenemend...
report 2004
Searched for: subject%3A%22Noordzee%22
(1 - 20 of 77)

Pages